logo
logo bip
2006 - 2010
Wnioski Rady Gminy z debaty na temat: Oświata w Gminie Tarnowo Podgórne
Wnioski  wynikające z debaty  na temat
Oświaty w  Gminie Tarnowo  Podgórne
podjęte przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 28 sierpnia 2007r.
 
Rada Gminy Tarnowo Podgórne bardzo wysoko ocenia  aktualną ofertę Gminy adresowaną  dla dzieci i młodzieży  w zakresie oświaty, zajęć pozalekcyjnych  i pozaszkolnych , kultury, sportu i rekreacji. Zakres działań znacząco  wykracza  poza wymagania ustawowe  nałożone  na organ prowadzący. Uzyskiwane efekty  dają podstawy  do dumy grona pedagogicznego, animatorów  kultury i sportu, Rady Gminy i całej społeczności lokalnej.
Rada Gminy sformułowała następujące wnioski wynikające z debaty:
 1. Przyjęcie polityki oświatowej Gminy, która określi cele i  możliwości  ich realizacji  w ramach  założonych  efektów programowych  oraz ponoszonych  wydatków  dodatkowych  na oświatę, sport i kulturę.
 2. Zwiększenie efektywności  wykorzystania  posiadanych  obiektów  w szczególności  rozpoznanie  możliwości  wykorzystania  mieszkających  na terenie Gminy  trenerów, instruktorów, animatorów kultury, jak również  stworzenie warunków  kształcenia  profesjonalnych  instruktorów  do zajęć  pozalekcyjnych  dzieci i młodzieży.
 3. Ustalenie zakresu zastępstw oraz ilości nadgodzin dla dyrektorów  placówek oświatowych.
 4. Wspieranie działań w zakresie  podnoszenia jakości  i warunków  kształcenia  dzieci  i młodzieży  w szczególności:
- rozwiązania problemu braku wsparcia  metodycznego  dla nauczycieli,
- wprowadzenia opieki psychologicznej  w szkołach,
- stworzenie możliwości korzystania z doradztwa  zawodowego przez młodzież,
- stałe podnoszenie standardu  wyposażenia  dydaktycznego placówek szkolnych,
- wspieranie  inicjatyw  uczniów  i pedagogów  dotyczących  projektów  na rzecz  społeczności  lokalnej,
- rozszerzenie możliwości  do wypoczynku  zimowego  i letniego uczniów i młodzieży,
 1. Poszerzenie oferty w zakresie kultury  fizycznej  i sportu w szczególności  zapewnienia lokalizacji boiska w każdej wsi wraz z zabezpieczeniem ich utrzymania.
 2. Przedsięwzięcie działań zmierzających do  poprawy warunków  lokalowych Gminnego Ośrodka Kultury i prowadzenia  innych zajęć  z zakresu kultury.
 3. Stałe działania  w zakresie  poprawy  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tym:
-  organizowanie dojazdu do szkół,
-  budowa chodników  dla pieszych,
-  poprawa rozwiązań komunikacyjnych,
-  znakowanie przejść oraz rozszerzanie sygnalizacji  w rejonach  szkolnych.
 1. Opracowanie  programu  rozbudowy  bazy oświatowej  oraz  przedszkolnej w Gminie,  w tym  koordynacji  działań  w zakresie  budowy  i rozbudowy  szkół, przedszkoli publicznych, prywatnych oraz planów  zagospodarowania  terenów  przez developerów oraz  placów zabaw.
 2. Przygotowanie programu  wspierającego  dzieci i młodzież niepełnosprawną  z terenu Gminy .
 3. Ocena potrzeb  i możliwości  rozszerzenia  oferty szkolnej  o szkolnictwo  zawodowe oraz  o prowadzenie  zajęć oświatowych dla dorosłych.
 4. Powołanie zespołu ds. kierunków rozwoju oświaty.
 5. Zobligowanie poszczególnych jednostek  do podejmowania działań zmierzających do  pozyskiwania  środków zewnętrznych.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 
Ewa Noszczyńska -  Szkurat
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2007-08-29 14:34:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2007-08-31 14:31:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2007-08-29 14:34:54)
Lista wiadomości