logo
logo bip
2002 - 2006
Stanowisko Rady Gminy Tarnowo Podgórne odnośnie kontraktowania usług zdrowotnych na rok 2004 podjęte na sesji w dniu 30 grudnia 2003r.
Uchwała Nr XXV / 161 / 2003
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia  30 grudnia  2003 r.
 
 
w sprawie: stanowiska Rady Gminy Tarnowo Podgórne odnośnie kontraktowania  usług zdrowotnych na rok 2004
 
 
            Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z  późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala , co następuje:
 
§ 1
 
Rada Gminy wyraża  następujące stanowisko w sprawie kontraktowania usług zdrowotnych na rok 2004:
 
Rada Gminy Tarnowo Podgórne z wielką troską i dużym zaniepokojeniem obserwuje sytuację opieki zdrowotnej mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że na terenie naszej gminy Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktował żadnych usług medycznych na 2004 rok, co po 1  stycznia 2004r.  oznacza brak zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców. W tej sytuacji Rada Gminy zwraca się z apelem  do NFZ o  niezwłoczne podjęcie  działań mających na celu  zapewnienie  skutecznej  opieki zdrowotnej, w tym podjęcie  rozmów z dotychczasowymi świadczeniodawcami, którzy jednoznacznie  wyrazili  wolę leczenia swoich pacjentów  w placówkach, gdzie zadania ochrony zdrowia realizowane były do tej pory w sposób rzetelny. Apelujemy jednocześnie  o stworzenie  warunków zapewniających  ciągłość opieki medycznej dla mieszkańców naszej gminy.
 
§ 2
 
Z wyżej wyrażonym stanowiskiem zapoznać:
- Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej,
- Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie,
- Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu,
- Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu.
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2004-01-07 13:44:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (1999-11-30 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-01-07 13:44:55)
Lista wiadomości
Uchwała Nr LXXVIII/ 499 /2006 Rada Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2006 roku
Uchwała Nr LVIII/380/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r.
Uchwała Nr XXV / 161 / 2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2003 r.