logo
logo bip
2002 - 2006
Wnioski podjęte przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne podczas debaty na temat „Ochrona środowiska” w dniu 8 kwietnia 2003r.
 
Wnioski podjęte przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne
podczas debaty na temat
"Ochrona środowiska"
w dniu  8 kwietnia  2003r.
(wyciąg z protokołu Rady Gminy z sesji w dniu 8 kwietnia 2003 roku)
 
 
 
1.    Proponuje się przyspieszyć prace pozwalające na rozwiązanie problemów z odpadami organicznymi, a tym samym uruchomieniem kompostowni.
2.    Przygotować i zlecić wykonanie programu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do brzegu Jeziora Lusowskiego i jego najbliższego otoczenia.
a)    uwzględnić wykup gruntów
b)    budowę pomostów
c)    wytyczenie tras rowerowych
 
3.    Ochrona wód, aby nie doprowadzić do ich degradacji.
4.    Rozbudzać wrażliwość przyrodniczą wśród młodzieży.
5.    Przystąpić do segregacji odpadów na posesjach.
6.    W nawiązaniu do intencyjnej uchwały Nr VI/48/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne wnosi się o nie wyznaczanie  nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe szczególnie w obrębie Jeziora Lusowskiego. W sporządzonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Część C - Lusowo - Lusówko wyznaczone zostały  dla tego terenu obszary ogólnodostępne o szerokości ok. 60m wzdłuż drogi Lusowo - Lusówko (symbol III. Lk 17 ZP). Podobny teren został wyznaczony wzdłuż Jeziora Lusowskiego jednak powiększony o obszar, o symbolu III Lk 14 US z przeznaczeniem na cele sportu i rekreacji oraz możliwością zrealizowania parkingu bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi. Reszta terenu przeznaczona jest  wyłącznie pod uprawy rolne bez prawa zabudowy (symbol III Lk 15 TR). W związku z powyższym komisja  wnioskuje o utrzymanie ustaleń projektu tego planu.
7.    Zakupić pojemnik do magazynowania odpadów niebezpiecznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr XI / 73 / 2003
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia  8 kwietnia  2003r.
 
w sprawie : wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy
 
 
Na podstawie art. 19  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 142 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Statutu Gminy Tarnowo Podgórne, po przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Gminy Tarnowo Podgórne  u c h w a l a   co następuje :
 
 
§ 1
 
 
Wybiera   się   Pana  WOJCIECHA  JANCZEWSKIEGO  na  Wiceprzewodniczącego Rady  Gminy Tarnowo  Podgórne.
 
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-12-11 10:40:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2003-12-11 10:40:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2003-12-11 10:40:32)
Lista wiadomości
Uchwała Nr LXXVIII/ 499 /2006 Rada Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2006 roku
Uchwała Nr LVIII/380/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r.
Uchwała Nr XXV / 161 / 2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2003 r.