logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 3 listopada 2010r.

  Protokół nr  25 / 2010 / V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 3 listopada  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy

Wojciech Janczewski- vice przewodniczący Rady Gminy  

Elżbieta Łowicka - Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Ewa Jurasz - radna

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji             Budżetowej

Juliusz Gustowski - radny

Józef Grajek - radny

Urszula Ludwińska - radna

Józef Szewczyk - radny 

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Pani Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka- wójt gminy Tarnowo Podgórne

Natalia Piechota -  WZPGiN

Piotr Kaczmarek - kierownik WZPGIN

p. Beata Marchwian - Malicka

p.Taterka

           

 

Porządek obrad  Komisji :

 • 1. Otwarcie posiedzenia.
 • 2. Analiza materiałów na sesję w dniu 9 listopada 2010 roku,
 • 3. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani Ewa Noszczyńska Szkurat   otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 9 listopada 2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

2. Omówienie materiałów na sesję w sprawie

 

- projekt nr 3

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - zalesienia w rejonie ulicy Prostej

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek oraz pani Natalia Piechota.

 

Opinia członków Komisji:

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Rady Gminy

Uwagi

Uwaga uwzglę-

dniona

Uwaga nieuwzglę-

dniona

1.

21.10.10

Ryszard Sobański

 

Uwzględnienie na terenie objętym projektem planu zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie ze złożonymi wnioskami o wydanie warunków zabudowy

Obszar planu

 

Uwaga została odrzucona

 

2.

22.10.10

Alicja, Henryk Konewka

Uwzględnienie na terenie objętym projektem planu zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie ze złożonymi wnioskami o wydanie warunków zabudowy

Obszar planu

 

Uwaga została odrzucona

 

3.

22.10.10

Zdzisław Konieczny

Uwzględnienie na terenie objętym projektem planu zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie ze złożonymi wnioskami o wydanie warunków zabudowy

Obszar planu

 

Uwaga została odrzucona

 

4.

22.10.10

Elżbieta i Jan Perz

Uwzględnienie na terenie objętym projektem planu zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie ze złożonymi wnioskami o wydanie warunków zabudowy

Obszar planu

 

Uwaga została odrzucona

 

5.

26.10.10

Longina Kubiak

Uwzględnienie na terenie objętym projektem planu zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie ze złożonymi wnioskami o wydanie warunków zabudowy

Obszar planu

 

Uwaga została odrzucona

 

6.

28.10.10

Krystyna, Tadeusz Wojtyniak

 

 • 1. Wprowadzenie możliwości lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze objętym projektem mpzp z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych;
 • 2. Wprowadzenie możliwości lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach przeznaczonych pod zalesienie na obszarze objętym projektem mpzp z uwzględnieniem uwarunkowań;
 • 3. Nie uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu uchwalenia nowego Studium(...).

Obszar planu

 

Uwaga została odrzucona

 

7.

28.10.10

Dariusz Witkowski

 • 1. Wprowadzenie możliwości lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze objętym projektem mpzp z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych;
 • 2. Wprowadzenie możliwości lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach przeznaczonych pod zalesienie na obszarze objętym projektem mpzp z uwzględnieniem uwarunkowań;
 • 3. Nie uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu uchwalenia nowego Studium(...).

Obszar planu

 

Uwaga została odrzucona

 

8.

28.20.10

Maria Mazur-Cichocka

Paweł Cichocki

 • 1. Wprowadzenie możliwości lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze objętym projektem mpzp z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych;
 • 2. Wprowadzenie możliwości lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach przeznaczonych pod zalesienie na obszarze objętym projektem mpzp z uwzględnieniem uwarunkowań;
 • 3. Nie uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu uchwalenia nowego Studium(...).

Obszar planu

 

Uwaga została odrzucona

 

 

 

- projekt nr 4

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego   terenów rolnych w Lusówku

 

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek oraz pani Natalia Piechota.

 

 

Opinia członków Komisji:

 

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Rady Gminy

Uwagi

Uwaga uwzglę-

dniona

Uwaga nieuwzglę-

dniona

1.

21.10.10

Katarzyna Kwiatkowska,

Chyby

Zmiana przeznaczenia działki  o nr 360/16 w Lusówku i ustalenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, analogicznej do zabudowy sąsiedniego Osiedla Morskiego.

Dz. o nr ewid. 360/15

 

Uwaga została odrzucona

 

2.

21.10.10

Bożena i Kazimierz Kwiatkowscy,

Chyby

Zmiana przeznaczenia działki  o nr 360/17, 360/19 w Lusówku i ustalenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, analogicznej do zabudowy sąsiedniego Osiedla Morskiego

Dz. o nr ewid. 360/17, 360/19

 

Uwaga została odrzucona

 

3.

21.10.10

Józef Czajkowski,

Ceradz Kościelny

Zmiana przeznaczenia działki  o nr 361 w Lusówku i ustalenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, analogicznej do zabudowy sąsiedniego Osiedla Morskiego

Dz. o nr ewid. 361

 

Uwaga została odrzucona

 

4.

22.10.10

Maciej Pińczak,

Przeźmierowo

Zmiana przeznaczenia działek  o nr 360/8 i 360/24 w Lusówku i ustalenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, analogicznej do zabudowy sąsiedniego Osiedla Morskiego

Dz. o nr ewid. 360/8, 360/24

 

Uwaga została odrzucona

 

5.

25.10.10

Adam Minicki,

Nowy Sącz

Zmiana przeznaczenia działek  o nr 360/11 i 360/13 w Lusówku i ustalenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, analogicznej do zabudowy sąsiedniego Osiedla Morskiego

Dz. o nr ewid. 360/11, 360/13

 

Uwaga została odrzucona

 

6

28.10.10

Arkadiusz Samol,

Sierakowo

Zmiana przeznaczenia działek  o nr 360/1-7, 360/9, 260/12, 360/14, 360/16, 360/18, 360/20-24 w Lusówku i ustalenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, analogicznej do zabudowy sąsiedniego Osiedla Morskiego

Dz. o nr ewid. 360/1-7, 360/9, 260/12, 360/14, 360/16, 360/18, 360/20-24

 

Uwaga została odrzucona

 

 

 

 

- projekt nr 5

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                         w miejscowości Sady oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług  w Sadach ( dz.61/1, 61/2, 62/1)

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek oraz pani Natalia Piechota.

 

Opinia członków Komisji:

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Członkowie wspólnych Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- projekt nr 6

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                         w miejscowości Sady oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Sadach ( po południowej stronie drogi krajowej nr 2)

 

Opinia członków Komisji:

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek .

Pani U. Ludwińska wniosła uwagę do § 21 . Uzgodnienie  treści paragrafu zostanie wyjaśnione podczas obrad sesji Rady Gminy. Więcej uwag nie wniesiono.

Członkowie wspólnych Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

 

- projekt nr 7

 

            w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu - w rejonie    ulicy Morwowej.

 

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek oraz pani Natalia Piechota.

Przy omawianiu w/w projektu obecny był pan Taterka , który przedstawił swoje uwagi i propozycje dot.  zmiany planu . Członkowie Komisji po wysłuchaniu zainteresowanego zadecydowali, że podejmą głosowanie  podczas obrad sesji Rady Gminy.

 

- projekt nr 8

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ceradz Kościelny

 

Projekt uchwały omawiała pani Natalia Piechota.

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią wniesionych uwag.  Decyzja zostanie podjęta podczas obrad sesji Rady Gminy.

 

 

- projekt nr 9

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra

Projekt uchwały omawiał pan Piotr Kaczmarek oraz pani Natalia Piechota.

 

Opinia członków Komisji:

 

L.p.

Data
wpływu uwagi

Imię i nazwisko
Nazwa jednostki organizacyjnej
i adres

Treść
uwagi

Rozstrzygnięcie

Rady Gminy

Uwagi

Uwzględ-niona

Nieuwzględ-niona

1

05.10.10

Wojciech Karwowski

 • 1. Zwiększenie maksymalnego procentu zabudowy działki do 36%
 • 2. Dopuszczenie rozbudowy budynku mieszkalnego o lokal usługowy, zgodnie z załączonym rysunkiem

Pod warunkiem uzyskania zgody sąsiedzkiej na dobudowę w granicy działki , pod warunkiem spełnienia wymaganych kryteriów budowlanych

 

2

11.10.10

Dariusz Szymczak

Wydzielenie z obszaru 46MN pasa o szerokości 60m po północnej stronie ul. Sportowej (47KDW) i przeznaczenie go pod zabudowę mieszkaniową z usługami MN/U

 

Uwaga została odrzucona

Dopuszczenie prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej w istniejących wolnostojącychc budynkach gospodarczych

3

16.08.10

Magdalena Iwańska-Truś

Kancelaria Armatowski, Benasiewicz, Iwańska-Truś, Ludek Radcowska Spółka Partnerska

Rozważyć wybudowanie drogi po wyznaczonym terenie 84KDW i przeznaczenie pasa 11R na dz. nr 656/1pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

Uwaga została odrzucona

4

14.10.10

Grażyna Kowalska

Brak rozwiązań i przepisów przejściowych w projekcie planów dyskryminuje indywidualnych inwestorów a faworyzuje deweloperów. Rodzi to różne skutki prawne (...) bo dotyczy to zadań własnych gminy (...) roz to możliwość dochodzenia roszczeń materialnych właścicieli.

Wniosek o korektę zapisów i umozliwienie przejściwego budowania zbiorników bezodpływowych do czasu wybudowania kolektora sanitarnego w ul. Szkolnej. Zapis ten dotyczyłby tylko terenów budowlanych położonych w końcowym odcinku ul. Szkolnej a własciciele byliby zobligowani do uzbrojenia w kanalizację swoich gruntów w terminie określonym przez gminę w uchwale. Rozwiązanie to umożliwiłoby właścicielom zgromadzenie środków na uzbrojenie terenów.

Uwaga została odrzucona

 

5

18.10.10

Hanna Wielądek

Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek budowlanych o pow. 1000m2.

Uwaga została odrzucona

 

6

20.10.10

Karolina Engler

Obniżenie opłaty planistycznej do 15%

Uwaga została odrzucona

 

7

20.10.10

Marianna Socha

Wariant 1 - Nie wyrażam zgody na oddanie 10m ze swojej działki nr 112/4 pod drogę. Wyrażam zdodę na oddanie 4m pod drogę i proponuję usytułowanie drogi na działkach 112/4 i 113 (mapa w załączeniu).

Wariant 2 - Zlikwidowanie drogi 24KDW i przedłużenie drogi 22KDW i 23KDW w kierunku firmy GIZEH. (mapa w załączeniu)

Uwaga została odrzucona

 

8

21.10.10

Anna Burchardt

Umożliwienie prowadzenia na działce 111 następujących działalności:

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z  wyłączeniem motocykli,

- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

Uwaga została odrzucona

 

9

21.10.10

Maria, Kazimierz, Jarosław Dębscy

Przeznaczenie działek 101/5, 101/6, 101/1, 101/2, 103/1, 101/4 w całości pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Uwaga została odrzucona

W pasie wzdłuż ulicy Poznańskiej

10

22.10.10

Asko House s.c.

Dopuszczenie realizacji zabudowy bliźniaczej, szeregowej z usługami lub wielorodzinnej na działkach 115/3, 115/4

Uwaga została odrzucona

Zabudowa bliźniacza dopuszczona w projekcie planu wyłożonym do wglądu

11

25.10.10

Kazimiera Chudzińska

Zmiana przeznaczenia działki 71/2 z zabudowy mieszkaniowej na zabudowę usługową (powierzchnia zabudowy działki 40%) w związku z zamiarem budowy galerii handlowej.

Uwaga została odrzucona

 

12

27.10.10

Dariusz Brząkowski

Przeznaczenie działki 1144/9 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na ww. działce istnieje budynek mieszkalny, w którym mieszkam i jestem zameldowany.

Uwaga została odrzucona

 

13

28.10.10

NORDO Sp. z o.o.

 • 1. Umożliwienie lokalizacji w kondygnacji parteru oprócz lokali usługowych także lokali mieszkalnych.
 • 2. Zredukowanie zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych do wskaźnika 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny oraz 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej o funkcji usługowej.

Uwaga została odrzucona

 

14

28.10.10

Beata Marchwian - Malicka

Umożliwienie na terenie działek nr 666/1-666/11, 666/13-666/18 położonych w jednostce 100MN i 61MN/U budowy pawilonu handlowego branży spożywczej i branż uzupełniających jako usługi podstawowej służącej codziennym potrzebom mieszkańców bez ograniczenia powierzchni pawilonu, zgodnie z załącznikiem. Zmiana jednostki 100MN na 100MN/U i 61MN/U.

Uwaga została odrzucona

 

15

28.10.10

MW GASTRO Sp. z o.o.

 • 1. Zmiana przeznaczenia działki 534/25 z zabudowy jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną MW.
 • 2. Zmiana przeznaczenia działek 534/22, 534/29, 534/30 z zabudowy usługowej na zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej MW/U.

Uwaga została odrzucona

 

16

28.10.10

Mieczysłwa Hałas

Przeznaczenie działke nr 519/1, 594/5, 594/7, 594/9 pod budownictwo mieszkaniowe.

Uwaga została odrzucona

 

17

28.10.10

P.H.U Trans-Serwis

Henryk Furmaniak

 • 1. Dopuszczenie stosowania dachów płaskich na terenie 40MN/U, celem nawiązania do zabudowy istniejącej oraz wykorzystania dachów płaskich w budynkach z funkcją usługową.
 • 2. Rozszerzenie przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową na działce 627/1 o pozostały obszar działki o pow. ok. 2000m2.
 • 3. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części działki 627/1 oznaczonej jako 4R na rysunku projektu planu - zgodnie z załącznikiem
 • 4. Wyrównanie linii zabudowy w obszarze 40MN/U do linii zabudowy na terenie 43MN/U oraz wyrównanie linii zabudowy na obszarze 42MN/U do linii zabudowy na terenie 43MN/U.
 • 5.

Uwaga została odrzucona

 

18

28.10.10

Józef, Elżbieta Adamek

Wniosek o powtórne pozytywne rozpatrzenie wniosku o możliwość wykonania zabudowy siedliskowej na działce 550 w Tarnowie Podgórnym. (...) Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku i obarczenie go zapisem, że dojazddo działki 550 drogą o nr geodezyjnym 547 będziemy utrzymywać we własnym zakresie.

Uwaga została odrzucona

 

19

28.10.10

Jakon Inwest Sp. z o.o.

 • 1. Zmiana odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy na 4m, zgodnie z załącznikiem oraz tych które mogą zostać wydzielona zgodnie z §5 ust.4.
 • 2. Naniesienie na rysunku planu układu dróg, zgodnie załącznikiem.

Uwaga została odrzucona

Pkt 1. Uwzględniono zmianę linii zabudowy tylko na rysunku planu za wyjątkiem 129KDW, gdzie zostawiono linę zabudowy 6m.

Plan nie określa linii zabudowy dla dróg możliwych do wydzielenia zgodnie z §5 ust.4.

Pkt 2. Poszerzenie dróg do 11m, bez  zmiany lokalizacji drogi 129KDW, 132KDW, pozostawienie drogi 131KDW

20

 

Wpływ:

29.10.10

Nadano:

28.10.10

Natalia Jagodzińska

Teresa Syrek

 • 1. Brak drogi łączącej działki 114/13 i 114/14 z drogą publiczną. Wnosimy o zapis, że teren przeznaczony na zieleń będzie można wykorzystać także na zabudowę komunikacją łączącą przedmiotowe działki z drogą publiczną.
 • 2. Dla części działek 114/13 i 114/14 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 49MN dodanie zapisu umożliwiającego także zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe a także zabudowę jednorodzinną bliźniaczą i szeregową.
 • 3. Dla części działki 114/18 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 51MN dodanie zapisu umożliwiającego także zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe a także zabudowę jednorodzinną bliźniaczą i szeregową.
 • 4. Uzupełnienie zapisów dot. terenów 8ZP/WS o możliwość zabudowy terenu placem zabaw, oczkami wodnymi, zabudową rekreacyjną i budynkami służącymi celom rekreacyjnym.
 • 5. Wyznaczenie w innym miejscu ciągu pieszo-rowerowego 2KX - przesunięcie na inną działkę lub na zachodnią granicę działki 114/18. Usytułowanie ciągu na granicy działki 114/14 i 114/18 powoduje duże utrudnienia i ograniczenie możliwości projektowych w przypadku próby zagospodarowania działek 114/13, 114/14 i 114/18 jako całości.

 

Uwaga została odrzucona

 

 

 • 3. Posiedzenie członków wszystkich Komisji zostało zamknięte i zakończone przez pana Wojciecha Janczewskiego- vice przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Podgórne o godz. 18.30.

 

 

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

                                                          

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-11-23 16:03:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-11-23 16:03:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-11-23 16:03:47)
Lista wiadomości