logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 20 października 2010r.

  Protokół nr   23   / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 20 października  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Wojciech Janczewski- vice przewodniczący Rady Gminy  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Juliusz Gustowski - radny

Ewa Jurasz - radna

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji           Budżetowej

Urszula Ludwińska - radna

Józef Szewczyk - radny 

Jacek Stypiński - radny

Józef Grajek- radny

Prowadzący obrady : pan Bogusław Ciepielewski  - radny, przewodniczący Komisji Inwestycyjnej Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka- wójt gminy Tarnowo Podgórne

           

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 26 października 2010 roku,

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Bogusław Ciepielewski    otworzył posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawił porządek obrad. Poinformował, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 26.10. 2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

2. Omówienie materiałów na sesję w sprawie

 

- projekt nr 1 - w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Opinia: Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

- projekt nr 2 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. 79/210 w Baranowie

Projekt uchwały omówił pan wójt . Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

 

- projekt nr 3 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. 37 w Kokoszczynie

Projekt uchwały omówił pan wójt . Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

 

- projekt nr 4 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. 79/210 w Baranowie

Projekt uchwały omówił pan wójt . Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

 

 

- projekt nr 5 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. 222/185 w Baranowie

Projekt uchwały omówił pan wójt . Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

 

- projekt nr 6 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą-  dot. dz. nr 1266/37 w Przeźmierowie

Projekt uchwały omówił pan wójt . Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

 

- projekt nr 7 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. 1024/4 w Tarnowie Podgórnym

Projekt uchwały omówił pan wójt . Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

 

- projekt nr 8 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą-  dot. dz. 1/67 w Przeźmierowie

Projekt uchwały omówił pan wójt . Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

 

- projekt nr 9  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/365/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku dot. określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  - projekt jest w trakcie  opracowywania

 

- projekt nr 10 w sprawie określenia zasad , trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród rzeczowych, nagród pieniężnych i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Członkowie komisji uznali, aby projekt uchwały był spójny z  Regulaminem , należy poprawić § 3 Regulaminy, który powinien brzmieć:

„ Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy Tarnowo Podgórne lub którzy działają w klubach mających siedzibę ta terenie Gminy Tarnowo Podgórne i nie ukończyli 23 roku życia".

 

Pani Elżbieta Łowicka poprosiła członków komisji rolnej o zajęcie stanowiska  ws informacji dot. wysokości ceny skupu żyta, potrzebnej do obliczenia stawki podatku rolnego . Obecnie średnia cena skupu 1 t żyta za III kw. 2010 r., podana przez Prezesa GUS  dla celów obliczenia podatku rolnego na 2011 rok wynosi 37,64 zł . W roku 2010 r. Gmina miała ustaloną stawkę 34,10 zł

Członkowie Komisji Rolnej jednogłośnie uznali, aby utrzymać stawkę 34,10 zł w 2011 roku.

 

Stan realizacji zadań oświatowych przedstawił pan Stanisław Walter. Dodał, że nie ma jednolitego wzorca sprawozdania. Sprawozdanie to dotyczy informacji na temat: bazy szkolnej, sal sportowych, wyników  egzaminów zewnętrznych, dowożenia, dożywiania, wypoczynku letniego, zajęć pozalekcyjnych, profilaktyki, wynagrodzeń, awansów zawodowych nauczycieli, pomocy materialnej, projektów unijnych .

Na sesji obecny będzie pan  Jacek Kowalak, który udzieli ewentualnych wyjaśnień

 

W materiałach załączone zostało pismo Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Hałasem oraz Dziedzictwa Przyrodniczego Jeziora Kierskiego w sprawie anulowania uchwały Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2007 roku przystępującej do zmiany obowiązującego planu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szamotulskiej.

 

Pan Wójt zaproponował, aby powstrzymać się z decyzją do czasu rozstrzygnięcia Wojewody i Prokuratury w sprawie inwestycji prowadzonej na tym terenie.

 

 

3. Wolne głosy i wnioski

 

- pani U. Ludwińska zabrała głos ws przetargu na budowę drogi na Przylesiu w Lusowie. Uważa, że całkiem niedawno uchwaliliśmy zmiany  zagospodarowania na Przylesiu, a już ogłasza się  przetarg na budowę drogi, jest jeszcze tyle ulic w samym Tarnowie Podgórnym do wykonania.  Pan wójt wyjaśnił , ze jest to krotki ale trudny  odcinek,  w kierunku  Otowa  (koszt 200.000 zł)  

 

- pan B. Ciepielewski ws budowy ul. Bukowskiej. Jest zainteresowany jaki sięgacz będzie w kierunku Przeźmierowa . Najlepszy byłby do świateł do ul. Rzemieślniczej Należy się dowiedzieć i skorygować . Inaczej będzie  zatkany wjazd do Przeźmierowa .

Pan wójt wyjaśni , że ul. Bukowska jest drogą wojewódzką, a Rynkowa drogą powiatową. Powiat przygotowywał plan inwestycyjny. Poinformował, ze przesłał również nasze propozycje, ale takiego wniosku , o budowę sięgacza nie zgłaszał . Można taki wniosek zgłosić ale nie wiadomo, jak będzie z jego realizacją.

 

- pani E. Jurasz- poinformowała, że wniesie wniosek , aby Gmina na wejściu do miejscowości pozakładała liczniki kaloryczności gazu- koszt ok. 50.000 zł.

 

 

4.Posiedzenie wspólnych komisji w dniu 22 października 2010 r.  zostało zakończone i zamknięte przez pana  Bogusława Ciepielewskiego- przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.

 

 

Protokół sporządziła

 

Elżbieta Neumann

                                                          

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-27 15:25:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-27 15:25:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-27 15:25:20)
Lista wiadomości