logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 13 października 2010r.
 

Protokół nr  22  / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 13  października  2010 roku

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30.

Obecni członkowie Komisji:

Wojciech Janczewski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej,

Jacek Latos -  Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

Bogusław Ciepielewski -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej,

Stanisław Walter - Przewodniczący Komisji Edukacji,

Ewa Jurasz - radna,

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl - radny,

Grzegorz Leonhard - radny, Przewodniczący Komisji Budżetowej,

Józef Grajek - radny,

Urszula Ludwińska - radna,

Józef Szewczyk - radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Jacek Stypiński - radny.

 

Prowadzący obrady : Tadeusz Czajka - Wójt Gminy.

Stwierdzenie quorum - Wójt Gminy  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście: Tadeusz Czajka- Wójt Gminy Tarnowo Podgórne,

              Ludmiła Czajka - Zastępca Kierownika WZPiGN,

              Tadeusz Zimny - Zastępca Wójta Gminy,

              Bernard Broński - Dyrektor OSiR.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego komisji.

2. Omówienie projektów na sesję w dniu 19.10.2010 roku.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wójt Gminy otworzył posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Tarnowo Podgórne, powitał przybyłych radnych oraz gości.

Na wstępie posiedzenia Wójt Gminy podjął tematykę nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury. Wczoraj Wójt odbył rozmowę z Przewodniczącym Komisji Edukacji i dziś może stwierdzić, że główna zmiana w statucie dotyczy adresu, innych istotnych zmian nie ma, oprócz tego, że GOK opiniuje wnioski o dotacje dla podmiotów niepublicznych z zakresu kultury. Projekt statutu nie jest tworem doskonałym, lecz pamiętać należy, że przyjęcie jego spowoduje funkcjonowanie statutu w najbliższym czasie. Radna U. Ludwińska stwierdziła, że zmiany są znaczne, między innymi dlatego, że od ubiegłego roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych, a w związku z tym zmieniły się podstawy działania samorządowych jednostek kultury. Jeśli akty prawne zmieniają w sposób istotny pewne zasady działania powinno to mieć niestety odzwierciedlenie w tak ważnym akcie, jak statut. Następnie Radna  poruszyła temat stylistyki i języka zastosowanego w omawianym projekcie, Wójt podjął polemikę w tym zakresie, zgodził się z niektórymi uwagami, jednak w wyniku dłuższej dyskusji uznano, że projekt nr 5 uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam" zostanie wycofany z porządku obrad sesji Rady Gminy w dniu 19.10.2010 r.

Wójt Gminy poprosił, pana B. Brońskiego o przybliżenie projektu uchwały w sprawie określania trybu i zasad przyznawania stypendiów sportowych. Dyrektor OSiR wyjaśnił, że powstanie uchwały zostało podyktowane koniecznością dostosowania gminnych aktów prawnych do obowiązującego prawa - nowej ustawy o sporcie. Ustawa ta została opublikowana w czerwcu, a obowiązywać zacznie od 16 bieżącego roku. W połowie września projekt omawianej uchwały został zatwierdzony przez radę sportu, ale ponieważ zawiera zmiany w stosunku do pierwotnego kształtu, dlatego nie posiada akceptacji radcy prawnego, który obecnie przebywa na dwutygodniowym urlopie. Ta uchwała będzie kompilacją dwóch poprzednich obowiązujących dotychczas w tej materii. Pan B. Broński zreferował treść projektu uchwały wyjaśniając radnym jej najistotniejsze przesłanki. Radny J. Latos zapytał, czy ktoś dzisiaj otrzymuje stypendia sportowe. Odpowiedź pana B. Brońskiego - aktualnie 12 osób otrzymuje takie stypendia. Radny J. Szewczyk zapytał o paragraf 2 - czy sformułowanie wynika z ustawy o sporcie - trzeba byłoby doprecyzować słownictwo. Pan B. Broński obiecał wprowadzić zmiany. Radny K. Bartosik zaproponował, żeby poszerzyć katalog osób uprawnionych do ubiegania się o stypendium o zawodników zamieszkujących na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Może się bowiem okazać, że zawodnik z Białegostoku otrzyma stypendium, a wybitny zawodnik z terenu naszej Gminy, takiego stypendium nie będzie miał szansy otrzymać. Jako przykład podał świetnego tancerza, który trenuje poza Gminą, a ma świetne osiągnięcia nawet na arenie międzynarodowej - latem zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Hip-Hopie w Słowenii (w Twardogórze). Niektórzy radni nie podzielają tego zdania, stojąc na stanowisku, iż zawodnicy z terenu naszej Gminy, startujący w barwach innych klubów niż kluby z terenu naszej Gminy, mogą starać się w tamtych klubach o stypendia. Pan B. Broński dodał, że stypendia mają w swej idei charakter promocyjny i ich zadaniem jest właśnie promowanie naszej Gminy. Każdy zawodnik reprezentuje nasze gminne kluby i barwy posiada emblemat na koszulce.

Komisje przegłosowały wniosek zgłoszony przez radnego Bartosika - 7 radnych za, 5 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, co oznacza że zawodnicy spełniający wymogi regulaminowe do otrzymania stypendium sportowego, mieszkający na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, będą mogli takie stypendium otrzymać (jeśli taka będzie wola Rady Gminy). Radny S. Walter  zapytał, czy uprawnieni do otrzymania stypendiów mogą je otrzymywać z wielu miejsc, np. z klubu, który reprezentują i gminy, w której mieszkają. Odpowiedź Dyrektora OSiR- jeśli spełniają kryteria, wychodzi na to, że mogą. Radna U. Ludwińska zaproponowała, by dodać punkt 6 do paragrafu 2 regulaminu - nie pobiera stypendiów z innych źródeł.

            Radni podjęli tematykę następujących projektów uchwał na sesję w dniu 19 października 2010 roku:

            Projekt nr 1 uchwały w sprawie stosowania ulg i zwolnień od opłat za przedszkole - radny S. Walter powiedział, że Komisja Edukacji przyjęła projekt na wczorajszym posiedzeniu. Wójt uznał, że zasadnym byłoby rodzicom zrekompensować trudności powstałe wskutek nieoddania przedszkola w uzgodnionym wcześniej terminie (czyli 1 września). Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

            Projekt nr 2 uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne -podobnie jak w przypadku projektu nr 1 uchwały, po przyjęciu projektu na wczorajszym posiedzeniu Komisji Edukacji  radni poparli projekt uchwały.

Projekt nr 3 uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości  na rok 2011 - Wójt wyjaśnił, że stawki są utrzymane na poziomie z roku 2010. Ustalamy nowe stawki raz w kadencji, wypada na to, że kolejna zmiana stawek nastąpi w roku 2011 (do budżetu na rok 2012). Radni poparli projekt uchwały.

Projekt nr 4 uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2011 - radni poparli projekt uchwały.

Projekt nr 5 uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi „Sezam"  w Tarnowie Podgórnym  - projekt wycofany z obrad Rady Gminy. Radna U. Ludwińska uważa, że jeszcze w listopadzie powinna zostać podjęta uchwała nadająca statut GOK „Sezam".

Projekt nr 6 uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  z dotychczasowym dzierżawcą - L. Czajka wyjaśniła, że chodzi o wydzierżawienie miejsca Ośrodku Zdrowia pod antenę, umieszczoną na jednej ścianie na wysokości najwyższej kondygnacji taka umowa była już zawarta na ostatnie 3 lata. Radna U. Ludwińska zapytała o oddziaływanie anteny. Pani U. Czajka wyjaśniła, że nie ma negatywnego oddziaływania, ponieważ jest to antena do odbioru Internetu drogą radiową. Radni poprali projekt uchwały.

            Projekt nr 7 uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu  z dotychczasowym najemcą - poradnia stomatologiczna „Dental" prosi o umożliwienie zawarcia umowy na lokal użytkowy na kolejne 3 lata (pomieszczenia na gabinet stomatologiczny). Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

            Projekt nr 8 uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą - Rumianek ul. Szkolna. Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

            Projekt nr 9 uchwały w sprawie kupna działki w Ceradzu Kościelnym - droga powstała przed kilku laty w wyniku podziału. Działka jest w pełni uzbrojona. Cena - 15 zł za metr. Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

            Projekt nr 10 uchwały w sprawie kupna działki w Sierosławiu - wcięcie od. ul. Kasztanowej, chodzi o rozliczenia związane z opłatą adjacencką. Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

            Projekt nr 11 uchwały w sprawie kupna działki w Górze - poszerzenie drogi ul. Długa (droga z Tarnowa do Kokoszczyna) - o 2,5 metra. Radni poparli projekt uchwały.

            Projekt nr 12 uchwały w sprawie kupna działki w Tarnowie Podgórnym -  kupno działki od pana Majerczaka, gdyż po wybudowaniu obwodnicy Tarnowa i ronda przy ul. 27 Grudnia teren ten stał się zupełnie nieprzydatny właścicielowi (w pobliżu przepompowni). Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

            Projekt nr 13 uchwały w sprawie kupna działek w Wysogotowie - chodzi o działkę dawno podzieloną i przeznaczoną pod drogę, w chwili obecnej nie ma planu, wykup gruntu pozwoli nam uporządkować poszerzyć ul. Wierzbową w Wysogotowie. Cena 1 metra - 30 zł. Radni poparli projekt uchwały.

Projekt nr 14 uchwały w sprawie kupna działki w Chybach - chodzi o drogę przy ul. Lipowej i Parkowej. Zaczynamy regulować Chyby, gdyż problem z drogami mamy tam duży. Radni poparli projekt uchwały.

Projekt nr 15 uchwały w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości - ul. Kwiatowa, chodzi o małe ogródki na tyłach ulicy Kwiatowej i Ogrodowej które i tak ludzie użytkują, do momentu sprzedaży działki będą oddane w dzierżawę. Działki budowlanej i tak z tego nie będzie, więc proponowane rozwiązanie wydaje się najlepsze Radni poparli projekt uchwały

Projekt nr 16 uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  we wsi Baranowo, ulica Szamotulska - Klonowa - dla działek nr 13/5, 13/6, 13/7, 13/13, 13/14, 14/6, 14/8 - część, 14/13, 14/14 przy ul. Parkowej - chodzi o zmianę linii zabudowy (w poprzednim planie linia zabudowy jest bardzo oddalona od ul. Parkowej, co uniemożliwia budowę domu). Mieszkańcy proszą o zmniejszenie tej linii zabudowy do 6 metrów. Radni poparli projekt uchwały. 

Projekt nr 17 uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w obrębie ulicy Rynkowej w Przeźmierowie -  dla terenu położonego na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Łanowej oraz dla działek nr 354/4, 356/9 i 355/7 - dotyczy planu na Przeźmierowo, gdyż w planie obowiązującym mamy zabudowę mieszkaniowo-usługową, chce się powiększyć powierzchnie usługową, by wybudować restaurację zbliżając się do granicy z parkiem w Przeźmierowie (firma na dzień dzisiejszy prowadzi działalność transportową). Radna E. Jurasz ma wątpliwości, czy na powierzchni niespełna 1000 metrów kwadratowych uda się wybudować restaurację z parkingiem. Radni zastanowią się nad poparciem projektu uchwały.

Projekt nr 18 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Batorowie - w rejonie ulicy Widok - istotą jest utrzymanie terenów rolnych w Batorowie, powstrzymanie zabudowy mieszkaniowej, z wyjątkiem 1 budynku mieszkalnego, który już istnieje oraz 1 budynku gospodarczego. Do planu zostały wniesione uwagi. Po analizie uwag radni odrzucili je po kolei. Radni poparli projekt uchwały.

Projekt nr 19 uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy - część Rumianek dla obszaru IR6AG - dotyczy możliwości stworzenia szamba bezodpływowego, gdyż nie na tym terenie nie istnieje kanalizacja. Wójt wyjaśnił, że chodzi o firmę z Suchego Lasu, produkującą elementy do transformatorów, która na terenie starej rzeźni w Rumianku. Firma jest solidna, technologia czysta, działalność uruchomi nam tereny dotychczas niszczejące i zrujnowane. Radni poparli projekt uchwały.

Projekt nr 20 uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne - Radny S. Walter wyjaśnił, że oba projekty uchwał rozpatrywane były na wielu posiedzeniach Komisji Edukacji poszerzonej o grono radnych, którzy chcieli mieć swój udział w ich powstaniu. Oba projekty są zasadniczo różne od obecnie obowiązujących aktów prawa miejscowego. Radni podczas ostatecznego omawiania projektów nie zgłaszali zastrzeżeń, dlatego Przewodniczący Komisji Edukacji poprosił o przyjęcie projektów w obecnej formie. Pani U. Ludwińska poprosiła, aby poprawić zapis spółka „TP-KOM" na „spółka zarządzająca" oraz 112 na 117. Radni poparli projekt nr 20 i 21 uchwały.

Projekt nr 21 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowo Podgórne- jak wyżej.

Radni zapytali o możliwość sprzedaży „Belwederu" w Rumianku. Wójt odparł, że nie wszystkich obecnych najemców stać będzie na wykup lokali (niektórzy nie płacą czynszu).

Wójt powiedział radnym, że nieustannie staramy się o środki z PROW na plac im. Dowbora Muśnickiego. Są uwagi, musimy dokonać pewnych korekt przy pomocy sołectwa Lusowo i dostarczyć dokumentację do najbliższego piątku.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Radna E. Łowicka zapytała o przestawienie fotoradaru w Ceradzu Kościelnym - zrobiono to w miejsce dość niefortunne, gdyż na środek chodnika. Na rogu ul. Polnej i Leśnej „TP-KOM" stawiało hydrant wczesnym latem, do dnia dzisiejszego leżą pytki, które nie wróciły na swoje miejsce i leżą obok hydrantu. Pani U. Ludwińska stwierdziła, że dość niefortunnie uchwalono jeden z zapisów uchwały o zwolnieniach

Pani E. Łowicka poprosiła, by na posiedzeniu Komisji Rolnej w dniu 21.10.2010 r. był obecny pan M. Ratajczak, gdyż tematyka będzie dotyczyła hałasu i zagadnień pokrewnych, związanych z lotniskiem Ławica.

 

 

 

Protokółowała

Katarzyna Antos

                                                

 

 

                                                                                               

                                                                                 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-22 13:40:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-22 13:40:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-22 13:40:21)
Lista wiadomości