logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 7 października 2010r.

  Protokół nr  21 / 2010 / V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki, oraz Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 7 października  2010 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:  

Krzysztof Bartosik - radny,

Urszula Ludwińska - radna

Józef Szewczyk  - radny

Bogusław Ciepielewski - przewodniczący Komisji Inwestycyjnej

Elżbieta Łowicka - przewodnicząca Komisji Rolnej

Wojciech Janczewski- radny

Jacek Latos- radny

Józef Wasyl- radny

 

Prowadzący obrady : Bogusław Ciepielewski - przewodniczący Komisji Inwestycyjnej

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:               

Tadeusz Czajka - wójt gminy Tarnowo Podgórne           

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Bogusław Ciepielewski  otworzył posiedzenie Komisji, po czym przedstawił porządek obrad. Poinformował, że głównym tematem pracy dzisiejszej  komisji będzie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusję otworzył pan wójt Tadeusz Czajka. Projekt studium  powstał na podstawie pewnych wytycznych i sugestii radnych, wójta i pracowników Urzędu Gminy.

Wpłynęło ponad 200 wniosków, oceniając je i sugerując się  na strategii Gminy  musieliśmy sporo wniosków skreślić. Strategia wskazuje  zachowanie terenów pod zabudowę  a nie dynamiczny rozwój terenów, w związku z tym wiele osób będzie niezadowolonych, ponieważ ich wnioski zostaną odrzucone . Projekt  studium porządkuje sytuacje, drobne małe rzeczy , które wymagały uzupełnienia. Wcześniejsze wnioski  członków komisji . Nie ma zainteresowania zmianą terenów pod aktywizację gospodarczą . Bardzo duża presja jest pod budownictwo  mieszkaniowe. Zdecydowana większość wniosków dotycząca dużych terenów nie została uwzględniona w tym projekcie. Po wyłożeniu projektu wpłynęło wiele uwag,  które były ponowieniem wniosków wcześniejszych. Z tego względu, że dotyczą dużego obszaru  przekazaliśmy je do projektantów,  aby wrysowali zmiany w mapę Gminy, abyśmy mieli pewną  skalę porównawczą, co do tych oczekiwań . Te 120 wniosków  dotyczą przekształcenia 850 ha gruntów , generalnie pod mieszkaniówkę , takie są oczekiwania. Jak będzie gotowy projekt należy zanalizować, należy przyjąć pewien klucz, dlaczego przyjąć jeden wniosek a inny odrzucić . Będzie to trudne zadanie. W pierwszej kolejności uwagi rozpatruje wójt i później przekazuje Radzie Gminy. Z praktyki widać, że nie uda się tego zrobić w tej kadencji.  Uchwalenie studium zostanie przeniesione na koleją  kadencję. Należy poważnie podchodzić do złożonych wniosków. Trzeba wypracować pewne kryteria, jakie należy spełnić, żeby można było zakwalifikować wniosek, może określić limity o ile możemy te tereny zwiększyć pod funkcję mieszkaniową bądź ocenić , że terenu nie zwiększamy z uwagi na jego nasycenie. . Pojawiają  się nowe tereny ,do zagospodarowania nieustannie,  nie można podchodzić do wniosków jednostkowo . Musimy wypracować pewne kryteria. Dzisiaj możemy otworzyć dyskusję na temat : w jaki sposób rozwiązać problem - 850 hektarów oczekiwanych terenów.

Pan B. Ciepielewski zauważył, że gdyby przychylić się do wszystkich złożonych wniosków  to zabudowa na terenie naszej Gminy jest rozproszona, co sprawia problemy z infrastrukturą.

Pan wójt dodał, że pozlewałyby się nam miejscowości. W studium są określone możliwości, tereny inwestycyjne, ale parcie jest na przekształcenie ich po tereny mieszkaniowe. Obowiązkiem decydentów  jest określenie pasów, gdzie ma być taka zabudowa.

Pan W. Janczewski dodał, że podejście do zmiany studium będzie wymagało  wiele czasu, musimy wiedzieć jakie Gmina ma możliwości w zakresie infrastruktury ( media, kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągi ), musimy poznać możliwości  placówek oświatowych , aby nie popełnić błędów. np. Szkołą Podstawowa w Lusowie - teraz, to co jest już przeznaczone pod funkcję mieszkaniową - przekraczać będzie możliwości szkoły jeśli chodzi o przyjęcia dzieci. Gdyby nawet tą szkołę rozbudować , nie będzie wystarczająca dla tylu uczniów.  Tak samo będzie w Baranowie i  Przeźmierowie. Nie mamy zabezpieczonych gruntów pod zabudowę oświatową. Trzeba ten temat przeanalizować.  Pan B. Ciepielewski dodał, że tym tematem  zajmie się komisja edukacji i inwestycji- należy stworzyć model przyrostu ludności na danym terenie. Pan wójt wyjaśnił, żeby rozbudować szkołę  należy podejść kompleksowo. Lepiej,  aby szkoły były bliżej  ,a  nie tworzyć molochów. Prognoza musi być przygotowana . Dyskutować można wtedy,  jak będzie przygotowany materiał.

Pan Józef Szewczyk zgadza się z tym, aby przygotować się do studium w całości, poświęcić więcej czasu na opracowanie założeń, aby ogarnąć Gminę z góry, w całości. Będziemy mieć później kłopoty z różnymi zaszłościami i naciskami ,  jeśli studium podzielimy na etapy.  Bez  pozyskania informacji,  prognozy na temat  zmian w Gminie trudno będzie o kierunkowe decyzje.  Na podstawie wytycznych można budować pewne koncepcje.

Pani E. Łowicka uważa, że opracowanie należy zlecić firmie zewnętrznej, należy zwrócić uwagę na budowanie szkół, przedszkoli, do tego dochodzą rozwiązania komunikacyjne , jest wiele tematów, które musimy wziąć pod uwagę.  Czy musimy teraz zmieniać studium,  czy może powinniśmy uporządkować  obecną bazę, którą mamy. Poszerzenie terenu pod zabudowę mieszkaniową stwarzać będzie wiele problemów, a my w chwili obecnej z niektórymi sytuacjami nie może sobie dać rady. 

Nie mam ambicji mieszkać w gminie która ma 40 000 mieszkańców, choć zwiększenie mieszkańców daje inne możliwości ale ciągnie za sobą i problemy i wydatki. Może lepiej usiąść i ze spokojem podejść do tematu.  Pan B. Ciepielewski:  szkolnictwo było forsowane , budowane wg życzeń pewnych grup zawodowych, należało już wtedy stworzyć ekonomiczny projekt, który mógłby być powtarzalny bez zbytniego rozdmuchania, nie generowałby dużych kosztów eksploatacji. Im więcej obiektów tym większe nakłady eksploatacyjne a mamy  wiele innych dziedzin takie  jak sport czy kultura. Pan K. Bartosik również uważa, że studium należy przejrzeć ,rozpatrzyć wnioski, niekoniecznie muszą to być wielkie zmiany. Dodał, że oświata jest jednym z kół zamachowych rozwoju Gminy.   Pan Jacek Latos :   mamy realną sytuację  zgłoszonych  wniosków o przekształcenie 850 ha terenów. Są to ludzie, którzy chcą szybko i dużo zarobić , ale  zderza się to  z realiami infrastrukturalnymi gminy. To wszystko  musi być zgrane. Uważa,  aby 850 ha nie należy uruchamiać.  Gmina zaczyna  mieć cechy nieproporcjonalne do rozwoju.

Pani U. Ludwińska również jest zdania, aby na taką skalę nie zwiększać terenów. Pan J. Latos dodał, że skoro np. firma Agrobex zaczynając budowę postawiła linię wodociągową, to jeśli pojawi się developer, który zapewni, zrealizuje całą sieć ,  można by  wniosek uwzględnić, ale nie można zgodzić się w sytuacji gdy developera interesuje tylko podział i sprzedaż terenu.

Pan B. Ciepielewski zauważył, że przy 21 radnych będzie więcej dyskusji, wyjaśnień. Jeśli mamy tereny wyznaczone (350 działek w Sierosławiu) , może należałoby się skupić na jednym terenie, podłączyć kanalizację i uruchomić działki . Pan J. Latos uważa, że jeśli developer zapewni infrastrukturę, powinien również zapewnić warunki do powstania obiektów oświatowych, kanalizacji, dróg.  Pan wójt dodał, że warto spojrzeć pod kątem urbanistycznym. Pan W. Janczewski uważa, że warto wziąć pod uwagę bonitację gruntów. Pan J. Latos dodał że należy skłaniać się do możliwości a nie życzeń wnioskujących. Pan wójt poinformował, że już w tej chwili , bez tego projektu mamy 10.000 działek , mnożąc razy 3 osoby - daję liczbę 30 tys. mieszkańców.

Pan J. Szewczyk dodał , że Gmina jest niewydolna pod względem infrastruktury,  co do zasady musimy się określić , ze staramy się zagospodarować dostępne zasoby mieszkaniowe, łącznie z tym ze możemy zaktywizować tereny np. w Sierosławiu, jeśli mamy potrzeby mieszkaniowe. Pani E. Łowicka stwierdziła, że  8 lat temu przyjęliśmy warunki , że  nie wychodzimy poza studium , a  my cały czas coś  zmieniamy, sami sobie przeczymy. Pan U. Ludwińska jest zdania, że  brakuje koncepcji rozwoju każdej miejscowości naszej Gminy ,  obecnie Gmina traci charakter wiejski, doszliśmy do tego ze zamykamy sobie przestrzeń. Pan B. Ciepielewski uważa, że podstawą jest transport i komunikacja, później można obudowywać innymi urządzeniami . Najważniejsza jest  siatka dróg. Zawsze jest tak, że  musi być impuls który mobilizuje do pewnych działań i zachowań.

 

3. Wolne głosy i wnioski

Pan W. Janczewski poruszył sprawę firmy Agrobex- w Baranowie część tego terenu posiada plan, a jest grunt , na który plan nie został uchwalony. Agrobex scalił te tereny na którym buduje bloki

W dalszej części omawiane były sprawy związane z promocją Gminy. Pan U. Ludwińska uważa, że urzędowe strony internetowe nie są najlepsze, choć w miarę informacje są podawane aktualnie.  Wyszukiwarka nie spełnia swoich funkcji. Nie podoba się również formuła - maskotki lwa chodzącego w trakcie różnych imprez gminnych . Jest to anachroniczne.

Pan wójt poinformował, że opracowany został raport z piątej kadencji , który otrzymają mieszkańcy naszej Gminy. Pan B. Ciepielewski otrzymał sprawozdanie z Biura Promocji, które nie jest sprawozdaniem finansowym.  Pan W. Janczewski pochwalił stoisko gminne na różnych festynach, jest ciekawa promocja gadżetów które Gmina proponuje.  Dobrze by było aby postawić w okresie jesiennym na formę bezpieczeństwa  np.: opaski odblaskowe . Pan J. Szewczyk uważa, że nasza promocja zewnętrzna nie jest zła , duża cześć gmin nie pokazuje się w ogóle , zaczęliśmy  iść w dobrym kierunku, bo wcześniej nic się nie działo . K. Bartosik- każdy kontakt z mediami i prezentacja jest zawsze na plus. Wszystkie są pozytywne, uważam ze ogólnie jest postęp, są prowadzone  rożne akcje, gadżety są coraz lepsze, dużo większą  uwagę należy  położyć na Internet i media jeśli chodzi o zewnętrzna promocję. Pan wójt wyjaśnił , że  mamy świadomość, ze strona musi być zmieniona , jest anachroniczna, zmieni się po wyborach, może zorganizujemy przetarg.

Pan W. Janczewski zwrócił się do pana wójta o możliwość dokończenia ul. Letniej w Baranowie ok. . 100 m chodnika) , dodał że współpraca z radio Merkury jest zawsze  pozytywnie odbierana, np. informacje o akcjach krwiodawstwa czy dla powodzian, najtrudniej jest w TVP lokalnej, regionalnej

Pan wójt wyjaśnił , że kwota 103 tys zł - jest to koszt wydania albumu - historia XX lecia samorządu Gminy- dla każdego mieszkańca.

 

4.Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 17.30 przez pana B. Ciepielewskiego- przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.

 

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-22 13:39:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-27 15:21:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-27 15:21:59)
Lista wiadomości