logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 23 września 2010r.

  Protokół nr 20 / 2010 / V

z posiedzenia członków Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 23 września   2010 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartosik - radny,

Wojciech Janczewski- viceprzewodniczący Rady Gminy

Józef Wasyl -radny

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka  przewodnicząca  Komisji Rolnej .

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:               

Tadeusz Zimny - zastępca wójta

Marek Ratajczak - inspektor WIOŚ

Andrzej Korpik - inspektor WIOŚ

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Sprawy bieżące z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

3. Wniosek pana Dolata z Wysogotowa ws zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Zakończenie

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Łowicka   otworzyła posiedzenie  Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie podsumowanie kadencji, sprawy bieżące związane z ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni itp.

 

 Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

2. Sprawy bieżące z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

Pani El. Łowicka poprosiła pana A. Korpika o przedstawienie zadań związanych z utrzymaniem zieleni, nasadzeniami, wykonaniem zadań w 2010 roku oraz zadań niewykonanych.

Pan A. Korpik wyjaśnił, że w 2010 roku głównym zadaniem było urządzenie parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym- pierwszej części- (druga część parku realizowana będzie w 2011 roku). W tym roku na tą część wykonana wydaliśmy ok. 512 tys. złotych (wykonanie układu komunikacyjnego, ułożenie chodników, nasadzenia drzew i krzewów, roślin okrywowych,  wykonanie trawników, przygotowanie terenu, drenowanie gruntu. Kolejnym zadaniem było zagospodarowanie zielenią otoczenia   budynku Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej 96 zadanie wykonane w całości,  koszt - 35.000 zł  łącznie z wykonaniem zieleni i nawodnień.

Wydatki bieżące - na pielęgnację zieleni- koszenie- wydaliśmy  ok. 250 tys., na wycinkę, pielęgnację drzew niecałe 200 tys. zł . nasadzenia kwiatów jednorocznych - 45.000 , wykonywanie regulaminów, wymiana piasku w piaskownicach- ok. 50.000 zł. Z takich większych wydatków tegorocznych- pielęgnacja alei  pomnikowej Lusowo- Lusówko- 65.000 zł , wykonanie zieleni w centrum Ceradza Kościelnego- 50.000 , wykonanie  zieleni przy parkingu w Tarnowie Podgórnym - 25.000. Na szczepienie kasztanowców przeznaczyliśmy 10.000 zł, na zwalczanie owadów 10.000 zł. Nie wykonaliśmy do tej pory zagospodarowania parku przy ul. Olszynowej w Przeźmierowie, nie są wyk nasadzenia na terenie gminy, jest przygotowana dokumentacja przetargowa, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie ogłoszony przetarg. Przewidujemy tutaj wydatki na poziomie ok. 250.000  , w tym park 50.000 zł, i pozostałe nasadzenia  na terenie całej gminy 200.000 zł .( 400 drzew i 2000 krzewów). Szczepienie kasztanowców miało miejsce na terenie całej naszej gminy  i zapewne po raz ostatni. Ze względu na wycofanie środka chemicznego ze sprzedaży. Pan Korpik dodał, że w Jankowicach w parku jest kilka drzew niestety uschniętych, należy je usunąć, ale najlepiej zimą ze względu na podmokły teren . Wiosną zrobimy nasadzenia. W sprawie planu nasadzeń na terenie gminy wyjaśnił, że z ustaleń z panem wójtem w pierwszej kolejności  skupiamy się na inwestycjach drogowych . W. Janczewski- poprawia się bardzo wizerunek gminy, szczególnie w ostatnich dwóch latach, podoba się również nadzór nad pracami i jakość wykonywanej pracy, należy docenić fachowość pracowników Urzędu Gminy.

W dalszej części spotkania pan M. Ratajczak omawiał Plan Gospodarki Odpadami . Dwa razy w roku odbywa się zbiórka , wywóz odpadów wielkogabarytowych, realizujemy zbiórki sprzętu elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, baterie trafiają do zakładu odzyskiwania, są zbierane najczęściej w szkołach. To wszystko finansuje firma Reba.

Trudnym problemem są często podrzucane opony od samochodów ciężarowych  z podmiotów , które prowadzą działalność .  Prywatni właściciele mogą udać się i oddać zużyte opony nieodpłatnie , na skłądowisko lub zakładu wulkanizacyjnego . Nie dotyczy to jednak firm. Muszą mieć zawarte indywidualne umowy .  Nie wszystkie opony przyjmowane są do odzysku. Problemem jest brak zbytu. Podrzucane są najczęściej w lasach. Z urzędu możemy skontrolować z kim firmy mają podpisaną umowę na odbiór odpadów. Wójt jest władny kontrolować jedynie osoby fizyczne.

Odzysk w systemie prowadzonej segregacji jest w naszym interesie, musimy zachęcać do skuteczniejszego segregowania odpadów

Pani E. Łowicka zapytała o zakłady zajmujące się odzyskiem odpadów. Pan M. Ratajczak wyjaśnił, że głównym odbiorcą opon jest firma Górażdże, baterie , świetlówki trafiają do Philips, sprzęt elektroniczny przekazywany jest do firmy Stena. Takich firm powstaje bardzo dużo. Są to przede wszystkim przedstawicielstwa firm zagranicznych, zachodnich. Upatrują w odpadach znaczne pieniądze. Każdy kontrahent oczekuje  stałego dopływu surowca.

Następnie pan Ratajczak omówił najistotniejsze zmiany w planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009-2012. Dodał, że ustawodawca od 2011 (maj/czerwiec) ma znieść obowiązek sporządzania planów na szczeblu gminy i powiatu. Ponadto wprowadziliśmy na terenie gminy wiele zbiórek . Wskazany jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie - plan opisuje zasady funkcjonowania firmy. Inną zmianą jest harmonogram i sposób finansowania. Narzuca n am konkretne działania w najbliższych latach. Od 2012 będą to wspólne działania gminy i zakładu . W naszej gminie możemy pochwalić się bardzo wysokim efektem usuwania azbestu . Do chwili obecnej zrealizowaliśmy 45% .

Pan M. Ratajczak omawiał sprawy związane z zagospodarowaniem wód opadowych. Uważa, że jest to temat bardzo złożony, brał udział  w inwentaryzacji Przeźmierki. Problemem są zapchane kraty i niedrożność separatora na zbiorniku w Baranowie  piaskiem i innymi substancjami . Budujemy drogi gminne, z dróg powiatowych również spływają wody . Ktoś również podwyższył piętrzenie wody na zbiorniku. Obecnie wszystko jest pod kontrolą . Problemem było wykonywanie przez mieszkańców przepustów o różnych średnicach  (ul. Rolna w Baranowie ) na swoim gruncie. Ciek jest własnością WZIR. Jeśli przyszła taka nawałnica każde gardło powodowało piętrzenie wody.  Ul. Dolina w Przeźmierowie była nieprawdopodobnie  zalana. Woda w Przeźmierce podnosiła nawet ciężkie włazy żeliwne . Wody spływające zabierały ze sobą wszelkie zabrudzenia. Czynników jednak było bardzo wiele. Obecnie - są błędy wykonawcze  na ul. Dolina . Ruch otwarty przyjmuje wody gruntowe całą powierzchnią, uszczelnienie  spowodowało  pogorszenie warunków. Robimy tam dodatkowe odwodnienie. Podczas ulewy wypłynęła cała maź . Jedynym separatorem dla wód deszczowych jest separator przy zbiorniku , który   musi być czyszczony , przyjmuje wszystkie wody z Baranowa i Przeźmierowa. Czeka nas w przyszłości  przebudowa przepustu na ul. Rolnej w Baranowie , musi być wykonane umocnienie przy separatorze, a poziom wody koniecznie musi być pilnowany.

Pan W Janczewski zapytał czy Przeźmierka przepływa przez separator. Pan Ratajczak odpowiedział że tak. Został pobudowany szandor, który został wyrwany . Woda płynęła na około rowem ponieważ zbiornik nie przyjmował wody. Zarybiony staw jest podłączony do separatora, nie spełnia roli retencji przez pobudowanie dwóch stawów , przy nawałnicy odbiera inaczej wodę coś, co ma dużą powierzchnię. W założeniu  jest jedno jezioro- docelowo tak będzie.

Woda trafia do separatora prawidłowo, nieprawidłowo ze trafia do dwóch zbiorników . Zakłócone są działania. Czynników jest bardzo wiele. Należałoby wyznaczyć Straż Pożarną do monitoringu. , zostało przygotowanie zlecenie wykonania dokumentacji na przebudowę przepustu na ul. Rolnej. , rów  w najbliższych dniach będzie wyczyszczony, na ul. Dolina - rów wymaga wyczyszczenia, jedna działka wymaga zarurowania, jest złe podłączenie Przeźmierki do grubej rury, może nastąpić cofka przy dużym deszczu. Na zakończenie pan Ratajczak dodał, że w retencji jest przyszłość , w przypadku suszy woda jest bardzo potrzebna.

 

3.Wniosek pana Dolata z Wysogotowa ws zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na teren pod budownictwo mieszkaniowe.

Podczas posiedzenia obecni byli : pan Marian Dolata oraz Kłosowicz Damian- mieszkańcy wsi Wysogotowo. Pan Dolata złożył wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dot. dz. nr 58/2 przy ul. Wierzbowej na działkę na której będzie możliwe postawienie obiektu mieszkaniowego- domu bez konieczności budowania obiektów przemysłowych , inwestycyjnych itd. W obecnym planie działka przeznaczona jest pod aktywizację gospodarczą . Odwołanie od planu uzasadniają faktem braku możliwości rozbudowy istniejącego budynku- rozbudowa pociąga za sobą konieczność istnienia lokalu przemysłowo-gospodarczego (przekraczającego powierzchnię 50% zabudowy) oraz prowadzenia w w/w lokalu działalności gospodarczej. Nie ma również możliwości  podziału terenu, który po podziale zezwalałby na wybudowanie nowe domu.

Członkowie komisji wysłuchali  zainteresowanych. Pani E. Łowicka - przewodnicząca Komisji Rolnej uznała , że członkowie komisji nie są w stanie podjąć decyzji w w/w sprawie. Zwróci się do Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne z zapytaniem o możliwości pomocy dla rodziny państwa Dolata.

 

4.Posiedzenie Komisji zostało zakończone o godz. 18.20 przez panią Elżbietę Łowicką- Przewodniczącą Komisji Rolnej Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku.

 

 

Protokół sporządziła                                    

Elżbieta Neumann                                                                                    

                                                                                                              Elżbieta Łowicka- Przewodnicząca Komisji

                                                                                                              Komisji Rolnej Ochrony Środowiska,                                                                                                                  Przestrzegania  Prawa i Porządku

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-04 15:31:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-07 13:30:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-07 13:30:46)
Lista wiadomości