logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 22 września 2010r.

  Protokół nr   19  / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 22 września  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy

Wojciech Janczewski- vice przewodniczący Rady Gminy  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Ewa Jurasz - radna

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji      Budżetowej

Urszula Ludwińska - radna

Józef Szewczyk - radny 

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Pani Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka- wójt gminy Tarnowo Podgórne

Piotr Kaczmarek - kierownik WZPGiN

           

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w 28 września 2010 roku, sprawozdanie z działalności wójta.

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani Ewa Noszczyńska - Szkurat   otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 28 września 2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

2. Omówienie materiałów na sesję w sprawie

 

- projekt nr 1 w sprawie zmiany uchwały o budżecie gminy na 2010 rok

Projekt uchwały - zmiany , przesunięcia, zwiększenia itp. omówił pan Grzegorz Leonhard . Pan wójt dodał , że zmiany w budżecie mają charakter kosmetyczny . Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

 

- projekt nr 2 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020

Projekt Uchwały omówiła pani Elżbieta Łowicka, poinformowała, że Plan Gospodarki omawiany był przez pana Marka Ratajczaka podczas Komisji Rolnej, uzyskał  pozytywną opinię wśród członków komisji .

Opinia: Członkowie Komisji jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Gminy.

- projekt nr 3 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach dla działek 275/3, 275/5, 274/1

Omawiał pan  Piotr Kaczmarek - sprawa dotyczy firmy Lidl w Jankowicach. . Chcą rozbudować halę magazynową na własnym terenie . Pani U. Ludwińska uważa, żeby przewidzieć w planie od strony osiedla Morskiego pas zieleni izolacyjnej.

Pan J. Szewczyk dodał, że firma Lidl nie generuje poprzez swoją działalność hałasu mieszkańcom osiedla , tym bardziej ze między osiedlem  a firmą jest teren rolny o szerokości ok. 1 kilometra.  Więcej uwag nie wniesiono.

 

- Projekt nr 4 w sprawie przystąpienia do opracowania  mpzp terenów pod dolesienia po północnej stronie ul. Bukowskiej w Sierosławiu

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek

Teren objęty ta uchwałą obejmuje obszar na północ od drogi Bukowskiej o pow. ok. 122 ha. Zgodnie ze studium ww obszar przeznaczony jest pod dolesienia. Celem opracowania planu jest ograniczenie niekontrolowanej zabudowy oraz zagospodarowanie obszaru zgodnie z polityką gminy wyrażoną w studium.

Opinia: Za pozytywną opinią dla w/w projektu glosowało 11 osób, 2 osoby wstrzymały się . 

 

- projekt nr 5 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku - Rozalinie - dla działki nr 426

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek. Teren ten jest  objęty planem , obecnie  w znacznej części podlega realizacji , działka o nr 426 może być podzielona na działki 800 m . Celem opracowania zmiany planu jest korekta układu komunikacyjnego w ramach działki oraz umożliwienie podziału nieruchomości na cztery nowe działki budowlane.

Opinia: za pozytywna opinią  projektu uchwały głosowało 10 osób, 2 osoby były przeciwne.

 

- Projekt nr 6 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek.Teren objęty uchwałą obejmuje obszar o pow. ok. 128 ha , położony w Lusowie pomiędzy drogą Tarnowo-Podgórne- Lusowo (ul. Wierzbowa ) i drogą Lusowo - Sady (ul. Poznańska) Zgodnie ze studium powyższy teren znajduje się w obszarze o dominującej funkcji mieszkalnictwa o podwyższonym standardzie M2. Celem opracowania planu jest korekta ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania w zakresie przebiegu układów komunikacyjnych, wskaźników i parametrów zabudowy i granic terenów przeznaczonych na różne funkcje.

Opina :  Członkowie komisji jednogłośnie wyrazili  pozytywną opinią  dla w/w projektu uchwały.

 

- Projekt nr 7 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych w Lusowie - dla terenów położonych w rejonie ul. Ogrodowej oraz dla działki 502

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek. Zmieniamy w zasadzie dwa plany miejscowe . Obejmujemy dwie przestrzenie w rejonie ulicy Ogrodowej i teren przy Ogrodowej do drogi na plażę z częścią terenów przy cmentarzu. Celem opracowania planu jest przeznaczenie działek nr 10 i 11 położonych w sąsiedztwie cmentarza pod jego poszerzenie , przeznaczenie części działki 339 pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz korekta ustaleń obowiązującego planu dotyczących istniejącej zabudowy wielorodzinnej.  Działka nr 502 o pow. ok. 5 ha położona jest w sąsiedztwie działek rekreacyjnych przy ul. Przylesie. Celem opracowania planu jest dopuszczenie lokalizacji na ww terenie 5 siedlisk rolniczych oraz poszerzenie drogi będącej własnością gminy. Pan B. Ciepielewski uważa, że należy zachować plac zieleni przylegający do linii jeziora, aby korespondowało z planem obowiązującym .

Opinia: Za pozytywną opinią dla w/w projektu głosowało 12 osób, 1 osoba wstrzymała się .

 

- Projekt nr 8 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek.

Opinia: Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- Projekt nr 9  w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/714/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku dot. zezwolenia na kupno nieruchomości

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek.

Opinia: Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- Projekt nr 10 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek.

Zainteresowanym jest pan P. Sobański, który złożył ofertę dzierżawy nieruchomości i wybudowania przychodni w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy. Zawarcie dziesięcioletniej umowy dzierżawy przekracza kompetencje wójta jako organu wykonawczego. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wymagają zgody Rady Gminy na odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Opinia:  Za pozytywną opinia dla w/w projektu głosowało 12 osób, wstrzymałą się 1 osoba.

 

Projekt nr 11 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek.

Opinia: Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- Projekt nr 12 w sprawie nadania nazw ulic

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek.

Opinia: Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- Projekt nr 13 w sprawie kupna działek w Tarnowie Podgórnym

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek.

Opinia: Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

 

- Projekt nr 14 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek.

Opinia: Członkowie Komisji  większością głosów zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- Projekt nr 15 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Projekt uchwały omówił pan wójt - dotyczy remontu chodnika na ul. Kobylnickiej  w sadach  i na ul. Poznańskiej w Lusowie

Opinia: członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- Projekt nr 16 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Tarnowo Podgórne

Członkowie Komisji wnieśli następujące uwagi do § 21 :

-pkt 3 - zmiana nazwy komisji : Komisja do Spraw Społecznych

Z zakresu obowiązków : - ≈ sprawy z dziedziny edukacji publicznej (szeroko pojętej oświaty- przedszkoli i szkół)≈ przenieść   do zakresu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej .

- pkt 4 - zmiana nazwy komisji : Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

- zakres działań polegający na utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych  przenieść do obowiązków  Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

 

- Projekt nr 17 w sprawie  składek na rzecz Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.

Projekt uchwały został  jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

 

Sprawozdanie z działalności  wójta gminy w okresie od 30 sierpnia 2010 roku do dnia 14 września 2010 r.

Pan B. Ciepielewski zapytał w sprawie:

- inwestycji prowadzonej w Przeźmierowie przez firmę Agrobex , oraz przetargu na przebudowę  ul. Wiśniowej w Przeźmierowie

Pani E. Łowicka w sprawie:

- budowy hali produkcyjnej w granicy - Bater Akumulatory w Rumianku

- usunięcia odpadów składowanych w Rumianku przez TP KOM

Pan W. Janczewski w sprawie:

- zwrotu nieruchomości dot. terenu w Baranowie (Maria Bona)  

Pan J. Szewczyk w sprawie:

- realizacji kanału deszczowego ul. Szamotulska w Baranowie

Pani U. Ludwińska w sprawie:

- pisma wójta gminy Dopiewo dot ubiegania się o dofinansowanie projektu „przebudowa ul. Batorowskiej w Skórzewie"

Pan K. Bartosik w sprawie:

- zalewania na osiedlu Rubinowym w Baranowie

Pan J. Wasyl w sprawie:

- skweru parkowo- rekreacyjnego  u zbiegu ulicy Brzozowej  i Południowej

 

3.Wolne głosy i wnioski :

Pani E. Jurasz poprosiła pana wójta o zwrócenie uwagi, aby funkcjonariusze Straży Gminnej  pracowali w godzinach wieczornych w przypadku imprez  gminnych / zabaw wiejskich

Pani U. Ludwińska dodała, że niektórzy mieszkańcy myślą, że Straż Gminna na terenie gminy nie istnieje. Pan wójt wyjaśnił, ze  to nie jest właściwa ocena , że ich nie widać . Aktualnie w całym Przeźmierowie i  Baranowie sprawdzają posesje, wyjeżdżają na liczne interwencje. 

Pan G. Leonhard uważa, że dla nowej Rady Gmin y  , wkrótce liczącej 21 radnych, należałoby pomyśleć o zakupie nowego sprzętu nagłaśniającego obrady sesji . Pan wójt wyjaśnił, że faktycznie brakuje nam stałego miejsca obrad. Należałoby wy budować nowy GOK. Potrzeby lokalowe są nieustanne w Urzędzie Gminy. Jest pomysł, aby porozumieć się z Kurią , aby przejąć, zamienić grunty w okolicach PZU a kościołem z przeznaczeniem na wybudowanie Sali GOK. Lokalizacja byłaby dobra chociażby ze  względu na ilość miejsc parkingowych .

 

 

4.Zakończenie

Posiedzenie Komisji zostało zakończone przez panią E.Noszczyńską-Szkurat- przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo Podgórne- o godz. 18.00

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

                                               

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-04 15:30:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-04 15:30:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-04 15:30:40)
Lista wiadomości