logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 2 września 2010r.

  Protokół nr 18 / 2010 / V

z posiedzenia członków Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 02 września   2010 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka  przewodnicząca  Komisji Rolnej .

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:               

Marek Ratajczak - inspektor WIOŚ

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009-2012 z perspektywą n a lata 2013-2020.

3. Sprawy bieżące

4. Zakończenie

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Łowicka   otworzyła posiedzenie  Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020, bieżące sprawy związane z ochroną środowiska

 

 Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020. 

Omówił pan Marek Ratajczak- jest to aktualizacja planu, który obowiązywał do 2009 roku  

Wynika on z przepisów, gmina w chwili obecnej - zgodnie  z przepisami takie plany musi posiadać. W tym dokumencie znajdują się zadania i obowiązki jakie gmina musi spełnić  w tym zakresie. Opracowanie programu jak również uzgodnienia w przygotowaniu tego planu trwały dość długo. W efekcie plan jest zaopiniowany przez wszystkie instytucje pozytywnie .

Istotne zmiany które są w tym planie to zapisy dotyczące postępowania z odpadami  komunalnymi , w szczególności jeśli chodzi o miejsce składowania i zagospodarowania. Wynika to z aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki  odpadami, gdzie jesteśmy przypisani do Zakładu zagospodarowania odpadów w Piotrowie i tam nasze odpady od 2012 roku będą trafiać.

Prawdopodobnie ten plan będziemy uchwalać do 2011 roku ponieważ ustawa o odpadach likwiduje plany gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym pozostawiając plan na szczeblu wojewódzkim . Ale w chwili obecnej jest to obowiązek gminy, który należy wykonać. Plan jego , opracowanie, - podlegało wielu uzgodnieniom . Otrzymaliśmy pozytywną opinię w sprawie odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko z wielkopolskiego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego i został zaopiniowany pozytywne. Nasz plan również podlegał zaopiniowaniu Regionalnemu Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu , również otrzymaliśmy pozytywną opinie, następnie prowadziliśmy korespondencję  z Regionalną Dyrekcją  Ochrony Środowiska ,  która próbowała wmusić nam wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, wiązałoby się to z wydłużeniem czasu opracowania planu jak i znacznymi środkami finansowymi . Wyjaśnialiśmy sprawę i w efekcie w lipcu 2009 udało nam się odstąpić od uzyskami wymogu tej oceny . Niezależnie plan podlegał opinii starostwa powiatowego, starosta zaopiniował plan również pozytywnie . Zgodnie z ustawą plan ma wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i został zaopiniowany pozytywnie. Materiały przygotowane dla Radnych  są jedynie wycinkiem - bowiem  materiał jest bardzo obszerny . Starałem się zaznaczyć najważniejsze zadania, założenia , obowiązki oraz  kierunki działań gminy: Gdzie będziemy składować odpady, jak będą wyglądały racjonalne procesy zagospodarowania odpadami  , przedstawiłem cele w gospodarce odpadami  , przyjęte terminy ich realizacji. Najistotniejsze zmiany znajdują się w działach :

Punkt 4.1 - centrum zagospodarowania odpadów w Piotrowie pierwszym  i harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań.

Zdarza się , że akty prawne zmieniają się czasami dwa razy w roku. Z dniem  31 grudnia zgodnie z dyrektywą unijną odpadową przestają obowiązywać wszystkie ustawy o odpadach w krajach członkowskich . Ministerstwo środowiska nie jest w stanie przygotować projektu ustawy  do końca roku . planują, że  prawdopodobnie  będzie skończony na przełomie marca/ kwietnia 2011 i w połowie roku będzie ustawa dyskutowana w sejmie . Dyrektywa jest bardziej korzystna dla podmiotu. Bardzie liberalna. Lecz w okresie przejściowym może panować chaos.

M. Ratajczak dodał, że odpady segregowane trafiają na sortownie w TP-KOM, plastyki są dzielone na kolory, przerabiane jest na pety itd., przeznaczane do recyklingu ,  szkło od razu trafia do huty nie jest sortowane, jest wyparzane, segregowane itd. Tp- Kom sprzedaje ten surowiec ale jest to interes dopłacany , nie ma zysku. Jest zakaz składowania tego typu surowców- odpadów.  Segregacja nie może być darmowa na każdym poziome samorządu terytorialnego. Darmowa jest dla mieszkańca.

Aktualnie śmieci wywożone są do Piotrowa - ok. 60 km od Tarnowa Podgórnego (ok. Czempinia). Działa tam międzygminny związek Selekt- w tej chwili jesteśmy obserwatorami i kandydatami. Pan. Ratajczak dodał, że współpraca z ą firmą  będzie układać się dobrze i pomyślnie.

Na pytanie pana Latosa co dzieje się z odpadami niesegregowanymi pan Ratajczak wyjaśnił, ze są one również poddawane wstępnej segregacji . Następnie przekazywane są do zakładu w Zbąszynku lub do składowania. W  tym roku miała być wykonywana rekultywacja naszego wysypiska, plan rekultywacji zakłada przykrycie gliną niesegregowanych odpadów. Nie uciekniemy od spalarni ale jest trudność ze znalezieniem lokalizacji. Nasze składowisko  spełniało wszelkie normy unijne.

Pani E. Łowicka zapytała, czy  nie mając umowy na selektywną zbiórkę odpadów , czy TP KOM  może je odbierać. Pan Ratajczak wyjaśnił, że spółka może odbierać te odpady , ale właściciel nieruchomości, gospodarstwa domowego nie otrzyma stojaka na worki do segregacji odpadów (szkło, makulatura, pet)

 

3. Sprawy bieżące

Pan E. Łowicka przedstawiła wniosek pana Mariana Dolata z Wysogotowa ws zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  dot dz. 58/2 na ul. Wierzbowej - w planie jest w tej chwili aktywizacja gospodarcza. Pan Dolata zwrócił się z pismem o zmianę na zabudowę mieszkaniową. Działka ma powierzchnię ok.  2 tys. metrów , właściciel chciałby tę działkę podzielić i wybudować dom . Pan K. Bartosik uważa, że najlepiej zaprosić zainteresowanych na obrady komisji, bądź członkowie komisji udadzą się na wizję podczas komisji wyjazdowej w dniu 4 września br.

 

4.Pani E. Łowicka przewodnicząca Komisji Rolnej zakończyła posiedzenie o godz. 17.00

 

Protokół sporządziła

 Elżbieta Neumann

                                                                          

                                                                                  Elżbieta Łowicka

                                                                                 Przewodnicząca Komisji Rolnej

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-04 15:28:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-07 13:29:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-07 13:29:37)
Lista wiadomości