logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 1 września 2010r.

 Protokół nr  17 / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 1 września  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00.

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - Przewodnicząca Rady Gminy,

Wojciech Janczewski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej,

Jacek Latos -  Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

Bogusław Ciepielewski -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej,

Stanisław Walter - Przewodniczący Komisji Edukacji,

Ewa Jurasz - radna,

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl - radny,

Grzegorz Leonhard - radny, Przewodniczący Komisji Budżetowej,

Józef Grajek - radny,

Urszula Ludwińska - radna,

Józef Szewczyk - radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Jacek Stypiński - radny

 

Prowadzący obrady : Pani Ewa Noszczyńska Szkurat - Przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście: Tadeusz Czajka- Wójt Gminy Tarnowo Podgórne,

              Natalia Piechota - Inspektor WZPiGN,

              Tadeusz Zimny - Zastępca Wójta Gminy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego komisji.

2. Omówienie projektów na sesję w dniu 07.09.2010 roku.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

            Przewodnicząca Rady Gmina otworzyła posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Tarnowo Podgórne, powitała przybyłych radnych oraz gości.

            Radni podjęli tematykę następujących projektów uchwał na sesję w dniu 7 września 2010 roku:

            Projekt nr 1 uchwały w sprawie zmiany uchwały o budżecie Gminy na 2010 rok. Pan G. Leonhard poprosił, by głębszą analizę tego projektu zostawić na posiedzenie Komisji Budżetowej na 06.09.2010 r. Wójt opisał projekt zmiany w planie budżetu - przesunięcia zostały podyktowane koniecznością zapłaty za dostawę energii, remontami dróg i ich utrzymaniem oraz wyposażeniem szkół podstawowych, w tym kwota 100 tysięcy złotych zostanie przekazana na zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym (gdy szkoła kupuje komputery, stawka VAT wynosi 0%). Inwestycje - I część budowy ul. Wiśniowej (krawężnik, chodnik, przykanaliki i wjazdy), w podobnym zakresie przyjęta jest budowa ul. Kasztanowej w Przeźmierowie. Małe ruchy będą na budowie chodników w Sadach. Nikt nie zgłosił się do kolejnego przetargu na doposażenie placów zabaw, w tym roku raczej nie będziemy tego zadania kończyć ze względu na panującą aurę.

            Projekt nr 2 uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  Gminy Tarnowo Podgórne - Pan G. Leonhard wyjaśnił, że uchwalając plan budżetu na rok 2010 r. zakładaliśmy, że będzie konieczne zaciągniecie kredytu. Wysokość kredytu była płynna. O szczegóły propozycji poprosił pana T. Zimnego, zastępcę Wójta Gminy. W dzisiejszej dobie zaciągania kredytów wszystkie samorządy firmy najczęściej biorą kredyt z oprocentowaniem zmiennym - WIBOR plus marża banku. Żaden samorząd nigdy jeszcze nie miał do czynienia z kredytem ze stałym oprocentowaniem. Myślimy o tym, by część swego zadłużenia oprzeć na oprocentowaniu stałym. Chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest wola Rady Gminy w tej kwestii.  Aktualnie jesteśmy narażeni na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Byłaby to operacja bezprecedensowa, jeśli RIO wyrazi zgodę, moglibyśmy wziąć kredyt ze stałą stopą procentową przez cały okres kredytowania. Pan B. Ciepielewski stwierdził, że jest to ryzykowne i nosi znamiona spekulacji, gdy wstąpimy do Unii walutowej, parametry nie będą gwałtownie wzrastały. Zastępca Wójta odparł, że jeśli dzisiaj nie zabezpieczamy stopy procentowej, a wpływy mamy oparte o stałe parametry, to w tym momencie przyjmując stałą stopę procentową, zabezpieczamy sobie stały procent. Ryzyko oczywiście istnieje, jednak tym gwarantujemy sobie pewną stałość.  Pan G. Leonhard stwierdził, że dobrze byłoby znać w tym zakresie kształtowanie wszystkich wskaźników przez ostatnich kilka lat. Pani E. Jurasz odparła, że dopóki państwo nie przeprowadzi reformy finansów publicznych, to WIBOR na pewno będzie wzrastał. Pan J. Latos także przychyla się do tego, by radnym przedstawiono symulację obu wariantów kredytowania. Pan G. Leonhard stoi na stanowisku, że drastyczny spadek oprocentowania może nam zaszkodzić. Wójt dodał, że osobiście jest negatywnie nastawiony do tego typu zobowiązania kredytowego, ryzyko jest tutaj zbyt duże, tym bardziej że żaden samorząd jeszcze go nie podjął. Wójt nie może za bardzo takiego ryzyka podjąć, lecz jeśli Rada je podejmie, Wójt zastosuje uchwałę.

Radni wrócą do tematu po zapoznaniu się z dokładnymi warunkami tego typu kredytowania i możliwościach podjęcia uchwały w tym zakresie.

            Projekt nr 3 uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - teren o pow. ponad 2 ha przy ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie na potrzeby Straży Pożarnej, stawka 1 zł za m². Pan J. Latos chciałby znać szczegóły tego przedsięwzięcia oraz podstawy prawne takiego oddania w dzierżawę. Pani N. Piechota przygotuje na sesję odpowiednie przepisy. Teren składa się z 4 części. Pan B. Ciepielewski zapytał, co z terenem pomiędzy częściami nieruchomości, która ma być oddana w dzierżawę. Pan J. Wasyl odparł, że są to tereny zielone. Pan J. Stypiński powiedział, że jeśli OSP będzie utrzymywała teren w czystości, to nie ma nic przeciwko oddaniu go w dzierżawę. Radni pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt.

            Projekt nr 4 uchwały w sprawie bezprzetargowej zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu  z dotychczasowym najemcą - chodzi o część działki położonej w Sadach, pow. ok. 200 m², przedłużenie umowy pozwoli nadal mieć teren zielony i plac zabaw na tym terenie. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. Najemca wprowadził się przed rokiem do mieszkania po poprzedniej nauczycielce. Działka jest spora, zarośnięta krzewami, można ją wydzielić i wybudować budynek lub wydzierżawić. Radni poprali projekt uchwały.

            Projekt nr 5 uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu  z dotychczasowym najemcą - teren o pow. ok. 80 m² - radni nie zgłosili sprzeciwu.

            Projekt nr 6 uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Baranowie  w rejonie ulic:  Szamotulskiej i Białej  - projekt planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej tylko w linii dróg. Działki z powierzchnią minimum 1000 m². Przy ul. Szamotulskiej z uwagi na zainwestowanie tereny mieszkaniowo-usługowe. Sporo terenu pod usługi oświaty oraz rekreacyjne (boiska, plac zabaw) - pow. ok. 4800 metrów kwadratowych. Większość terenu należy do Uniwersytetu Przyrodniczego. Do projektu planu złożono uwagę firmy Z-Inwest Sp. z o.o. z Poznania: zmiana wysokości budynku z 9 m do 11 m (choć faktycznie mamy 10 m) oraz zmiana zapewnienia miejsc postojowych z 2 samochodów na 1 lokal mieszkalny do minimum 1,5 samochodu na 1 lokal mieszkalny. Uwag nie uwzględnił Wójt Gminy. Radni głosowali przeciwko przyjęciu uwag (za odrzuceniem uwag). Pani E. Jurasz ma duże wątpliwości, czy powinniśmy tę uchwałę podejmować na najbliższej sesji,  gdyż sama będzie głosowała przeciw uchwale.  W uchwale z marca 2008 roku pisze się o 21 budynkach, teraz plan jest o wiele bardziej rozległy, zabudowa rozłożona na ponad 25 hektarach, gdzie wyjazd wychodzi wprost na ul. Kasztanową. Ponadto można zapisać się w firmie Agrobex na mieszkania na tym terenie (500 mieszkań, 2000 mieszkańców).Wójt stwierdził, że przystąpiliśmy do tego planu nie z własnej woli, lecz wymusiła to na nas firma PBI z Wyrzyska, która wystąpiła o bardzo warunki bardzo intensywnej zabudowy na tym terenie, nie uwzględniające terenów publicznych, posiadające bardzo wąskie drogi. Aby się przed tym uchronić, przystąpiliśmy do planu, mamy z tą firmą i jej fachowcami procesy sądowe. Uchwalając plan mamy szansę zagospodarować teren w taki sposób, jaki my chcemy, aby nie było zbyt intensywnej zabudowy, aby uwzględnić specyfikę terenów sąsiednich. Jeśli nie uchwalimy planu, nawet wydając decyzję negatywną możemy być pewni, że SKO wyda decyzję korzystną dla Inwestora. Należy też pamiętać, że TP-KOM jako gestor sieci nie wybuduje niczego za darmo, więc koszty Inwestora będą dość duże. Pamiętać należy, że dziś jeszcze można uchwalić opłatę 30% od wzrostu wartości nieruchomości, która pokryje koszty Gminy związane z infrastrukturą. Pani E. Jurasz zapytała, czy wybierając mniejsze zło musimy jako Gmina mieć zapis o tak dużych kosztach Gminy w kanalizacji oraz wybudowaniu utwardzonej drogi o długości ponad pół kilometra. Zapytała też, jaką powierzchnię w planie przewiduje się na cele oświatowe, bo przy ogromnej liczbie nowych domów będzie konieczność wybudowania nowej szkoły. Pani N. Piechota wyjaśniła, że teren na cele oświatowe posiada powierzchnię 4800 m². Na cele zieleni około pół hektara, razem to powierzchnia około 1 ha. Pani E. Jurasz chciałaby, by zamiast zabudowy bliźniaczej i szeregowej wprowadzić zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz żeby zarezerwować teren na cele oświatowe już na przyszłość. Pani U. Ludwińska zapytała o paragraf 10 - podział na nowe działki o powierzchni nie mniejszej niż 700 m². Pani N. Piechota udzieliła stosownych wyjaśnień dotyczących wskaźników dotyczących ilości miejsc postojowych na zainwestowanym już terenie. Pan B. Ciepielewski zapytał o paragraf 11 - zapis o działalności usługowej. Pani N. Piechota wyjaśniła, że chodzi o działalność nie będącą wytwarzaniem dóbr oraz handlem (duża uciążliwość komunikacyjna). Duża część tych nieruchomości jest już zainwestowana. Wójt przypomniał po raz ostatni, że jeśli nie uchwalimy planu, to teren i tak zostanie uruchomiony, jednak w sposób, który nie do końca nam odpowiada. Decyzja spoczywa w rękach radnych.

            Projekt nr 7 uchwały w sprawie rozpatrzenia  uwag wniesionych  do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, wprowadzenia zmian oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie - uwaga nr 13 - pan M. Grzeszczak w imieniu firmy Jakon przedstawił uwagi do terenu 11 MW-13 MW i 17 MW. Dotyczy zmiany wysokości z 12 m do wysokości 14 m (budynki mają 13,5 metra), firma nie buduje klocka o wysokości 14 m, lecz taką wysokość będzie miała najwyższa wysokość dachu.  Wójt stwierdził, że Jego przekonuje jeden argument - poddasze zostanie wykorzystane na cele gospodarcze, techniczne, a nie mieszkaniowe. Mieszkania będą na tym samym poziomie, bez skosów, nie będzie okien dachowych i podobnych kombinacji. Do rynien budynek będzie miał wysokość 10 metrów, jedynie „czapa dachu" będzie wyższa.  Druga uwaga wniesiona przez firmę Jakon - na terenie 143MN („Wenecja")- zniesienie zapisu dotyczącego ilości obsługiwanych działek przez przelotowe i nieprzelotowe drogi wewnętrzne. Po wyjaśnieniach w WZPiGN okazało się, że przelotowość dotyczy szerokości drogi, droga ma 10 metrów, więc ta część uwagi nie już nie istnieje

Uwaga nr 1,2,3 (Pan Nowacki, Mikołajczak, Furmanek), dotyczą podobnego problemu - sprzeciw wobec poszerzenia wobec projektowanej drogi z działek do 10 metrów. Wójt odrzucił uwagę, gdyż tyły działek są niezabudowane. Radni opowiedzieli się za odrzuceniem uwag 1,2,3.

Uwaga nr 4  - Sławomir Speina - przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działkach sąsiednich są już budynki mieszkalne. Radni odrzucili uwagę

Uwaga nr 5 - dotyczy bloków przy ul. Kwiatowej - zmienić przeznaczenie z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną. Wójt uwzględnił uwagę - zmiana zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną i bliźniaczą. Wydzielenie działki 8 MW na parking publiczny z uwagi na niewystarczającą ilość miejsc - nie budujemy parkingów przy terenach prywatnych - radni odrzucili tę część uwagi.

Uwaga nr 6 - Karolina Engler - działka położona przy ul. Rolnej - możliwość realizacji zabudowy bliźniaczej, zmniejszenie minimalnej powierzchni działki z 800m2 na 600m2 - radni odrzucili uwagę.

Uwaga nr 7 - P.H.U. Trans-Serwis Henryk Furmaniak. Przeznaczenie działki 627/1 pod zabudowę mieszkaniową - radni odrzucili uwagę.

Uwaga nr 8 - Socha Marianna - radni odrzucili uwagę.

Uwaga nr 9 - Dariusz Szymczak - teren dotyczy ul. Sportowej -  radni odrzucili uwagę (pkt1,2,3).

Uwaga nr 10 - Anna Morzy - wniosek o nie łączenie drogi bez nazwy (działka 695/2) z ulicą Rolną i projektowaną drogą 94KDW, ponieważ nie spełnia ona parametrów drogi komunikacyjnej - radni odrzucili uwagę

Uwaga nr 11 - Katarzyna Tepper - zmniejszenie minimalnej powierzchni działki z 1200m2 na 1100m2 na terenach 122MN, 125MN w celu wydzielenia bardziej symetrycznych działek  - radni odrzucili uwagę

Uwaga nr 14 - Magdalena Karłyk - uwaga została przez Wójta przyjęta w części - radni odrzucili  uwagę

Uwaga nr 15 - Grażyna Horowitz, 16 - Urszula Ludwińska (paragraf 8 pkt. 1 i 2 - chodzi o wymazanie zapisu 25U z pkt.2 i wpisanie do pkt. 1), 17 Magda Baron-Czerwińska- uwagi dotyczące zapisu 23U i 25U przedstawione przez panią U. Ludwińską zostaną przemyślane i przedyskutowane na najbliższej sesji w dniu 07.09.2010 r.

Uwaga nr 18 - Robert Skoracki - radni odrzucili uwagę we wszystkich pięciu punktach.

Uwaga nr 19 - Mieczysław Stawski - radni odrzucili uwagę.

Uwaga nr 20 - Beata Marchwian-Malicka - Wójt uwzględnił uwagę dotyczącą części działki (zmiana na 100 MN/U wzdłuż ulicy), radni odrzucili uwagę, by z zapisu 100 MN zmienić całość na 100 MN/U.

Uwaga nr 21- Teresa Raszewska - przeznaczenie całej działki - radni odrzucili uwagę.

Uwaga nr 22- Jerzy Paszkowski - radni odrzucili uwagę.

Uwaga nr 23 - Elżbieta i Jacek Nyczka- możliwość zabudowy części działki 1393 (3MW/U) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o parametrach zabudowy jak dla 11MW/U. Większość radnych głosowała za przyjęciem uwagi - 9 radnych za przyjęciem

Uwaga nr 24 - PPI Tarnowo Podgórne Sp. z o.o. - radni odrzucili uwagę.

            Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek, by na terenach miedzy „Wenecją" a drogą krajową 92 nie budować budynków o wysokości powyżej 8,5 metra - po dłuższej dyskusji i wyjaśnieniach radni uwzględnili wniosek. W najbliższą sobotę radni udadzą się na objazd gminy i pani E. Noszczyńska-Szkurat wraz z Wójtem pokażą omawiane wyżej tereny oraz specyfikę proponowanej zabudowy.

            Projekt nr 8 uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianym ołtarzu głównym kaplicy grobowej Engestroemów w Ceradzu Kościelnym - chodzi o udzielenie dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw Św. Stanisława Biskupa i Męczennika z siedzibą w Ceradzu Kościelnym przy ul. Bukowskiej 4 w wysokości 100 000 złotych - proboszcz załatwił wszystkie formalności - radni pozytywnie zaopiniowali projekt.

Projekt nr 9 uchwały - przedłużenie dotychczasowej dzierżawy z dotychczasowym najemcą Nissan-Polody - radni pozytywnie zaopiniowali projekt.

Na końcu posiedzenia omówiono sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne - radni zadawali pytania Wójtowi.

 

 

 

 

 

Protokółowała

Katarzyna Antos

                                                

 

 

                                                                                               

                                                                                 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-04 15:28:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-04 15:29:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-04 15:29:18)
Lista wiadomości