logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 11 sierpnia 2010r.

  Protokół nr   16  / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

 

odbytego w dniu 11 sierpnia  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy

Wojciech Janczewski- vice przewodniczący Rady Gminy  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Ewa Jurasz - radna

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji             Budżetowej

Juliusz Gustowski - radny

Józef Grajek - radny

Urszula Ludwińska - radna

Józef Szewczyk - radny 

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Pani Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka- wójt gminy Tarnowo Podgórne

Natalia Piechota -  WZPGiN

Tadeusz Zimny - zastępca wójta gminy

           

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 17 sierpnia 2010 roku, sprawozdanie z działalności wójta.

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani Ewa Noszczyńska Szkurat   otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 17 sierpnia 2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

2. Omówienie materiałów na sesję w sprawie

 

- projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/725/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały  budżetowej

Pan Grzegorz Leonhard omówił treść projektu. Wpłynęło zawiadomienie z  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z powodu naruszenia przepisów prawa  . Dodał, że nie wynika z pisma wprost w jakim trybie poprawki maja być uporządkowane .

 

 

- projekt nr 2 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Projekt uchwały omówił pan Grzegorz Leonhard . Najogólniej wynika w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych .

 

 

- projekt nr 3 - w sprawie zmiany uchwały o budżecie gminy na 2010 rok

Projekt uchwały omówił pan wójt Tadeusz Czajka , przedstawił najważniejsze zmiany i przesunięcia w budżecie gminy . 

W tym miejscu pani Ewa Jurasz zapytała pana wójta  czy powstanie parking w Chybach. Pan wójt wyjaśnił, że ma wątpliwości  co do realizacji w tej chwili, skoro nie ma jeszcze mola. Natomiast pani Jurasz dodał, że parking byłby wykorzystany  szczególnie w sezonie zimowym  , zwłaszcza dla osób przyjeżdżających do kaplicy.

 

 

- projekt nr 4 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zastępowania  Rady Gminy Tarnowo Podgórne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

 

- projekt 5 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Projekt uchwały omówił pan wójt Tadeusz Czajka . Pani U. Ludwińska zwróciła uwagę dot. § 3 pkt.1 - że  Rada Działalności Pożytku Publicznego  nie posiada statutu.

Pani Przewodniczący  poinformowała, że podczas obrad sesji , wskazany paragraf zostanie wyjaśniony.

 

 

- projekt nr 6 - zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. 80/19, 1068/14, 76/3 w Tarnowie Podgórnym,

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

- projekt nr 7 - zezwolenia  na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą- dot. dz. 1574 w Tarnowie Podgórnym

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

- projekt nr 8 - zezwolenia  na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi  najemcami - dot. działki o nr 1259/7 w Przeźmierowie

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

 

- projekt nr 9 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dwikozy

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

 

- projekt nr 10- w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowych na targowisku w Przeźmierowie

Projekt uchwały omówił pan Tadeusz Zimny.  Pani Ewa Noszczyńska Szkurat- uważa, że kwota 6 zł za m2 za rezerwację miesięczną miejsca na targowisku  jest za wysoka

Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

- projekt  nr 11- wyposażenia w majątek trwały Ośrodka |Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym

W związku z zapytaniami projekt uchwały zostanie omówiony  podczas obrad sesji Rady Gminy

 

 

- projekt nr 12- wyposażenia w majątek trwały Ośrodka |Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym

W związku z zapytaniami projekt uchwały zostanie omówiony  podczas obrad sesji Rady Gminy

 

 

- projekt nr 13 - w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/607/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2010 r.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

 

- projekt nr 14- w sprawie wniosku Aleksandry Wiatr i Jarosława  Kawickiego o usunięcie naruszenia prawa

Projekt uchwały omówiła Natalia Piechota.  Wnioskodawcy domagają  się uchylenia uchwały z 2003 roku w sprawie uchwalenia mpzp dot. miejscowości  Lusowo - Z uwagi na niepełne dane adresowe umieszczone w ewidencji gruntów ww. zawiadomienie  nie zostało  skutecznie doręczone .

Opinia: Większością głosów projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię.

 

 

- projekt nr 15 - zezwolenia na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - dot dz. 97/6, 97/16 w Rumianku

Pani U. Ludwińska uważa, że po sprzedaży właścicielom będzie przeszkadzać zatoka autobusowa , należy zabezpieczyć się, aby zatoka nie graniczyła z domem właścicielki . Pan wójt  dodał, że autobus  już nie zawraca na istniejącej zatoce. Zatoka nie jest wykorzystywana.

Członkowie komisji zapoznali się z treścią projektu uchwały.

 

- projekt nr 16 - w sprawie kupna działki w Wysogotowie - dot. dz. 219/7 w Wysogotowie

Projekt uchwały  omówił pan wójt Tadeusz Czajka

 

 

- projekt nr 17 - w sprawie kupna działek w Lusowie

Projekt uchwały  omówił pan wójt Tadeusz Czajka

 

 

- projekt nr 18 - w sprawie nadania nazwy ulicy : ulica ks. Ignacego Serdeckiego w Lusowie.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

 

- projekt nr 19- w sprawie zmiany uchwały nr XL/208/93 z dnia 7 grudnia 1993 roku dotyczącej nadania nazwy ulic we wsi Wysogotowo-  Łąkowa

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

 

- projekt nr 20 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Rynkowej w Przeźmierowie - dla działki 383

Projekt uchwały omówiła pani Natalia Piechota - dotyczy  przychodni  Medlux w Przeźmierowie - rozbudowa kliniki .

Większością głosów projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

 

- projekt nr 21  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku - dla działek 471, 472

Projekt uchwały omówiła pani Natalia Piechota - dotyczy  osiedla Morskiego w Lusówku- teren o powierzchni  3400 m2 przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową- na wniosek właściciela jest zmiana - na funkcję usługową . Pani U. Ludwińska uważa, że zmiana planu może naruszyć interesy innych - paragraf 8 pkt 4- powierzchnia zabudowy - powinna być nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej ( w projekcie jest 50%) , oraz przesunięcie linii zabudowy o 4 i 6 m.  Natomiast pan J. Gustowski zaproponował usunięcie paragrafu3 pkt 3c.  W związku z licznymi  zapytaniami -pani Ewa Noszczyńska Szkurat zaproponowała przedstawienie  uwag podczas sesji Rady Gminy  oraz przeanalizowanie  koncepcji inwestora.

 

 

- projekt nr 22 - w sprawie  zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. 78/3 w Kokoszczynie

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

- projekt nr 23 - w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą-  dot. lokalu użytkowego  w Batorowie

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

 

- projekt nr 24 - w sprawie  zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. nr 1/44 w Przeźmierowie

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

 

projekt 25 - w sprawie wysokości  stawek z tytułu najmu pomieszczeń i urządzeń usytuowanych  w obiektach oświatowych .

Projekt uchwały omówił Tadeusz Zimny. Członkowie komisji  zapoznali się z treścią uchwały . Głosowanie i  zaopiniowanie odbędzie się podczas obrad sesji Rady Gminy.

 

 

Projekt 26 - w sprawie upoważnienia wójta Gminy do stosowania ulg i zwolnień od opłat za przedszkole

Członkowie komisji zapoznali się z treścią uchwały . Głosowanie i  zaopiniowanie odbędzie się podczas obrad sesji Rady Gminy

 

Projekt 27-  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  gminie Tarnowo Podgórne i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Omówił pan wójt Tadeusz Czajka . Szczegółowiej projektem zajmie się Komisja Budżetowa .

 

Projekt 28 - w sprawie nadania nazwy ulicy - ulica Kameliowa w Chybach  -

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

Następnie członkowie komisji omawiali  sprawozdanie - plan finansowy wydatków niewygasających i wykonanie na dzień 30.06.2010 r.  oraz sprawozdanie  z działalności wójta gminy Tarnowo Podgórne w okresie od 19.06.2010 r. do 30.07.2010 roku.

 

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze Sprawozdaniem  z działalności Wójta Gminy  w okresie od 19.06.2010 r. do dnia 30.07.2010 r. oraz zadawali pytania w sprawach:

- B. Ciepielewski

- w sprawie przebudowy zjazdu z drogi publicznej ul. Morelowa- stacja paliw .- Sprawa zostanie wyjaśniona na sesji Rady Gminy

- ws zagospodarowania terenu dla Aquaparku - pan wójt wyjaśnił że jesteśmy na etapie koncepcji

-ws  pisma stowarzyszenia n a rzecz walki z hałasem dot. inwestycji  firmy Agrobex w Baranowie,

- w sprawie pisma p. Jakubiec o umorzenie sprawy. Pan wójt wyjaśnił, że zaistniały w tej sprawie nowe okoliczności , szczegółowo wyjaśni na sesji Rady Gminy

- J. Szewczyk

- w sprawie  pisma firmy INEA o uzgodnienie przebiegu przyłączy telewizji kablowej  w Lusówku,

Pan wójt wyjaśnił że są budowane światłowody

- w sprawie wydania zezwolenia dla pana A. Stanek  na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów

 

 

3. Wolne glosy i wnioski

P J.Gustowski  uważa, że pisma wychodzące z urzędu, a zwłaszcza protokoły i opinie z komisji (rewizyjnej) powinny być potwierdzane, poparte opinią prawnika .

 

 

4.Zakończenie

 

Posiedzenie wspólnych komisji  zostało zakończone o godz. 18.40 przez panią E. Noszczyńską Szkurat- Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Protokół sporządziła

E. Neumann

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-04 15:26:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-04 15:26:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-04 15:26:55)
Lista wiadomości