logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 23 czerwca 2010r.

  Protokół nr  15 / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

 

odbytego w dniu 23 czerwca  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy

Wojciech Janczewski- vice przewodniczący Rady Gminy  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji             Budżetowej

Juliusz Gustowski - radny

Urszula Ludwińska - radna

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Pani Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka- wójt gminy Tarnowo Podgórne

Piotr Kaczmarek- kierownik WZPGiN

           

           

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 29 czerwca 2010 roku

3. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani Ewa Noszczyńska Szkurat   otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 29 czerwca  2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

Omówienie materiałów na sesję w sprawie:

 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra - projekt 1. Rozpatrywanie uwag

Podczas posiedzenia komisji obecna była pani Zborowska Dorota przedstawiciel firmy PHU Trans Serwis Henryk Furmaniak - rozpatrywana była uwaga o treści : przeznaczenie działki 627/1 w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową (ok.5000 m) .

Omówił P. Kaczmarek.  Uwaga nie została uwzględniona przez członków komisji.

Obecne były również osoby zainteresowane zmianą usytuowania projektowanej drogi nr 15 KDW (poszerzenie proporcjonalnie w stosunku do istniejącej drogi (działka nr 43) po 2,5 m po wschodniej i zachodniej stronie drogi . Pani Kinga Senger Napierała wyjaśniła, że właściciele ternu w ostatniej chwili dowiedzieli się o możliwości składania uwag.

Obecni byli również właściciele terenów, którzy nie zgadzają się z oddanie terenu pod drogi, po jednej stronie znajduje się ogrodzenia , a po drugiej stronie pole, czekają nas koszty związane z wycinką drzewek, postawieniem ogrodzenia . Pan wójt dodał, że droga będzie  obsługiwała cały obszar po drugiej stronie, dlatego musi mieć właściwe parametry , a sama droga już podwyższa wartość działki. Pan P. Kaczmarek- jeśli właściciele zdecydują się na oddanie terenu pod drogę - kwestią będzie ustalenie w drodze negocjacji z wójtem kto poniesie koszty aktu notarialnego, podziału.

Pan Nowacki poinformował, że jest przeciwny rozdrabnianiu terenu , jak również nie zależy mu na podziale, ponieważ sama zabudowa będzie wrę cz jemu przeszkadzać. Formalnie nie złożył uwagi do planu w ustalonym terminie.

W sprawie uwagi dot możliwości realizacji zabudowy siedliskowej  - dz. nr 550- Elżbieta i Józef Adamek - uwaga została odrzucona. W imieniu właścicieli, córka wyjaśniła, że będzie to zabudowa związana z działalnością gospodarczą . Teren o pow 20 ha, (działka nr 550 o pow. ok. 4 ha), wzdłuż granicy prowadzi linia elektryczna. Kanalizacja jest rozwiązana poprzez zbiornik bezodpływowy, woda  jest ze studni, ale najważniejszy jest prąd. 

 

 

L.p.

Data
wpływu uwagi

Imię i nazwisko
Nazwa jednostki organizacyjnej
i adres

Treść
uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczą wnioski

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Uwagi/Uzasadnienie

uwzględniona

nieuwzględniona

1.

14.04.10

P.H.U Trans-Serwis

Henryk Furmaniak

Przeznaczenie działki w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową.

627/1

NIEUWZGLĘDNIONO

W Studium tylko pas zabudowy przy ulicy Rokietnickiej

2.

30.04.10

Zenon Walkowiak

1. Możliwość wykonania dodatkowych miejsc parkingowych  (na obszarze przyległym do parkingów bloków na terenie 7MW lub na terenie oznaczonym na planie symbolem 8MW, wzdłuż ulicy Kwiatowej).

 

NIEUWZGLĘDNIONO

W ramach 8MW parkingi dla potrzeb tego terenu w ilości 2 miejsca na lokal. Na terenie 7MW plan nie zakazuje budowy miejsc postojowych. Działka 11/59 jest własnością osób prywatnych

2. Przeprowadzenie wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego 3KDWX przez teren gminny 8MW w kierunku ul. Ogrodowej (63 KDW).

NIEUWZGLĘDNIONO

Plan dopuszcza na terenach mieszkaniowych lokalizację przejść. Wykonanie przejścia w kierunku ulicy Ogrodowej będzie możliwe w przypadku zgody właścicieli działek prywatnych

3. Zmiana przeznaczenia działki będącej moją własnością nr 1164 (droga) poprzez połączenie komunikacyjne bloków od ul. Słonecznej lub zmianę przebiegu ul. Kwiatowej  (przeprowadzenie jej przez działki).

NIEUWZGLĘDNIONO

Nie ma miejsca na przeprowadzenie drogi do ul. Słonecznej.

Droga jest wybudowana na przedłużeniu ulicy Kwiatowej. Działki 1161/26, 1161/25, 1161/24 są działkami prywatnymi

4. przejściowe, odpowiednie oznakowanie przedmiotowego odcinka drogi oraz umieszczenie przed działką dodatkowego garbu spowalniającego.

NIEUWZGLĘDNIONO

Nie jest to przedmiotem ustaleń mpzp

5. Zmiana przeznaczenia terenu 8MW na zabudowę jednorodzinną.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

3.

17.05.10

Sebastian Pawlak

 Dopuszczenie przebudowy i rozbudowy budynków  z dachami płaskimi z zachowaniem dotychczasowej geometrii dachu.

 

 

 

 

NIEUWZGLĘDNIONO

 

4.

10.05.10

Elżbieta Zielińska

 

Zmiana przeznaczenia gruntów z rolnych na mieszkaniowe z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej.

28/6

NIEUWZGLĘDNIONO

W Studium rola

5.

09.04.10

Dagmara Kaiser

 

Możliwość realizacji zabudowy jednorodzinnej.

518/8

NIE PODJĘTO DECYZJI

 

6.

23.04.10

Socha Marianna

 

Zmiana układu komunikacyjnego. Przesunięcie o 5m na sąsiednią działkę nr 111.

112/4

NIEUWZGLĘDNIONO

 

7.

19.04.10

Elżbieta Józef Adamek

 

Możliwość realizacji zabudowy siedliskowej.

550

NIEUWZGLĘDNIONO

Możliwość budowy siedliska i prowadzenia agroturystyki

8.

12.04.10

Przemysław Okupniak

Zmiana funkcji - z rolniczej na teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1331, 1330, 1329/1

NIEUWZGLĘDNIONO

W studium rola

9.

26.04.10

Małgorzata Augustyniak

 

Przedłużenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 79 KDW zgodnie z załącznikiem na przedłużeniu 79KDW lub Wyznaczenie drogi wewnętrznej od ul. Rolnej - zgodnie z załącznikiem.

655

NIEUWZGLĘDNIONO

Plan dopuszcza wyznaczanie dróg wewnętrznych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Ich powstanie warunkowane będzie zgodą właścicieli terenów oraz uzgodnieniem wjazdu na drogę publiczną np. ul. Rolną przez Wójta Gminy w drodze decyzji administracyjnych

10.

29.04.10

PPI Tarnowo Podgórne Sp. z o.o.

Możliwość realizacji usług - zgodnie z załącznikiem.

665

NIEUWZGLĘDNIONO

 

11.

12.05.10

Beata Langner- Marchwian

 

Możliwość budowy pawilonu handlowego na terenie 100MN. Zmiana oznaczenia jednostki 100 MN na 100 MN/U.

 

666/1-666/11, 666/13-666/18 i 666/21

NIEUWZGLĘDNIONO

 

12.

17.05.17

Urszula Ludwińska

 

Dopisanie w §13 pkt. 4) „ nie dotyczy to terenów zieleni izolacyjnej o szerokości mniejszej niż 12 m"

ZI

NIE PODJĘTO DECYZJI

dopuszczenie lokalizacji poprzecznych dojść i dojazdów wraz z sieciami infrastruktury technicznej oraz sieci infrastruktury technicznej wzdłuż terenów ZI przyległych do terenów dróg

13.

17.05.10

Hanna, Zbigniew Lubka

 

1. Wprowadzenie zmiany w §4 pkt 1, pkt 14a poprzez dodanie dachów płaskich „stosowanie dachów stromych i płaskich".

MN

NIEUWZGLĘDNIONO

 

2. Obniżenie opłaty planistycznej do 15%.

 

 

14.

13.05.10

Małgorzata i Leszek Kellner

 

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie rekreacji ruchowej, zgodnie z załącznikiem.

14/2

NIEUWZGLĘDNIONO

Teren MN/U. Możliwa lokalizacja budynku mieszkalnego i budynku usługowego. Zmiany dotyczą wskaźników zabudowy.

15.

14.05.10

Hanna Maria Marczyńska

 

Częściowa zmiana funkcji z mieszkaniowej 9MN, na zabudowę o charakterze mieszkaniowo-usługowym -

15 MN/U w odległości 85 metrów od ulicy Szkolnej w głąb działki.

282

NIEUWZGLĘDNIONO

 

16.

14.05.10

Agnieszka Malec-Marczyńska

Adam Marczyński

 

Częściowa zmiana funkcji z mieszkaniowej 9MN, na zabudowę o charakterze mieszkaniowo-usługowym -

15 MN/U w odległości 85 metrów od ulicy Szkolnej w głąb działki.

283

NIEUWZGLĘDNIONO

 

17

14.05.10

Adam Marczyński

Marek Stachowiak

 

1. Zmiana lokalizacji planowanej przyszłej drogi oznaczonej obszarem 12R w kierunku zachodnim do samej granicy działki - zgodnie z załączonym projektem.

670/1 (52MN, 100MN, 12R)

NIEUWZGLĘDNIONO

 

2. Ustanowienie dwóch zjazdów - jeden z ul. Poznańskiej oraz jeden z nowo planowanej drogi.

NIEUWZGLĘDNIONO

Nie dotyczy ustaleń mpzp

3. Ustalenie linii zabudowy wzdłuż całej długości działki 670/1 od strony terenu 12R na odległość wynoszącą 6 metrów.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

4. Jednoznaczne określenie przebiegu przyszłej obwodnicy i oznaczenie jej odpowiednim symbolem KD oraz podanie wszystkich parametrów, które mają decydujący wpływ na walory nieruchomości 670/1.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

5.Obniżenie opłaty od wzrostu wartości dla nieruchomości nr 670/1 z 30% do 5%,  w ramach częściowej rekompensaty za wyrażenie zgody na proporcjonalny przebieg terenu oznaczonego symbolem 12 R po ww. nieruchomości.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

6. Kwestionowanie prezentacji planu na nieaktualnych mapach opublikowanych w Internecie.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

18.

14.05.10

Danuta, Eugeniusz Jankowiak

Przesunięcie linii zabudowy do końca działki (do 156,75 m od ul. Rolnej.

659/7

NIEUWZGLĘDNIONO

W Studium rola

19.

14.05.10

Jakon Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 

1.Rozszerzenie zapisu o parkingi nadziemne o ilości kondygnacji i architekturze nawiązującej do otaczających budynków mieszkalnych, których parametry zostały określone w niniejszym projekcie planu zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami od 1-­20MW.

 

NIEUWZGLĘDNIONO

 

2. ust.1 pkt. 9  doprecyzowanie zapisu dotyczącego powierzchni budynku wielorodzinnego, że jest to  powierzchnia zabudowy i   zwiększenie jej z 360m2 do 500m2.

NIEUWZGLĘDNIONO

Tylko doprecyzowanie „powierzchnia zabudowy"

20.

14.05.10

Maria i Stefan Flaczyński

Radcowska Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu

Przekształcenie pasa rolnego pod zabudowę mieszkaniową oraz zmiana przebiegu drogi oznaczonej na planie

nr 85 KDW.

 

656/1

NIEUWZGLĘDNIONO

 

21.

13.05.10

A. Stempniewicz

 

Uwzględnienie w ramach realizacji planu  budowy dróg, możliwość realizacji drogi dojazdowej od ul. Krótkiej.

 

NIEUWZGLĘDNIONO

 

22.

13.05.10

Katarzyna, Michał Jarczyńscy

 

Zmiana zapisów (zróżnicowanie minimalnej powierzchni działki dla zabudowy wolnostojącej na 800m2, a dla zabudowy bliźniaczej na 400m2.

227/4, 227/5, 227/8, 227/12

NIEUWZGLĘDNIONO

 

23.

13.05.10

NORDO Sp. z o.o.

 

1. Możliwość realizacji oprócz lokali usługowych, lokali mieszkalnych (parter budynku).

1430, 1431, 1432 i 1433

NIEUWZGLĘDNIONO

 

2. Dostosowanie do istniejących warunków i uwzględnienie warunków ekonomicznych przy zapisach dot. miejsc postojowych.

NIEUWZGLĘDNIONO

Pozostawienie wskaźnika parkingowego w ilości 2 na 1 lokal.

24.

04.05.10

Katarzyna Tepper

 

Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek z 1200mna 1100m2.

586/12

(122MN, 125MN)

NIEUWZGLĘDNIONO

 

25.

04.05.10

Marcin Tepper

 

Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek z 1200mna 1100m2.

586/12

(122MN, 125MN)

NIEUWZGLĘDNIONO

 

26.

10.05.10

Marcin Tepper

 

1. Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek z 1200mna 1100m2.

586/12

 

NIEUWZGLĘDNIONO

 

2. Przesuniecie drogi nr 105 KDW w kierunku południowym.

NIEUWZGLĘDNIONO

Droga obecnie pośrodku działki

27.

17.05.10

Marcin Tepper

 

1. Zmiana zapisu w §4 pkt 10 pkt a - możliwość stosowania dachów zarówno skośnych jak i płaskich .

 

NIEUWZGLĘDNIONO

 

2. Zmiany w §4 pkt 14 pkt a - zredukowanie szerokości drogi z 10m do 8m.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

3. Zmiany w  §32 - obniżenie z 30% do 15% stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

28.

17.05.10

Katarzyna Tepper

 

 

1. Zmiana zapisu w §4 pkt 10 pkt a - możliwość stosowania dachów zarówno skośnych jak i płaskich .

 

NIEUWZGLĘDNIONO

 

2.  Zmiany w §4 pkt 14 pkt a - zredukowanie szerokości drogi z 10m do 8m.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

3. Zmiany w  §32 - obniżenie z 30% do 15% stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

29.

18.05.10

Wielądek Hanna

 

1. Możliwość realizacji zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, możliwość wydzielenia działek 500m2-600m2.

1679/1-1679/11

NIEUWZGLĘDNIONO

 

2. Możliwość pozostawienia szerokości 8m dla działki nr 1679/6 stanowiącej drogę.

NIEUWZGLĘDNIONO

 

 

Po terminie została wniesiona uwaga przez pana Wiesława Woszaka. Wniosek zostanie formalnie wniesiony podczas obrad sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 29.06.2010 r.

 

3.Posiedzenie Komisji zostało zamknięte o godz. 19.00 przez panią Ewę Noszczyńską- Szkurat - Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-06-17 12:13:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-07-08 12:32:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-07-08 12:32:25)
Lista wiadomości