logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 2 czerwca 2010r.

  Protokół nr 14 /2010/V

z posiedzenia połączonych Komisji Inwestycyjno-Gospodarczej, Promocji Gminy

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku, Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 2 czerwca 2010 r.

 

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30.

Godzina zakończenia posiedzenia: 17.20.

Obecni członkowie Komisji:

1. Przewodnicząca Rady Gminy - Ewa Noszczyńska-Szkurat

2. Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej- Bogusław Ciepielewski

3. Przewodnicząca Komisji Rolnej- Elżbieta Łowicka

4. Przewodniczący Komisji Budżetowej - Grzegorz Leonhard

5. Przewodniczący Komisji Edukacji - Stanisław Walter

6. Członek Komisji - Krzysztof Bartosik

7. Członek Komisji - Urszula Ludwińska

8. Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Wojciech Janczewski

9. Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Jacek Latos

10. Członek Komisji - Józef Wasyl

11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Józef Szewczyk

12. Członek Komisji - Jacek Stypiński

13. Członek Komisji -Józef Grajek

                                            

Prowadzący obrady : Ewa Noszczyńska-Szkurat - Przewodnicząca Rady Gminy, Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad : ogłoszenie w BIP

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad,

Temat : omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 8 czerwca 2010 r.

 

Goście: Wójt Gminy - Tadeusz Czajka

             Kierownik WZPiGN - Piotr Kaczmarek

 

Plan pracy połączonych Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie materiałów na sesję w dniu 8 czerwca 2010 roku.

3. Omówienie sprawozdania z działalności Wójta Gminy.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

            Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Tarnowo Podgórne, przywitała radnych oraz zaproszonych gości, po czym poprosiła wszystkich, by zapoznali się z materiałami, które dostarczyła wszystkim radnym, a dotyczącymi gospodarowania przestrzenią Gminy Tarnowo Podgórne z odniesieniem do sytuacji przestrzennej i demograficznej w obszarze aglomeracji Poznania (dyskusja w tej tematyce odbędzie się na sesji). W zielonej księdze znajduje się opracowanie, które należy znać, by na sesji w dniu 8 czerwca móc brać aktywny udział w dyskusji.

Członkowie komisji zgromadzeni na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2010 roku analizowali następujące projekty uchwał:

 -  sprawie wniosku „Świtalski & Synowie spółka akcyjna" S.K.A. - projekt 9 - pan P. Kaczmarek stwierdził, że wymieniona spółka reprezentowana przez pełnomocnika wzywa Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa.  Sprawa wygląda następująco: w dniu 25 maja 2010 roku spółka „Świtalski & Synowie Spółka Akcyjna" S.K.A  wezwała Radę Gminy Tarnowo Podgórne do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXI/696/2010 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - północny brzeg Jeziora Lusowskiego. Wnioskodawca zarzuca ww. uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne iż:

1. Narusza zasady i tryb sporządzania wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uregulowanych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności przez:

a) podjęcie przez Radę Gminy Tamowo Podgórne przedmiotowej Uchwały w brzmieniu innym niż w zawarte w treści projektu tej uchwały wyłożonym przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne do wglądu,

b) naruszenie zasady udziału społecznego w procedurze przygotowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) naruszenie zasady należytego informowania zainteresowanych o poszczególnych etapach procedury planistycznej i podjętych rozstrzygnięciach,

d) naruszenie zasady uwzględniania interesu prawnego właścicieli terenów objętych procedurą planistyczną, przy ustalaniu sposobu ich zagospodarowania,

e) nie uwzględnienie zapisów wynikających z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne (Uchwała Nr LXV /405/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 r. z późn. zmianami),

f) oparcie wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego o wadliwą prognozę oddziaływania na środowisko.

2. Narusza interes prawny Spółki jako właściciela wyżej wymienionego terenu, w szczególności poprzez nieuzasadnione ograniczenie zakresu uprawnień wynikających z prawa własności co w konsekwencji prowadzi do obniżenie wartości terenu.

3. Jest merytorycznie błędna (w szczególności narusza zasadę ładu przestrzennego oraz przyjmuje niewłaściwy sposób zagospodarowania terenu objętego uchwałą).

Pan P. Kaczmarek wyjaśnił, że w uzasadnieniu do projektu uchwały WZPiGN starał się odpowiedzieć na każdy z zarzutów, uzasadnienie jest więc dość szerokie i obszerne. Generalnie, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - Północny Brzeg Jeziora Lusowskiego został opracowany zgodnie z artykułem 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Tarnowo Podgórne korzystając z upoważnienia nadanego jej na podstawie art. 19 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdziła konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu: w §1 ust 2 po słowach „Plan obejmuje obszar po północnej stronie Jeziora Lusowskiego" dodano wyrażenie „o powierzchni około 83ha", w §13 pkt 3 wykreślono zapis „dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych" oraz w §13 pkt 5 zapis" podział na działki o powierzchni  nie mniejszej niż 3000m2" zastąpiono zapisem „podział na działki zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie podziału gruntów rolnych". Zmiana w § 1 ma znaczenie wyłącznie informacyjne. Natomiast zmiany w § 13 nie wniosły faktycznych zmian w ustaleniach planu a miały jedynie charakter porządkowy.

Zgodnie z przepisami art. 92 i 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) każdy grunt rolny, również znajdujący się na terenach objętych mpzp, niezależnie od zapisów zawartych w mpzp można podzielić:

- na działki o powierzchni minimum 3000 m2,

- pod nowe drogi (niezależnie od wielkości działki drogowej), które są niezbędne do obsługi nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych - czyli każdej nieruchomości rolnej niezależnie od jej wielkości,

- na działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 3000 m2,, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

Tak więc wprowadzone zmiany do projektu planu nie wniosły żadnych ograniczeń w stosunku do ustaleń projektu planu udostępnionego do publicznego wglądu.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie stwierdziła konieczności ponowienia procedury i zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dniu 18 maja 2010 roku.

Zasada udziału społecznego oraz zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluje art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Stosownie do ww. aktów prawa Wójt Gminy Tarnowo Podgórne dnia 13 lipca 2009r. zawiadomił przez obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie lokalnej o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - północny brzeg Jeziora Lusowskiego wskazując termin składania wniosków. Spółka „Świtalski&Synowie Spółka Akcyjna" S.K.A.  złożyła wniosek na etapie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w rozstrzygnięciu z dnia 25 sierpnia 2009r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne rozpatrzył złożone wnioski nie uwzględniając wniosku Spółki z uwagi na niezgodność ze Studium Gminy. Następnie, zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 2 marca 2010 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadomił przez obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie lokalnej o udostępnieniu projektu planu do publicznego wglądu podając jednocześnie termin zbierania uwag do projektu planu. Spółka „Świtalski&Synowie Spółka Akcyjna" S.K.A. złożyła we wskazanym terminie uwagę do projektu planu. W rozstrzygnięciu z dnia 11 maja 2010r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne nie uwzględnił złożonej uwagi oraz przedłożył listę nie uwzględnionych uwag wraz z projektem planu na sesję Rady Gminy w dnia 18 maja 2010r. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nakłada na organ opracowujący projekt planu miejscowego obowiązku osobistego informowania składających wnioski i uwagi o rozstrzygnięciu w sprawie ich rozpatrzenia oraz nie dopuszcza możliwości odwołania się od rozstrzygnięcia wójta gminy w sprawie rozpatrzenia wniosków i uwag do projektu planu. Ww. rozstrzygnięcia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne udostępnione były do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, a zainteresowany otrzymał ich kopię na zgłoszone żądanie. Ponadto, na stronie internetowej Urzędu dostępny jest roczny plan pracy Rady Gminy, a każdorazowo program najbliższej sesji podawany jest do publicznej wiadomości na stronie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w terminie co najmniej 7 dni od daty posiedzenia Rady Gminy. Zainteresowany mimo, że znał termin zakończenia zbierania uwag (podany w ogłoszeniu) oraz termin sesji Rady Gminy, na której złożone uwagi były rozpatrywane nie skorzystał z przysługującego mu prawa udziału w obradach Komisji Rady Gminy oraz Sesji Rady Gminy w dniu 12 i 18 maja 2010r. W związku z powyższym zarzut dotyczący naruszenia zasady udziału społecznego oraz należytego informowania jest bezpodstawny.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zatwierdzonego uchwałą RGTP Nr LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005r. z późn. zm., przedmiotowy teren przeznaczony jest w części od ulicy Ogrodowej pod tereny usług turystyki i wypoczynku z dużym udziałem zieleni (UT2), w południowej części pod usługi turystyki i wypoczynku bez prawa zabudowy kubaturowej (UT6). Zgodnie z paragrafem 53 tekstu studium, zezwala się na wprowadzenie funkcji alternatywnej polegającej na pozostawieniu powyższego terenu jako upraw rolnych. Ustalenia projektu planu miejscowego są zgodnie ze studium oraz respektują zasady ładu.

Pan P. Kaczmarek jednoznacznie stwierdził, że Gmina nie narusza interesów spółki, ponieważ działa zgodnie z prawem.

       Komisja Rolna i Inwestycyjna głosowały jednogłośnie za przyjęciem odmowy uchylenia uchwały.

Kolejne projekty uchwał analizowane przez radnych na posiedzeniu to:

-   projekt nr 1 w sprawie kupna działek w Baranowie (poszerzenie ulicy Słonecznej oraz Nad Miedzą) - radni jednogłośnie za przyjęciem projektu,

-  projekt nr 2 w sprawie nazwy ulicy w Górze (propozycje rady sołeckiej- Barwna i Tęczowa) -nad propozycjami odbędzie się jeszcze debata, Wójt uznał bowiem, że ulica Barwna może nie do końca pasować do kontekstu nazwowego okolicznych ulic,

- projekt nr 3 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą (grunt w Lusowie)-  radni jednogłośnie poprali projekt

- projekt nr 4w sprawie zezwolenia na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości w drodze przetargu grunt gminny o pow. 8400 m² położony w okolicach strugi jankowickiej, wnioskodawca chce hodować na tym gruncie winogrona - radni przychylili się do wniosku,

- projekt nr 5 w sprawie zmiany uchwały o budżecie Gminy na 2010 rok propozycje zmian omówił Przewodniczący Komisji Budżetowej oraz szczegółowo Wójt Gminy -wydatki niewygasające, pojawiło się nowe zadanie inwestycyjne- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Lusowa do Lusówka wzdłuż jeziora lusowskiego (kwota 450 tysięcy złotych) - po dyskusji Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wójt Gminy dodał też, że zwiększono plan wydatków na budowę budynku komunalnego w Sadach. Pan B. Ciepielewski stwierdził, że na ten temat mało się u nas dyskutuje. Wójt odparł, że musimy działać dość zdecydowanie, ponieważ niektóre budynki komunalne są w takim stanie, że trzeba będzie wyprowadzić z nich mieszkańców i wynajmować lokale zastępcze. Wniosek B. Ciepielewskiego - przed przystąpieniem do budowy obiektów socjalnych i komunalnych należy określi dokładnie,  ile chcemy na te zadania wydać pieniędzy z budżetu. Chodzi o rodzaj studium polityki mieszkalnictwa, nie o projekt uchwały. Wójt zgodził się, że polityka mieszkaniowa jest ważnym zagadnieniem, więc powinniśmy opracować rzetelny program polityki mieszkaniowej gminy na najbliższe lata. Zagadnienie jest złożone, musimy odpowiednio podejść do najemców, do dłużników. Pan S. Walter powiedział, że we wrześniu odbędzie się debata mieszkaniowa, na której dobędzie się dyskusja nad wszystkimi wnioskami wysuniętymi na poprzednich posiedzeniach w tej sprawie, poprosił radnych o przygotowanie się do tematu.

- projekt nr 6 w sprawie wyposażenia Przedszkola w Tarnowie Podgórnym w nowy budynek  przedszkolny - Przewodniczący Komisji Edukacji przybliżył projekt uchwały - sprawa dotyczy budowanego przedszkola w Tarnowie Podgórnym; uchwała sformalizuje nowy adres dla już realizowanej inwestycji - radni jednogłośnie poparli projekt uchwały

- projekt nr 7 w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska w szkole Przewodniczący Komisji Edukacji przybliżył projekt uchwały - nowe przedszkole będzie ośmiooddziałowe i należy wyznaczyć stanowisko stosownie do przepisów (w przyszłym roku także przedszkole w Przeźmierowie będzie ośmiooddziałowe, a uchwałę już będziemy posiadali) -radni jednogłośnie poprali projekt uchwały

- projekt nr 8 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr         LVI / 551 / 2009 z dnia 29 września 2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkół  podstawowych, gimnazjów i liceum  prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia - radni jednogłośnie poprali projekt uchwały

- projekt nr 10 w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dotyczy to stołówki i kuchni w Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, w czerwcu kończy się dotychczasowa umowa, obecny dzierżawca - radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Pan J. Latos zapytał o budowę ściany wspinaczkowej w Jankowicach, Wójt wyjaśnił, że nastąpiła tu pomyłka, chodziło o inne wyposażenie placu zabaw. Następnie wyjaśniano sprawę powieszania ogłoszeń na słupach wyborczych (chodziło o słupy publiczne). Pytano także o prowadzone przez Gminę sprawy sądowe. Poruszono temat wystawienia do przetargu działki pod budowę ośrodka zdrowia w Tarnowie Podgórnym, ponieważ początkowo nie było chętnych na zakup działki, cenę wyjściową obniżono o 30% i działkę ponownie wystawiono do sprzedaży. Radni pytali także o sprawę odprowadzania wód opadowych w Sadach (budynek dewelopera) - istnieje problem spadający na sąsiadów (zalewanie), Wójt chce jednak by ciężar sprawy spoczywał na deweloperze. Radni podjęli też dyskusję na temat rozstrzygnięć przetargowych, Wójt zreferował ostatnie wyniki postępowań przetargowych (droga Sierosław-Lusówko, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych). Pan B. Ciepielewski poruszył temat zagospodarowania budynku po przedszkolu w Przeźmierowie - Wójt wyjaśnił, że w przyszłym roku przedszkole zostanie przeniesione i trzeba pomyśleć, w jaki sposób zagospodarować budynek, należy ogłosić przetarg. Istnieje pomysł utworzenia tam Ośrodka Zdrowia, który w Przeźmierowie jest bardzo potrzebny Należy przemyśleć dokładnie, co będziemy chcieli z budynkiem zrobić, warto podjąć na ten temat szerszą debatę. Na końcu posiedzenia poruszono temat budowy boiska pod kątem Euro-2010 - Wójt wyjaśnił, że boiska będą wystarczające wymiarowo do gry.

Protokółowała

Katarzyna Antos

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-06-17 12:12:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-07-08 10:02:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-07-08 10:02:49)
Lista wiadomości