logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 19 maja 2010r.

  Protokół nr  13/2010/V         

z posiedzenia Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 19 maja 2010 r.

 

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia:15.00.

Godzina zakończenia posiedzenia: 17.30.

Obecni członkowie Komisji:

1. Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Łowicka

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Krzysztof Bartosik

3. Członek Komisji - Wojciech Janczewski

4. Członek Komisji - Jacek Latos

5. Członek Komisji - Józef Wasyl

                                            

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka- Przewodnicząca Komisji,

Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad : ogłoszenie w BIP

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad,

Temat : wizja lokalna terenu gminy, omówienie wyników wizji.

 

Goście: Marek Łodyga - podinspektor ds. inwestycji drogowych w WIOS (obecny podczas wizji lokalnej)

 

Plan pracy Komisji Rolnej:

1. Otwarcie posiedzenia podczas wizji w terenie : obwodnica Tarnowa Podgórnego, remont Pałacu w Jankowicach, budowa ul. Parkowej, spotkanie z panem Kwiekiem zainteresowanym nabyciem od gminy pasa ziemi w Rumianku, budynek socjalny w Rumianku.

2. Omówienie wizji lokalnej w budynku Urzędu Gminy.

3. Zamknięcie obrad.

 

            Przewodnicząca Komisji Elżbieta Łowicka otworzyła posiedzenie Komisji Rolnej, powitała przybyłych radnych, po czym przedstawiła  porządek obrad. Tematem dzisiejszego posiedzenia jest wizja lokalna na terenie gminy wraz z Komisją Inwestycyjną.

Pan B. Ciepielewski stwierdził, że budowa obwodnicy jest jednym ze szczytowych osiągnięć inwestycyjnych naszej gminy oraz będzie jednym z jej najlepszych rozwiązań komunikacyjnych. Pan M. Łodyga obecny na wizji zapytany o koszt budowy obwodnicy odparł, że zadanie na pewno nie przekroczy kwoty umownej (i zaplanowanej w budżecie). Pani U. Ludwińska wyraziła nadzieję, że zostanie wykonana rzetelna ewidencja powykonawcza i inwestycja zostanie odebrana bez zastrzeżeń. Pan M. Łodyga też ma taką nadzieję, choć nie ukrywał że już na etapie projektu pojawiały się różne problemy z omawianą inwestycją. Trudno znaleźć dziś jednak dokumentację projektową nie obarczoną błędami, co najczęściej spowodowane jest faktem dążenia do kupowania tanich projektów. Ponadto pan B. Ciepielewski stwierdził, że często projektanci wykonują swą pracę zza biurka, nie fatygując się w teren, by wykonać projekt rzetelnie. Gmina powinna także wymagać od inspektorów nadzoru rzetelnej pracy, gdyż ci reprezentują jej interesy (a nie interesy wykonawcy, jak niejednokrotnie można byłoby przypuszczać patrząc na ich postawę), a jeśli inspektorzy nie działają w imię dobra gminy, ta powinna dochodzić swoich praw wszelkimi sposobami.

Pan B. Ciepielewski zapytał następnie, czy podłoże na budowie obwodnicy zostało wzmocnione geowłókniną. Pan M. Łodyga odparł, że nie, gdyż konstrukcja jest na tyle silna, że problemów nie powinno być. Wzdłuż obwodnicy budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa. Pan W. Janczewski zapytał, czy wierzchnia warstwa drogi jest prawidłowa? Pan M. Łodyga odparł, że jeszcze taka nie została położona, do położenia zostały jeszcze dwie warstwy, w tym wierzchnia, która na pewno będzie miała odpowiednią klasę. Długość omawianego odcinka obwodnicy wynosi 1744 metry, deklarowana data zakończenia inwestycji to 31.08.2010 r. Odcinek zostanie oddany do użytku być może trochę wcześniej (o 2-3 tygodnie).

Komisja Rolna z Inwestycyjną udały się następnie do Jankowic, gdzie obejrzano remont Pałacu w Jankowicach oraz budowę ul. Parkowej. Plac budowy Pałacu był zabezpieczony, członkowie komisji nie dostali się na jego teren.

Kolejnym miejscem wizji lokalnej było spotkanie z panem Kwiekiem w Rumianku. Jest on zainteresowany nabyciem od gminy pasa ziemi przy terenie swojej działalności gospodarczej -  celu posadzenia zieleni izolacyjnej oraz pod dojazd. Ojciec pana Kwieka kupił dawniej ziemię od SKR (0,4 ha), od gminy (niecałe 0,2 ha), teraz pan Kwiek chciałby kupić pas gruntu na wspomniany wyżej cel. Pan B. Ciepielewski zapytał pana Kwieka o rodzaj działalności gospodarczej, gdy uzyskał odpowiedź, że chodzi o akumulatory, zapytał o strefę ochronną dla tego typu działalności. Pan Kwiek odparł, że wymaga ona pewnej przestrzeni, by auta mogły swobodnie nawrócić, czy straż pożarna mogła dojechać. W ramach prowadzonej działalności firma ubiega się o wszystkie certyfikaty i uprawnienia, ma wykonany operat szacunkowy, stara się o uzyskanie wpływu oddziaływania na środowisko. Najgłośniejszy w tej chwili jest hałas wentylatora, po zakupie gruntu właściciel zabudowałby wentylator, by zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców.

Ostatnim miejscem wizji lokalnej był budynek socjalny w Rumianku - pan B. Ciepielewski na miejscu stwierdził, że komisje zastały stan surowy, bez zadaszenia, termin wykonania - koniec sierpnia 2010 roku. Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej po raz kolejny wyraził dezaprobatę dla kosztów wykonania tego zadania inwestycyjnego (560 tysięcy złotych). Pan J. Szewczyk stwierdził, że jego osobiście zdumiewa wysoki standard budynku, który ma być budynkiem socjalnym.

Po powrocie do Urzędu Gminy pan B. Ciepielewski zaproponował, by podsumować udział w wizji lokalnej.

Wizyta u pana Kwieka spowodowała dyskusję na temat sprzedaży pasa ziemi. Pan J. Szewczyk jest zwolennikiem tego posunięcia, warunkując swą aprobatę zabezpieczeniem przez nabywcę powiększonej nieruchomości (mur, płot, zieleń izolacyjna) przed ewentualnym wpływem na sąsiednie działki. Radni dyskutowali na temat wielkości (szerokości) pasa ziemi ewentualnie możliwej do sprzedaży. Wnioskodawca wystąpił w dniu 17.03.2010 r. do Urzędu Gminy z prośbą o zgodę na odkupienie pasa ziemi o szerokości około 20 metrów z działki 6/3, sąsiadującej z jego działką o numerze 6/2. Działki tworzyłyby wtedy spójną całość. Powierzchnia działki wynosi około 3 000 metrów kwadratowych. W kwietniu, po pożarze na terenie swojej nieruchomości pan Kwiek ponowił swą prośbę o możliwość nabycia gruntu, wnosząc jednocześnie o ujęcie jego zakładu w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wójt skierował pismo pod obrady Komisji Rolnej, ta po posiedzeniu postanowiła rozpatrzyć sprawę po wizji lokalnej. Członkowie podjęli też dyskusję na temat ewentualnej ceny gruntu, uzgadniając, że kwestię tę pozostawią Wójtowi, który przecież ma obowiązek zrobić to po cenach rynkowych (korzystnie dla gminy).

Na koniec dyskusji w sprawie zgody na sprzedaż gruntu panu W. Kwiekowi obecni członkowie obu połączonych komisji przeprowadzili głosowanie - pięcioro opowiedziało się za sprzedażą, trzy wstrzymały się od głosu.

Następnie przystąpiono do omawiania inwestycji, jaką jest budowa obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Zdaniem pana B. Ciepielewskiego jest to imponująca budowla, choć mogłaby być trochę szersza. Radni nie mieli zastrzeżeń do tego zadania inwestycyjnego. Przy okazji należałoby zacząć mówić o budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego - od ronda przy wiadukcie do ul. Rokietnickiej.

Członkowie obu komisji zgodnie stwierdzili, że należy poprosić Wójta, by bacznie zwracano uwagę na zadania wykonywane przez inspektorów nadzoru - by działali na rzecz gminy, nie wykonawców, gdyż wydajemy na ich wynagrodzenie publiczne pieniądze. Trzeba egzekwować od inspektorów nadzoru rzetelną pracę na rzecz gminy. Na temat Pałacu i jego remontu komisje nie mogły wiele powiedzieć, gdyż teren budowy był szczelnie zagrodzony. Ulica Parkowa w Jankowicach znajduje się w trakcie budowy. Budynek socjalny w Rumianku nie budzi zastrzeżeń, za wyjątkiem standardu i ceny, jednak radni stoją na stanowisku, że moglibyśmy ubiegać się o dofinansowanie w tym zakresie. A jeśli budujemy tego rodzaju budynki, to w specyfikacji możemy podać swoje wymagania zarówno co do standardu, jak i co do ceny.

 

Protokółowała

Katarzyna Antos

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-06-17 12:11:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-06-17 12:11:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-06-17 12:11:48)
Lista wiadomości