logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 12 maja 2010r.

  Protokół nr 12  / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

 

odbytego w dniu 12 maja  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy

Wojciech Janczewski- vice przewodniczący Rady Gminy   

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Ewa Jurasz - radna

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji  Budżetowej

Juliusz Gustowski - radny

Józef Grajek - radny

Urszula Ludwińska - radna

Józef Szewczyk - radny 

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Pani Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka- wójt gminy Tarnowo Podgórne

Piotr Kaczmarek- kierownik WZPGiN

           

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 18 maja 2010 roku

3. Sprawozdanie z działalności wójta.

4. Wolne głosy i wnioski

5. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani Ewa Noszczyńska Szkurat   otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 18 maja 2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

1. Omówienie materiałów na sesję w sprawie:

 

- regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej - projekt 1

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią projektu uchwały

 

- nadania nazwy ulicy - ulica Zygmunta Plucińskiego w Lusowie - projekt 2

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią projektu uchwały

 

- kupna działki w Lusówku - projekt 3- dot. dz. nr 376/35 o pow. 0,0631 ha w Lusówku . Projekt uchwały omówił pan P. Kaczmarek.

Opinia: Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu powyższej uchwały.

 

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - północny brzeg Jeziora Lusowskiego - projekt 4

Projekt uchwały omówił pan Piotr Kaczmarek. Wpłynęły uwagi do planu , których nie uwzględnił pan wójt . Pani U. Ludwińska dodała, że  po raz pierwszy władza urzędnicza zmniejszyła w planie zapisy studium . Studium jest wytyczną do realizacji, nie można za bardzo od niego odbiegać. Jest tym faktem zaskoczona. Zastanawia się czym się kierował się  pan Kaczmarek.  Chcemy , aby jezioro zagospodarować,  ale uchwalamy plan,  żeby były tam  tereny rolne, jest to idiotyzm, jak więc ma się plan do zagospodarowania przestrzennego.

Pan P. Kaczmarek wyjaśnił, że paragraf 53 studium mówi, że tereny te mogą być przeznaczone pod turystykę lub pozostawienie terenem rolnym ,  nie są to tylko usługi turystyki, studium mówi,  że może pozostać funkcje rolna. Z uwagi na presje właściciela można się spodziewać że uchwala będzie zaskarżona . A dlaczego powstała uchwala ? ponieważ właściciele wystąpili z propozycją zagospodarowania terenu ,  odbywały się spotkania, przedstawiane były  koncepcje,  które  wskazały intensywność zabudowy, cele publiczne itd., ale z naszej strony były odpowiedzi negatywne. Jedyną możliwością kontroli jest wprowadzenie tam zakazu zabudowy . Pani U. Ludwińska uważa, że  gmina powinna tak kształtować plany aby służyły one ludności. Pani E. Łowicka dodała, że wnioski na komisji rolnej i spotkania z właścicielami odbywały się już dawniej, przedstawiali bardzo intensywną zabudowę. Pan P. Kaczmarek wyjaśnił , że jest całkowity zakaz zabudowy na terenach rolnych. Plan miejscowy może zakazać zabudowę, wskazać inną powierzchnie. Jeśli  nie ma planu  ,   można wystąpić do Gminy o zabudowę siedliskową ,  ale musi być dostęp do mediów. Następnie pan P. Kaczmarek przybliżył członkom Komisji treść wniesionych uwag do planu. Członkowie Komisji Inwestycyjnej oraz Rolnej  jednogłośnie nie uwzględnili wniesionych uwag .

Do projekt uchwały nr 4 członkowie Komisji wnieśli autopoprawki polegające na tym, aby w paragrafie 13 punkt 3 - wykreślić „lokalizacji dróg wewnętrznych"

Natomiast pani U. Ludwińska wniosła uwagę ws paragrafu 13 punkt 5 - podziału na działki o powierzchni nie mniejszej niż 3.000 m2.

Pani E. Noszczyńska- Szkurat poinformowała radnych , że uwagi do projektu uchwały będzie można wnieść podczas sesji Rady Gminy .

 

-uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego placu targowego w Przeźmierowie przy ul. Orzechowej - projekt 5

Uwag do projektu uchwały członkowie komisji nie wnieśli.

 

-zmiany uchwały o budżecie Gminy na 2010 rok - projekt 6

omówił pan wójt Tadeusz Czajka.

Członkowie Komisji uznali że projekt uchwały zostanie zaopiniowany podczas najbliższego posiedzenia komisji budżetowej.

 

-uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice- dla terenów położonych w centrum Jankowic- część I  - projekt nr 7

Omówił pan Piotr Kaczmarek .

Członkowie Komisji uznali, że projekt uchwały zostanie zaopiniowany podczas obrad sesji Rady Gminy Tarnowo  Podgórne.

 

-rozstrzygnięcia skargi pani Małgorzaty Strugały-Matuszewskiej i pana Adama Matuszewskiego  na działalność wójta gminy Tarnowo Podgórne

Projekt uchwały omówił pan Józef Szewczyk- przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił opinię w tej sprawie. Skarga uznana została za bezzasadną, nie dotyczy  opieszałości wójta , terminy nie zostały naruszone. Sytuacja jest skomplikowana , materia całego  przejścia budzi wiele emocji . Uważa, aby sprawę rozstrzygnąć w drodze polubownej z zaznaczeniem, że jeśli propozycje nie zostaną zaakceptowane przez strony , sprawa zostanie skierowana do Sądu.

 

 

3.Sprawozdanie z działalności wójta.

Członkowie Komisji zadawali panu wójtowi pytania w sprawie inwestycji gminnych , działalności kiermaszu części samochodowych  w Przeźmierowie, ustalonego odszkodowania za nieruchomość  wydzielona pod drogi, dzierżawy działek.

 

4.Wolne głosy i wnioski.

Pan Jacek Stypiński poinformował, że nasilają się na terenie gminy kradzieże bram oraz furtek. Pan W. Janczewski natomiast poinformował o kradzieży blach miedzianych z kościoła w Baranowie.

 

5.Zakończenie.

Posiedzenie wspólnych komisji zostało zakończone o godz. 18.20 przez panią Ewę Noszczyńską Szkurat - przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

                                                                                 

                                                   

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-05-13 09:11:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-07-08 10:03:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-07-08 10:03:58)
Lista wiadomości