logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2010r.

  Protokół nr  11/2010/V         

z posiedzenia Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 29 kwietnia 2010 r.

 

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia:15.00.

Godzina zakończenia posiedzenia: 17.30.

Obecni członkowie Komisji:

1. Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Łowicka

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Krzysztof Bartosik

3. Członek Komisji - Wojciech Janczewski

4. Członek Komisji - Jacek Latos

5. Członek Komisji - Józef Wasyl

                                            

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka- Przewodnicząca Komisji,

Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad : ogłoszenie w BIP w dniu

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad,

Temat : sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za rok 2009

 

Goście: Zastępca Wójta Gminy - Tadeusz Zimny

            Komendant Straży Gminnej  - Artur Szeląg

            Funkcjonariusz - Magdalena Kula

 

Plan pracy Komisji Rolnej:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie pracy i statystyki Straży Gminnej za rok 2009.

3. Zamknięcie obrad.

 

            Przewodnicząca Komisji Elżbieta Łowicka otworzyła posiedzenie Komisji Rolnej, powitała przybyłych gości, po czym przedstawiła  porządek obrad. Tematem dzisiejszego posiedzenia jest przedstawienie przez Komendanta Straży Gminnej sprawozdania z pracy podległych mu pracowników w ubiegłym roku budżetowym.

Komendant Straży Gminnej przedstawił na rzutniku komputerowym wyczerpujące sprawozdanie z działalności podległego mu Wydziału. Pan A. Szeląg przypomniał, że w połowie roku zmienił się Komendant, dotychczasowy Komendant pracuje obecnie w Dopiewie. Rok 2009 był kolejnym rokiem intensywnej pracy gminnych strażników na rzecz i dla dobra społeczności naszej Gminy. Pan A. Szeląg przedstawia sprawozdanie wraz ze wstępem w następujący sposób:

„Powołana uchwałą Rady Gminy Straż Gminna wykonuje swoje zadania w oparciu o ustawę o strażach gminnych (miejskich) z dnia 28 sierpnia 1997 roku Dz. U z 1997 roku Nr 123 poz. 779 z późniejszymi zmianami. W dniu 24 grudnia 2009 roku weszła w życie nowelizacja tej ustawy, która dała straży kolejne uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do przeprowadzenia kontroli osobistej w uzasadnionych przypadkach, kolejnym możliwość wykorzystywania pojazdów służbowych jako uprzywilejowanych określonych przypadkach. Przepisami wykonawczymi do ustawy o strażach jest szereg rozporządzeń regulujących w sposób szczegółowy funkcjonowanie oraz wykonywanie czynności przez strażników czynności jak również regulujących formę współpracy i nadzoru nad strażą. Realizujemy również zadania oparte na aktach prawa miejscowego, prowadząc kontrolę i nadzór nad wykonywaniem obowiązków w nich zawartych.

Straż Gminna Tarnowa Podgórnego wykonuje swoje czynności przede wszystkim mając na uwadze służebną rolę wobec społeczności lokalnej, mieszkańców Naszej Gminy.

W minionym roku realizowaliśmy doskonalenie programu 3W w odniesieniu do mieszkańców; Straż Gminna wspomaga, wspiera, współpracuje; poprzez utrzymanie stałego i bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami co było istotnym warunkiem skuteczności naszego działania, dlatego też będziemy kładli nacisk na taką formę współpracy.

Przedstawiam Państwu krótką informację na temat działania straży w 2009 roku jestem przekonany, iż informacje w niej zawarte pozwolą na zobrazowanie jej działania.

 

Tabela porównawcza

 

 

2007

2008

2009

INTERWENCJE

ilość zrealizowanych interwencji

2986

2817

4158

założone blokady

4

20

142

konwoje

75

73

49

nietrzeźwe osoby (izba wytrzeźwień, miejsce zamieszkania)

21

12

5

zwierzęta odwiezione do schroniska

67

46

57

zabezpieczone wypadki i kolizje

68

22

27

żółta kartka

-

191

103

ZASTOSOWANE SANKCJE

mandaty karne

387

569

925

kwota mandatów

87750

135435

173385

pouczenia

571

332

674

skierowane wnioski

5

7

88

FOTORADAR

wykonanych zdjęć i nadanie tok sprawom

-

339

1201

wystawionych mandatów karnych

-

218

756

pouczeni sprawcy

-

43

141

odstąpienia (nieczytelne zdjęcia, brak tablic, brak danych)

-

50

141

wnioski o ukaranie

-

7

70

 

I. Efekty działań kontrolno - interwencyjnych.

 

Realizując zadania mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury gminy, poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańcom oraz spokoju i czystości, strażnicy straży gminnej:

do Sądu Rejonowego skierowali  88 wniosków o ukaranie, z czego:

 • za wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym - 15 wniosków,
 • za wykroczenia w komunikacji - 71 wniosków, w tym 70 za przekroczenie dozwolonych prędkości stwierdzonych przy użyciu urządzenia samoczynnie rejestrującego przekraczanie prędkości - fotoradaru.

Tak wysoka, liczba wynika z faktu, że osoby popełniające wykroczenia nie stawiają się na wezwanie, co skutkuje przekroczeniem terminu 30 dni od chwili popełnienia wykroczenia, a ten fakt nie pozwala na karanie ich mandatami.

 • za wykroczenia przeciwko obyczajności - 2 wnioski.

 

Ukarali mandatami 925 osób na kwotę 173385 złotych z czego 4 osoby mandatami karnymi gotówkowymi na kwotę 500 złotych, 749 osób mandatami karnymi kredytowanymi na kwotę 137960 złotych oraz 172 mandatami karnymi zaocznymi na kwotę 34925 złotych

TABELA NR 1

Nałożone mandaty karne według rodzajów wykroczeń

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

2

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

898

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

1

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

12

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

2

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

1

akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

9

RAZEM

925

Pouczyli w związku z popełnianymi wykroczeniami łącznie 674 sprawców wykroczeń.

TABELA NR 2

Zastosowanie pouczenia według rodzajów wykroczeń

 

Pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innego środka oddziaływania wychowawczego

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

16

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

15

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

497

wykroczenia przeciwko osobie

1

wykroczenia przeciwko zdrowiu

5

wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

3

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

5

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

13

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

5

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

8

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

46

akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

60

Razem

674

 

Akcja „żółta kartka" - kontrola prawidłowości parkowania pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem nowo wybudowanych ulic.

 

TABELA NR 3

Zastosowanie ostrzeżeń, informacji tzw. „żółtej kartki" informującej kierowców iż pozostawili pojazd w miejscu zabronionym

Zastosowanie innego środka oddziaływania wychowawczego tzw. Żółta kartka

zastosowano żółtą kartkę

103

 

 

Ponadto:

 • wylegitymowali 1687 osób w związku z popełnieniem przez nie wykroczeń;
 • przy użyciu urządzenia fotoradar RAPID „C" zarejestrowali 1201 przypadków (w tym 141 zapisów nieczytelnych) przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy. Do siedziby Straży Gminnej wezwano 756 osób w celu zastosowania wobec nich prawem przewidzianych środków dyscyplinujących. W okresie sprawozdawczym kierujących ukarano 787 mandatami karnymi.
 • doprowadzili do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 5 osób, które ze względu na stopień nietrzeźwości nie były w stanie pokierować swym zachowaniem;
 • zabezpieczyli 27 miejsc przestępstw, katastrof lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami;
 • ujawnili 12 wraków pojazdów samochodowych porzuconych na drogach publicznych. W wyniku bezpośredniej interwencji strażników usunięto wraki z dróg publicznych. Podkreślić należy, że usunięcie tych pojazdów wiązało się z wymagającymi dużego zaangażowania działaniami oraz poświęceniu czasu w celu dotarcia do ich właścicieli, nie stosowano dyspozycji ustawy prawo o ruchu drogowym art. 50 a, tylko zobligowano ich właścicieli do usunięcia.
 • użyli 142 razy urządzenia do blokowania kół w stosunku do niewłaściwie zaparkowanych pojazdów, zaparkowanych w miejscach zabronionych gdzie nie utrudniały ruchu;
 • udzielili 25 asyst pracownikom administracji samorządowej (gminnej), a także właścicielom i administratorom nieruchomości; najczęściej dotyczyła współpraca z Wydziałem Inwestycji Ochrony Środowiska, Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Wydziałem Finansowym Urzędu Gminy;
 • wykonali 49 konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy;
 • podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku i czystości oraz sprawności infrastruktury gminnej przekazali 393 zaniedbań w zakresie ich działania oraz interwencji do usunięcia uszkodzeń, awarii, nieprawidłowości itp.
 • przeprowadzili kontrolę 28 przypadków pod kontem spełniania obowiązku szkolnego na prośbę GJO;
 • uczestniczyli w akcjach np. „Znicz" patrolując okolice gminnych cmentarzy w okresie święta zmarłych, „Bezpieczna droga do szkoły" np. początek , w okresie trwania i na zakończenie roku szkolnego, „Bezpieczny Wypoczynek" doraźna kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży okresie ferii i wakacji.

II. Przyjęte interwencje oraz zabezpieczenie imprez i uroczystości.

1. Interwencje

Straż Gminna zrealizowała ogółem 4158 interwencji, z czego 395 dotyczyła różnego rodzaju awarii i zdarzeń, których załatwienie przekazano innym organom administracji, kompetentnym wydziałom Urzędu Gminny bądź służbom wyspecjalizowanym.

2. Zabezpieczenie imprez i uroczystości.

W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze Straży Gminnej zabezpieczali różnego rodzaju, uroczystości, festyny, imprezy o charakterze patriotycznym, religijnym, kulturalno - artystycznym, sportowym, handlowym a także imprezę masową.

Najbardziej znaczące z zabezpieczanych uroczystości i imprez to:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

- Dni Gminy Tarnowo Podgórne,

- 50 Międzynarodowy Mały Wyścig Pokoju,

- XI Międzynarodowy Wyścig Tandemowy,

- Procesje Bożego Ciała (4),

- Rajdy rowerowe organizowane przez OSiR oraz Rady Sołeckie,

- Biesiady , Majówki, Dożynki organizowane przez Rady Sołeckie,

- Zabezpieczenie prac Komisji Wyborczych oraz dbaliśmy o porządek podczas Wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

 

III. Ochrona  środowiska.

 

Zadanie to było jednym z priorytetowych w całym wachlarzu powinności, jakie spoczywały na Straży Gminnej w ramach działań na rzecz szeroko pojętego porządku, spokoju, stanu estetycznego i czystości gminy.

            W codziennych działaniach strażników gminnych ochrona środowiska polegała nie tylko na reagowaniu na wszelkie przejawy celowego bądź bezmyślnego jego dewastowania, ale także na przeciwdziałaniu zjawiskom mogącym mieć wpływ na jego degradację.

            Obok stosowanych, środków represyjnych i prewencyjno - informacyjnych podejmowano także wszelkie możliwe środki prawne zmierzające do wyegzekwowania od winnych spowodowania szkody, przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych bądź też zaśmieconych przez nich terenów.

            Realizując to zadanie, strażnicy korzystali ze swych uprawnień w ramach określonych przez ustawę o strażach gminnych przy wykorzystaniu przepisów stanowiących o ochronie środowiska a zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie Kodeks Wykroczeń oraz uchwale Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w gminie Tarnowo Podgórne. Współdziałano przy tym bądź korzystano ze wsparcia Wydziału Inwestycji Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Społecznej Straży Rybackiej oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

            Realizację wspomnianych zadań obrazują przedstawione poniżej działania podejmowane przez strażników gminnych: 

- skontrolowaliśmy umowy na wywóz nieczystości stałych w miejscowości Jankowice na ul. Nowej - wszystkie posesje, w Baranowie na ul. Wypoczynkowej, w Przeźmierowie między innymi ulica Wysogotowska. W przypadku braku umów bądź potwierdzeń wywozu nieczystości zobowiązano właścicieli posesji do terminowego usunięcia nieprawidłowości;

- w miesiącu lipcu skontrolowaliśmy w miejscowości Przeźmierowo przy ul. Południowej wszystkie zamieszkałe posesje pod względem posiadania umów na wywóz nieczystości płynnych. W ramach tej kontroli sprawdzono 100 domów, w 4 przypadkach stwierdzono niezgodności i zrelacjonowano je Wójtowi;

- dokonaliśmy przeglądu Gminy w zakresie nielegalnych wysypisk śmieci, a uwagi przekazano do WIOŚ;

- przeprowadziliśmy pilotażowy program profilaktyczny dotyczący segregacji śmieci „Segregacja ważna sprawa - czysta Gmina to nie zabawa" skierowany do dzieci ze szkoły w Tarnowie Podgórnym.

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców (możliwość pogryzienia czy zarażenia wścieklizną) podjęto 57 interwencji w sprawie ujęcia i przekazania do schroniska dla zwierząt psów biegających w obrębie gminy bez opieki. Szereg takich ujęć realizowali sami strażnicy, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, a następnie schronisko odbierało psy.

Deratyzacja.

Nadzorując tą akcję strażnicy skontrolowali na terenie Tarnowa Podgórnego, Rumianka, Góry  obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia, obiekty handlowe, itp. w zakresie rzetelnego wypełniania tego obowiązku przez ich właścicieli bądź administratorów - w sumie zrealizowano 4 akcje, podczas których sprawdzono wszystkie posesje na wyznaczonych do kontroli ulicach.

 

IV. Kontrola upoważnienia do zajęcia pasa drogowego, przeciwdziałanie niszczeniu dróg oraz zaniechaniu utrzymania ich w należytym stanie.

 

Na przestrzeni roku 2009 ujawniono przypadki bezprawnego zajęcia pasa drogowego, w wyniku podjętych działań przez strażników, doprowadzono do uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz wniesienia opłat.

Do administratorów dróg zwrócono przede wszystkim uwagi w związku z potrzebą zmiany organizacji ruchu, korekty oznakowania jak również przekazywano na bieżąco informacje o uszkodzeniu bądź braku np. znaków drogowych, wyrwach w nawierzchni dróg itp.

 

V. Formy organizacyjne pracy Straży Gminnej w zakresie oddziaływania na poprawę stanu porządku w miejscach publicznych, współdziałanie z Policją oraz szkolenie i wyposażenie Straży Gminnej.

 

1. Współpraca ze sołectwami.

Współpracę tą kształtowano w oparciu o wyznaczonych opiekunów sołectw, którzy w ramach bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami oraz sołtysami poszczególnych miejscowości na bieżąco rozwiązywali problemy ważne dla poszczególnych społeczności lokalnych.

 

2. Miejsca oraz rejony stałego nadzoru.

Kierując się analizą informacji pozyskanych od mieszkańców, sołectw, Policji, instytucji współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku w gminie, uwzględniając własne spostrzeżenia, strażnicy wytypowali 124 punkty wymagające wzmożonego bądź stałego nadzoru (poza ważnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury gminy, zagrożonymi hipotetycznie ich celowym zniszczeniem).

            Zadaniem funkcjonariuszy Straży Gminnej patrolujących te miejsca było przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa zagrożonego ze strony grup wulgarnie zachowującej się młodzieży, zapobieganie przypadkom niszczenia urządzeń użytku publicznego, dewastacji roślinności, zakłócania spokoju hałasem, a także eliminowanie wszelkich przypadków spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem i jego następstwom charakteryzującym się naruszaniem zasad współżycia społecznego.

            O trafności typowania tych miejsc mogą świadczyć pierwsze z brzegu przykłady:

- kontrola rejonów szkół i przedszkoli z uwagą na akty wandalizmu i dewastacje,

- kontrola parków i skwerów z uwagą na gromadzenie się osób, spożywanie alkoholu oraz akty wandalizmu,

- kontrola rejonów wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych z uwagą na bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny, spożywanie alkoholu oraz

 

3. Ochrona osób bezdomnych (będących w trudnej sytuacji materialnej).

Zadanie to, realizowane praktycznie na przestrzeni całego roku, jest szczególnie akcentowane w zadaniowaniu do służby strażników w okresie znacznego obniżenia temperatur skutkiem czego osoby bezdomne narażone są na zbytnie wychłodzenie organizmu. Przeciwdziałając temu, strażnicy przy współdziałaniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lustrowali systematycznie miejsca gromadzenia się bądź bytowania tych osób.

 

4. Działania strażników na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Tematyka zajęć prowadzonych przez strażników dotyczyła zasad bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły, bezpiecznej zabawy, zachowania wobec osób nieznajomych, problematyki uzależnień od narkotyków, alkoholu, papierosów, szeroko pojętych zachowań proekologicznych. Treści te dostosowane były do wieku uczestników, a przekazywane zarówno podczas zajęć w szkole, jak i podczas festynów i zabaw organizowanych np.  w czasie ferii zimowych czy letnich wakacji.

 

5. Formy współpracy Straży Gminnej z Policją.

Obok zadań ustawowych realizowanych w sferze ochrony porządku, czystości i spokoju publicznego, strażnicy gminni podejmowali także wszelkiego rodzaju interwencje oraz działania prewencyjne związane bezpośrednio bądź pośrednio z bezpieczeństwem mieszkańców. Wkład pracy w zapewnienie mieszkańcom gminy poczucia bezpieczeństwa to również prowadzone na wielu płaszczyznach działania wspólnie z Komisariatem Policji w Tarnowie Podgórnym oraz z Rewirem w Baranowie.

Jedną z form współpracy było pełnienie wspólnej służby w tzw. patrolach mieszanych. Na przestrzeni roku 2009 roku zorganizowano ich łącznie 65 , angażując w tym celu 65 oraz 41 pojazdy służbowe Straży Gminnej.

Działania tych patroli koncentrowały się wokół zadań związanych z prewencją ogólną polegającą na czuwaniu nad szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców, przeciwdziałaniem powstawaniu zagrożeń ze strony użytkowników dróg, którzy w sposób ewidentny naruszali zasady bezpieczeństwa oraz zapewnieniem spokoju i bezpieczeństwa w rejonie organizowanych imprez i różnego rodzaju uroczystości. Współpraca Straży Gminnej i tarnowskiej policji kształtowała się na bazie potrzeb wynikających z analizy stanu zagrożenia i bezpieczeństwa w gminie. Problem współpracy pozostaje pod stałym nadzorem komendantów obu formacji i koordynowany jest na miarę istniejących w danym okresie potrzeb.

 

6. Działalność szkoleniowa w zakresie specjalistycznym i doskonalącym.

 

W 2009 roku strażnicy gminni uczestniczyli między innymi w szkoleniach:

 • z zakresu taktyki i techniki interwencji w tym posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu „Tonfa"",
 • z zakresu taktyki i techniki interwencji w stosowaniu siły fizycznej oraz chwytów obezwładniających,
 • rola oskarżyciela publicznego oraz nadzór nad czynnościami procesowymi,
 • kurs podstawowy dla 1 nowoprzyjętego pracownika, który w kwietniu 2009 roku zdał egzaminy końcowe z wynikiem pozytywnym,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • samokształcenia w zakresie zmian w przepisach prawa."

            Komendant dodał, że starał się wprowadzić kilka zmian, które miały wpłynąć na lepszą komunikację z mieszkańcami Gminy, na dzień dzisiejszy Straż Gminna realizuje zgłoszenia całościowo, co oznacza, że o skutku każdego podjętego działania strażnicy odwrotnie informują zgłaszającego. Ma to bardzo pozytywny oddźwięk u naszych mieszkańców.

            Jak wynika ze sprawozdania, wzrosła ilość zakładanych blokad, miało to jednak miejsce głównie w okolicach giełdy samochodowej. Największy wzrost mandatów zanotowano po zamontowaniu fotoradaru, co jest raczej zrozumiałe. Poruszono tematykę usuwania aut, które zbyt długo stoją na ulicach i nikt ich nie używa. Problemy nastręcza nadal często zanieczyszczanie terenów gminnych (głównie zielonych) przez psy wyprowadzane na spacery przez swych właścicieli. Gdy właściciel psa widzi strażnika, sprząta odchody, w innych wypadkach chodniki i tereny zielone są zanieczyszczane. W tej sprawie funkcjonariusze będą konsekwentni i rygorystyczni. Trzeba zmienić mentalność mieszkańców w tej sprawie.

Pani E. Łowicka chciałaby wiedzieć, czy będzie ciąg dalszy akcji „Segregacja ważna sprawa-czysta gmina to nie zabawa" - sama brała udział w programie pilotażowym i uważa, że to jeden z bardziej udanych pomysłów ekologicznych. Komendant odparł, że aktualnie realizowany jest program w szkołach - dotyczy zachowań właścicieli psów i sprzątania po pupilach, pomyślimy też o innych akcjach, być może i o tej, o której mówi pani Przewodnicząca. Pani E. Łowicka zapytała o używanie rowerów przez strażników. Komendant odparł, że owszem, latem tereny zielone będą patrolowane przez funkcjonariuszy na rowerach.

 

Komisja poruszyła też tematykę punktów newralgicznych, w których dochodzi np. do podrzucania śmieci. Komendant wyjaśnił, że punkty takie na bieżąco są kontrolowane i monitorowane. W ten sposób pozbyto się problemu podrzucania śmieci przez niektórych mieszkańców, z których jeden codziennie wyrzucał całą torbę odpadów. Przewodnicząca Komisji podała natomiast przykład kierowcy, który we wsi Jankowice przyjechał czyścić swój samochód i wyrzucał z niego wszystko, co było dla niego zbędne. Mieszkańcy interweniowali bezpośrednio u tego Pana  i po niegrzecznej wymianie zdań intruz odjechał. Pan W. Janczewski stwierdził, że w Baranowie też znajdują się takie miejsca, które są notorycznie zaśmiecane przez mieszkańców i osoby przyjezdne.

Pan K. Bartosik zapytał o używanie słupów do fotoradarów. Komendant przyznał, że nie wszystkie słupy są wykorzystywane, jeden z nich został niefortunnie zamontowany (chodzi o szczegóły techniczne), kilka zostanie przestawionych w inne miejsce. Pan K. Bartosik zapytał, czy byłaby możliwość, by włączyć radar na ul. Rynkowej w godzinach nocnych. Komendant odparł, że jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście można kilka razy takie posunięcie wykonać.  Problem stanowią też właściciele Quadów poruszający się po naszych drogach, stwarzają oni zagrożenie. Komendant stwierdził, że nie ma jasnych przepisów na ten temat, a często rodzice pozwalają dzieciom jeździć po publicznych drogach, nie zdając sobie chyba sprawy z niebezpieczeństwa.

W końcowej części posiedzenia Komisja Rolna zajęła się tematem wniosku pana Włodzimierza Kwiek o wydzielenie i odkupienie od Gminy pasa zieleni o szerokości około 20 m² z działki o numerze ewidencyjnym 6/3 położonej w Rumianku z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz ujęcie prowadzonej działalności w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Komisja Rolna zajęła odniosła się do tego tematu w sposób następujący : swoje stanowisko członkowie Komisji przedstawią po wizji lokalnej, która odbędzie się w miesiącu maju.

 

Protokółowała

Katarzyna Antos

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-05-13 09:07:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-05-13 09:07:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-05-13 09:07:57)
Lista wiadomości