logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2010r.

  Protokół nr  10 / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

 

odbytego w dniu 21 kwietnia  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji         Gospodarczej

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Juliusz Gustowski - radny

Józef Grajek - radny

Urszula Ludwińska - radna

Józef Szewczyk - radny 

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Pani Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:           Tadeusz Czajka

                       

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 27 kwietnia 2010 roku

3. Sprawozdanie z działalności wójta.

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani Ewa Noszczyńska Szkurat   otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 27 kwietnia 2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

1. Omówienie materiałów na sesję w sprawie:

 

 

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne za 2009 rok - projekt 1

Pan wójt dodał, że  do sprawozdania odniesie się podczas sesji Rady Gminy . Będzie przygotowany materiał multimedialny.

 

- przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - w rejonie ulic: Grabowej i Tarnowskiej - projekt 2 poprawka : zmiana na nr 3

Teren obejmuje działki nr 292, 294, 300/2 o pow. 0,98 ha położone na skrzyżowaniu ulic Grabowej i Tarnowskiej. Powyższe działki znajduja się w obszarze o dominującej funkcji mieszkalnictwa o podwyższonym standardzie M2.  Z uwagi na lokalizację terenu w sąsiedztwie osiedli Morskiego i Laris oraz przy głównych drogach takie przeznaczenie jest uzasadnione.

Opinia: Członkowie Komisji uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

 

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne - dla terenów w centrum Jankowic - projekt 3 - poprawka : zmieniono na nr 4

Projekt uchwały omówił pan wójt . Szczegółowe zmiany zostaną przedstawione przez pana P. Kaczmarka podczas sesji Rady Gminy. Pani U. Ludwińska uważa, że nie powinno dokonywać się wykreśleń, ale należy zaznaczyć że paragraf został uchylony.

 

- zmiany uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIV/420/97 z dnia 27 maja 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz trenów przyległych - projekt 4- poprawka : zmieniono na nr 2

Pani U. Ludwińska uważa, że  nie można projektu uchwal przygotowywać  na podstawie nieistniejącej ustawy . Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku  jest nieaktualna . Podano błędną podstawę prawną, powinna być podana  w podstawie uchwala z 2003 r. Wszelkich wyjaśnień udzieli podczas sesji Rady Gminy pan Piotr Kaczmarek -  kierownik Wydziału Zagospodarowania.

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Sierosławiu - dla działek nr 62/56, 62/63, 62/69, 62/75 i 62/81- projekt 5

Projekt uchwały omówił pan wójt . Jest to plan, który  od dawna był przygotowany do uchwalenia, do czasu kiedy teren pod zieleń nie zostanie skutecznie przekazany gminie. - pas o szerokości  10 m , kupiliśmy aktem notarialnym za 1 zł. 

Uwag do projektu nie wniesiono.

- umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Cologno al Serio (Włochy) a Gminą Tarnowo Podgórne - projekt 6

Projekt uchwały omówił pan wójt, który wyjaśnił że we wrześniu 2009 został podpisany list intencyjny, podczas tegorocznych Dni Gminy  będzie podpisana umowa partnerska, załączony jest tekst, zakres porozumienia jest ten sam który był poprzednio . Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

- kupna nieruchomości w Swadzimiu - projekt 7

Projekt uchwały omówił pan wójt . Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium  działka znajduje się na terenie oznaczonym jako las.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji zadawali pytania panu wójtowie w sprawie :

Pan J. Latos: w sprawie operatu szacunkowego działki 200/4 w Przeźmierowie, przekazania na rzecz Gminy nieruchomości położonej w Wysogotowie , pisma pana Zalisza w sprawie wykonania własnego ujęcia wody i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, dzierżawy części nieruchomości przy ul. Orzechowej w Przeźmierowie.

Pani E. Łowicka  w sprawie pisma pana A. Majerczaka o wykup części działki  nr 1070/4, pisma przychodni Saluber dot podnajmu pomieszczenia w ośrodku zdrowia oraz pisma pp. Sroka o zmianę przeznaczenia gruntów  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pani U. Ludwińska :w sprawie wniosku pani J. Ratajczak dot. zmiany mpzp dla dz. o nr 606/1 w Jankowicach . Pan J. Gustowski : w sprawie pisma firmy Skanska  o umożliwienie przejazdu drogami gminnymi w Sadach. 

 

4.Wolne głosy i wnioski.

Pani E. Noszczyńska- Szkurat poinformowała, że wpłynęła od pana Adama Matuszewskiego  skarga na działalność pana Piotra  Kaczmarka - kierownika WZPGiN. Wnioskuje o odsunięcie z prowadzenia sprawy. Pismo zostało przekazane do rozpatrzenia przez komisję Rewizyjną Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Realizacja uchwały dot.  wspierania sportu kwalifikowanego.  Pan J Gustowski:  wyraził uznanie  dla sprawozdania pana wójta, ma nadzieje ze w 2011 również będzie taki wynik .    Mamy swoje obiekty sportowe ,  o które trzeba dbać.  Sport kwalifikowany musi być widoczny w budżecie Gminy.  Pan Walter poinformował, że na komisji edukacji rozpatrywano wnioski dotyczące  umożliwienia zamieszkania repatriantom. Chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko. Są to cztery wnioski, komisja doszła do wniosku - ze być może byłby czas aby się zastanowić nad umożliwieniem zamieszkania tym osobom na terenie gminy. Pan G. Leonard uważa, że powinniśmy pomóc  naszym rodakom. Procedury uzyskania obywatelska są bardzo trudne,  moglibyśmy pomoc ludziom młodym na starcie, na jakiś czas, np. mieszkanie cykliczne, aspekt czysto ludzki jest oczywisty, należy otworzyć się na świat, na pomoc ludziom, rodzinom, może to będzie sygnał dla innych gmin. Pan J. Latos dodał, że  z wniosków wynika, ze ci ludzie deklarują że utrzymają się sami, chcą dostać na początek możliwość mieszkania.

Na zakończenie posiedzenia pan S. Walter dodał, że  należy uporządkować sprawy związane  z polityką mieszkaniową. Pani Przewodnicząca Rady Gminy  zaproponuje terminy sesji na której będą omawiane powyższe tematy.

 

 

5.Posiedzenie połączonych Komisji zostało zakończone o godz. 17.30 przez panią Ewę  Noszczyńską Szkurat - Przewodnicząca Rady Gminy

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

 

                                                    

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-04-22 08:44:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-05-13 09:09:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-05-13 09:09:56)
Lista wiadomości