logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 15 kwietnia 2010r.

  Protokół nr 9 / 2010 / V   

z posiedzenia członków Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 15 kwietnia   2010 r.

 

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka  przewodnicząca  Komisji Rolnej .

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:            

Tadeusz Zimny - zastępca wójta Gminy Tarnowo Podgórne          

Andrzej Korpik- inspektor WIOŚ

Marek Ratajczak - inspektor WIOŚ

Edward Sobański - prezes TP- KOM sp. z o.o. Tarnowo Podgórne

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zieleni - sprawy bieżące.

3. Sprawy bieżące

4. Zakończenie

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Łowicka   otworzyła posiedzenie  Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie wykonanie budżetu za 2009 rok w działach w zakresie działań komisji, bieżące sprawy związane z ochroną środowiska

 

 plany nasadzeń, ochrona zieleni, analiza monitoringu, realizacja projektu bezpieczna gmina.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zieleni i środowiska  - wykonanie budżetu za 2009 rok.

 

A. Korpik- główne zadnie, jakim było urządzenie parku Wojkiewicza zostało wykonane . Pani E. Łowicka zwróciła uwagę, że bardzo dużo wypadło roślin. Pan Korpik wyjaśnił, że spowodowane to było większymi opadami , spływająca woda ze strony banku, w ramach gwarancji rośliny zostaną uzupełnione, prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu .  Dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050 dotyczy: urządzenie parku Wojkiewicza,  Miał być urządzony skwer w Lusowie, zadanie  zostało przeniesione na 2010 rok  , urządzenie parku Kanikowskiego w Przeźmierowie i tutaj wykonano oczyszczenie stawu, wykonano chodniki, pozostałe środki  przeniesiono na plac zabaw i uzupełnienie nasadzeń, wykonano pas zieleni izolacyjnej między Swadzimiem a Sadami, zadanie zostało  wykonane w całości (114 tys. zł)  . Z zieleni (paragraf 4300)  środki na bieżące sprawy były wydatkowane , m.in. na:  wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy, nasadzenia kwiatów,  roślin jednorocznych  zagospodarowanie  mniejszych fragmentów zieleni, wykaszanie przycinanie traw i żywopłotów , natomiast z paragrafu 4210 zakupiono piasek do wymiany w piaskownicach, paliwo do kosiarek , remonty na placach zabaw, naprawy przy boiskach, placach zabaw. Został rozstrzygnięty przetarg na ławki i kosze, za chwilę będą montowane na placach zabaw i w parkach. Zamówiono w pierwszej kolejności 70 ławek- jeden rodzaj. Pani E. Łowicka zwróciła uwagę , że na placu zabaw w Jankowicach nie ma huśtawek dla dzieci. Pan Korpik dodał, że urządzeniami placów zabaw zajmuje się pan Ewa Taciak z Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska . Jesteśmy w trakcie zamawiania tablic  o zakazie wprowadzania psów. W sprawie szczepienia kasztanowców pan Korpik wyjaśnił, że drzewa były szczepione przynajmniej jeden raz, ten rok jest ostatnim gdzie ważna jest jeszcze gwarancja środka , skutki szczepień są widoczne. Plan nasadzeń jest częściowo realizowany, znaczny nacisk jest na zieleń przy inwestycjach . Następnie członkowie komisji dyskutowali na temat wału, skarpy przy os. Ptasim w Przeźmierowie . Pan Zimny dodał, że spełnia swoją rolę jako bariera przed hałasem. Pan Marek Ratajczak dodał, że jest to samowola , a akademia rolnicza twierdzi że skarpa nie jest ich terenem , własnością. Pan Latos uważa, że Akademia Rolnicza powinna zadbac o porządek, estetykę tego terenu. Gmina nie ma podstaw robić tam żadnych działań , ponieważ nie jest to grunt gminny.

Pan E. Łowicka zwróciła uwagę, że dzieci korzystający z skate parku w Tarnowie Podgórnym, nie używają kasków , co jest wymagane instrukcją użytkowania.

W dalszej części posiedzenia Komisji członkowie zadawali pytania panu Markowi Ratajczakowi z WIOŚ . Pan Ratajczak wyjaśnił, że z działu 010, rozdział 01095, paragraf 4300 - monitoring gleb- działania wykonywane są na bieżąco , prowadzone są na własne potrzeby , dotychczas  nie było przekroczeń parametrów. Z kolei z działu 900, rozdział 90002, paragraf 4300 - środki zostały przeznaczone na utylizację padliny , segregację i zbiórkę odpadów , utylizację azbestu. Wyjaśnił, że utylizacją zwierząt hodowlanych zajmuje się ARiMR (każdy rolnik  musi mieć zgłoszone stado) , tutaj utylizacja dotycz zwierząt domowych i dziko żyjących. Udało się w 2009 roku zlikwidować 6842 m2 azbestu . Około 5000 posesji wyposażonych jest  w stojaki do segregacji śmieci . W rozdziale 90003 paragraf 4300 - usługi związane z utrzymaniem zieleni - pozostało 31 tys. zł . były to środki przeznaczone na opłatę marszałkowską. Nasze składowisko przestało istnieć wobec czego nadwyżka została przesunięta na inne działania. Pan E. Łowicka zwróciła uwagę , że dużo śmieci leży w rowach , na drogach Rumianek - Jankowice , Tarnowo Podgórne- Jankowice, Lusówko- Jankowice  do Ceradza  Kościelnego , może zrobić należy systematyczne akcje porządkowe. Pan Ratajczak wyjaśnił, że  nasza gmina jest dużo  czystsza od innych sąsiadujących, zinwentaryzowane są dzikie składowiska, zostało usunięte ponad 100m3 śmieci z terenu Gminy, odpadów, problemem są drogi gdzie są wyrzucane worki ze śmieciami, jest wszystko monitorowanie . Pani E. Łowicka zwróciła również uwagę na bałagan w lasku w Edmundowie. Następnie członkowie komisji dyskutowali nad opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z problemami dot. jej naliczenia. Pan Przewodnicząca komisji zapytała ws używania motorówek na jeziorze lusowskim. Pan Korpik wyjaśnił, że wystosowaliśmy pismo z argumentami do Starosty, zleciliśmy badania wód na jeziorze, w kilku miejscach. My jak gmina nie możemy samodzielnie zabronić używania motorówek, leży to w gestii Starosty Poznańskiego.

W dalszej części spotkania pan Edward Sobański - prezes spółki TP KOM w Tarnowie Podgórnym omówił wykonanie budżetu za 2009 r. Poinformował, że otrzymana dopłata z budżetu Urzędu Gminy w wysokości dwóch milionów złotych przeznaczona została głównie  na inwestycje związane  z rozpoczęciem  budowy magistrali Lusowo- Lusówko  - wartość 1mln 919   , zostało niecałe  81 tys zł

Jeśli chodzi o działalność spółki - zatrudnienie wzrosło do 88 osób, przychody 16 mln 650 tys , koszty 18 mln 455 tys. zł. , amortyzacja ponad 4,5 mln zl , inwestycje i zakup 5mln 375 tys, zł. Wykonano kanalizację ul. Sasankowej , Poznańskiej, wodociągowanie terenów od Tarnowa Podgórnego do Góry, przebudowa przejścia pod trasą w okolicach Jucci , nowa droga dojazdowa na wysypisko, do kompostowni 550 tys zl, zakupy : toaleta w Tarnowie Podgórnym  , przesiewacz bębnowy dla punktu przeładunkowego , ładowarka, samochód Ducato do zbioru odpadów segregowanych,  zawarto ponad 600 umów na wodę dodatkowo, odebraliśmy odpadów 15 tys ton , 887 ton śmieci segregowanych. W ośmiu miejscowościach gminy wykonywaliśmy wodociągi  lub kanalizację, w  czterech  miejscowościach  w ramach Ispy , Lusowo magistrala jest niezakończona . Działa kompostownia.

Mamy decyzję na likwidacje kwatery na wysypisku śmieci , do końca roku powinna zostać zamknięta,   jeśli nie wystąpimy o przedłużenie terminu z przyczyn ekonomicznych. Odpady są wywożone do miejscowości Mnichy  i Dąbrówka Kościelna , jest nadzorowana akcja odszczurzania ,  od kilkunastu tygodni nikt z pracowników nie zauważył szczura.

 

Opinia Komisji ws wykonania budżetu za 2009 r.

Obecni członkowie Komisji Rolnej  (4 osoby) - jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie wykonanie budżetu gminy Tarnowo Podgórne za 2009 r.

 

3. Sprawy bieżące

Pani E. Łowicka przedstawiła wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym  o wyrażenie zgody na  montaż systemu monitorowania obiektu . W załączeniu przedstawili kosztorys i ofertę firmy na montaż kamer , zadanie miałoby zostać sfinansowane z budżetu gminnego .

Opinia: Członkowie Komisji uważają, że brakuje faktycznego uzasadnienia potrzeby monitoringu jednostki. Są bardziej newralgiczne miejsca wymagające ciągłego monitoringu .

 

4.Zakończenie

Posiedzenie Komisji zostało zakończone przez panią Elżbietę Łowicką- Przewodniczącą Komisji Rolnej o godz. 17.30.

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-04-22 08:43:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-04-22 08:43:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-04-22 08:43:28)
Lista wiadomości