logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2010r.

  Protokół nr  8  / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

 

odbytego w dniu 08 kwietnia  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji   Gospodarczej

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Juliusz Gustowski - radny

Józef Grajek - radny

Urszula Ludwińska - radna

Ewa Jurasz - radna

Józef Szewczyk - radny  

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Pani Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:           Tadeusz Czajka

                       

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 13 kwietnia 2010 roku

3. Sprawozdanie z działalności wójta.

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani Ewa Noszczyńska Szkurat   otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 13 kwietnia 2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

1. Omówienie materiałów na sesję w sprawie:

 

pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego - projekt 1

omówił pan wójt. Są to koszty związane  z utrzymaniem budynku filii wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu  .

Uwag do projektu nie wniesiono.

 

kupna działek w Lusowie - projekt 2

omówił pan wójt.  Działki nr 473/25, 463/3, 464/6 stanowią ulicę Grzybową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Obszar Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych - część Lusowo przeznaczone są pod drogę dojazdową.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

zezwolenia na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - projekt 3

omówił pan wójt . dot. działki w Przeźmierowie nr 1118/8 pod dzierżawę na przedszkole.

Uwag do projektu nie wniesiono.

 

nadania nazwy ulicy - projekt 4

omówił pan wójt - dot ul. Żniwna

Uwag do projektu nie wniesiono.

 

przekazania mienia gminnego - stawu parkowego w Jankowicach, sołectwu Jankowice - projekt 5

omówił pan wójt. Rada Sołecka w Jankowicach zwróciła się z wnioskiem  o użytkowanie stawu położonego w Parku Pałacowym - do wykorzystania przez mieszkańców wsi.

Pan J. Latos zwrócił uwagę, że powinno być sprecyzowanie  formy przekazania oraz że będzie to w formie bezpłatnej.  Pan B. Ciepielewski uważa, że jeśli staw stanowi mienie gminne , to w jakim celu przekazuje się Radzie Sołeckiej.

J Szewczyk - jest to inicjatywa mieszkańców, chcą się zorganizować. Jeśli ma to być zagospodarowane w jakim sensie, to gmina nie będzie tego realizować.  Takie inicjatywy warto popierać. J Gustowski- każdy obiekt wymaga gospodarzy.

W Janczewski - będą największe konflikty w momencie wędkowania na stawie.  Na sesji będzie sołtys Janowic któremu będzie można zadać pytania i złożyć uwagi.

E.Łowicka - być może zobliguje to użytkowników do większej dbałości o teren i otoczenie.

 

nadania odznaczenia „Zasłużony dla Gminy  Tarnowo Podgórne" - projekt 6

omówiła pani   Ewa Noszczyńska Szkurat -  będzie ufundowany sztandar z okazji 60- lecia istnienia GKS.

Opinia: Członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie..

 

powierzenia gminie Dopiewo zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego. - projekt nr 7

Omówiła pani Ewa Noszczyńska Szkurat- nie mamy z gmina Dopiewo podpisanego porozumienia

Opinia: Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

3.Sprawozdanie z działalności wójta

 

Pan J. Latos zapytał pana wójta o pismo firmy Agrobex o przesłanie umowy użytkowania wieczystego działek w Przeźmierowie . Pan wójt wyjaśnił że pismo dotyczy centrum Przeźmierowa , została sporządzona umowa notarialna , na pytanie dot. odwodnienia posesji w Sadach, pan wójt poinformował , że prowadzone są rozmowy z developerem .

Pan Latos zwrócił uwagę, że radni nie otrzymali od pani sekretarz pisma Komendy Policji w Poznaniu informujące o tym , że na terenie miasta Poznania i gminy powiatu poznańskiego odnotowuje się znaczny wzrost przestępstw o charakterze korupcyjnym .

Pani E. Łowicka zapytała w sprawie pisma mieszkańców domu przy ul. Szkolnej w Rumianku z prośba o ogrodzenie budynków komunalnych. Pan wójt wyjaśnił, ze brak ogrodzenia wywołuje konflikty miedzy mieszkańcami . Na pytanie dot. zanieczyszczania miejsc publicznych przez psy pan wójt poinformował, że czynione są wszelkie działania służące poprawie sytuacji , m.inn. poprzez akcje  edukacyjne Straży Gminnej  w szkołach . Pan J. Stypinski i pani E. Łowicka zwrócili uwagę na niszczone pojemniki na odchody, bądź wrzucane do nich inne śmieci.

Pani U. Ludwińska zapytała w sprawie parku Wojkiewicza - pan wójt odpowiedział że  na 1 maja będzie park gotowy  w ramach gwarancji. Pan S. Walter uważa, że komisja edukacji powinna być poinformowana o nowym regulaminie - dot . zasad finansowania UKS. Pani U. Ludwińska uważa, że  przy dofinansowywaniu  priorytetem nie powinny być osoby dorosłe. Wójt dodał,  ze dobrze wywiązujemy się z zadań gminnych jakim jest krzewienie kultury fizycznej i sportu. W dalszej części radni rozmawiali nt działalności uks-ów , kryteriów , preferencji. Kryteria pozwolą aby rozdzielić te środki sprawiedliwe. Pan J. Grajek dodał, że  : nie ma oznakowania na placu Dowbora  - zniknęła tablica.

 

4.Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji wspólnych zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo Podgórne panią Ewę Noszczyńską- Szkurat o godz. 17.00

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-04-09 09:54:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-04-22 08:41:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-04-22 08:41:30)
Lista wiadomości