logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 17 marca 2010r.

 Protokół nr   7   / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,Rady Gminy Tarnowo Podgórne

 

odbytego w dniu 17 marca  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Juliusz Gustowski - radny

Józef Grajek - radny

Urszula Ludwińska - radna

Ewa Jurasz - radna

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Pan Jacek Latos - vice przewodniczący Rady Gminy

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:           Tadeusz Czajka

           

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 23 marca 2010 roku

3. Sprawozdanie z działalności wójta.

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pan J. Latos  otworzył posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawił porządek obrad. Poinformował, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 23 marca  2010 roku

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

1. Omówienie materiałów na sesję w sprawie:

 

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki - projekt 1

Projekt uchwały omówił pan wójt . Uwag do projektu nie wniesiono.

 

- ustanowienia sieci publicznych szkół na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - projekt 2

Projekt uchwały omówił Stanisław Walter. Pan B. Ciepielewski  zawnioskował o przedstawienie na sesji ilości dzieci uczęszczających do szkół . Więcej uwag nie wniesiono.

 

- ustanowienia sieci przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - projekt 3

Projekt uchwały omówił S Walter. Uwag do projektu nie wniesiono

 

- ustanowienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - projekt 4

projekt uchwały omówił S. Walter- uwag do projektu nie wniesiono

 

- określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - projekt 5

Projekt uchwały omówił Stanisław Walter - uwag do projektu nie wniesiono

 

- określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Lusowie - projekt 6

Projekt uchwały omówił Stanisław Walter - uwag do projektu nie wniesiono

 

- określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Lusówku - projekt 7

Projekt uchwały omówił Stanisław Walter - uwag do projektu nie wniesiono

 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przeźmierowie, w rejonie ul. Wyścigowej i Rzemieślniczej - projekt 8

Projekt uchwały omówił i przedstawił p. Piotr Kaczmarek . Celem opracowania miejscowego planu było zabezpieczenie respektowania ustaleń studium terenów przy giełdzie  w Przeźmierowie-  dz 1/51, 52 53 tereny pod usługi a  dz. nr 1/54 jako teren zalesiony, został samowolnie wycięty. Powodem wywołania planu były wnioski pana Pluty o zabudowę terenów. Był to teren zalesiony, działania pana Pluty doprowadziły do wycięcia drzew , obecnie toczy  się postępowanie. Plan ustala pas drogowy ul Rzemieślniczej i wskazuje zasady inwestowania . W dalszej części dyskutowano na temat  zieleni biologicznie czynnej. Pani U. Ludwińska uważa, że Rada Gminy powinna doprecyzować jej definicję.

Uwaga pana Michała Sierpińskiego  ( zał. nr 2 do uchwały)  została jednogłośnie odrzucona w całości.

Natomiast projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany  pozytywnie.

 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Góra dz. nr 45, 46-część, 47, 57/4, 57/5, 57/6-część, 60 i 151 - projekt 9

Omówił  pan Piotr Kaczmarek - dot terenu przeznaczonego  pod zabudowę jednorodzinna i usługi , są to zmiany kosmetyczne, wprowadzamy jedno przejście dodatkowe , zmieniliśmy zasięg działek budowlanych.

Załącznik nr 2 do uchwały:

- uwaga pani Joanny Pawlickiej  dot. umożliwienia lokalizacji miejsc postojowych na terenie 1ZI/IT - członkowie komisji jednogłośnie uwagę odrzucili .

- uwaga Ewy i Józefa Opałka ws zwiększenia obowiązującej linii zabudowy z 5m na 6 m - uwaga została uwzględniona większością głosów

Opinia: Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

- zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą - projekt 10

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

- nadania nazwy ulicy- projekt 11

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

- utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - projekt 12

Członkowie komisji zapoznali się z treścią projektu uchwały- Na sesji obecny będzie pan Marek Ratajczak któremu będzie można zadawać pytania.

 

- pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego - projekt 13

Projekt  uchwały wyjaśnił pan wójt . kwota proponowana jest przeznaczona na remont drogi 23 Października w Tarnowie Podgórnym . Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

- zmiany uchwały o budżecie Gminy na 2010 rok - projekt 14

Projekt uchwały omówił pan wójt.

 zał. nr 9 - wolne środki za 2009 to 7.187 188 , 54  zł  ( propozycja : żeby z tej kwoty 5 mln  zł przeznaczyć na zmniejszenie kredytu ,  zostanie 2. 187 188,54 zł

 zał. nr 4 -  z pozycji zw z pałacem w Jankowicach zdjęto 1 mln 700 tys zł oraz z ul. Poznańskiej 1 mln 400 tys zł. Dopisano 1mln z  do budowy dróg w Przeźmierowie, 165 000 zł do zagospodarowania plaży w Lusowie, 500 000 zł - wyposażenie szkół podstawowych w Tarnowie Podgórnym , 422 tys zł - ul. 23 Października , kaplica Wawrzyńca Engerstroma - 100 000 renowacja , 60 000 Chyby - budowa dróg, 160.000 przebudowa wejścia głównego w Urzędzie Gminy, ( jezdnia podniesie się ok. 20 cm przy przebudowie. Chcemy zrobić szersze wejście, wymienić drzwi i balustrady , są to kwoty szacunkowe), modernizacja  kanalizacji sanitarnej ,  jest zwiększenie  do parku 280 tys zł. , 300 000 zł zagospodarowanie otoczenia szkoły Lusówko i boiska, 25 000 zł dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla policji. Pan wójt omówił najważniejsze wydatki  inwestycyjne  jak  np. wykonanie koncepcji dla term tarnowskich, zakres ,funkcje, koszty. , badanie wad postawy dzieci w szkołach podstawowych .

Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały

 

3.Sprawozdanie z działalności wójta

Członkowie komisji zapoznali się z protokołem z posiedzenia wójta  gminy  w okresie od dnia 19.02.2010 r. do 11.03.2010  roku.

 

4.Posiedzenie  komisji zostało zakończone przez pana Jacka Latosa - viceprzewodniczącego Rady Gminy o godz. 18.15.

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

                                                                                                    

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-04-09 09:53:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-04-09 09:53:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-04-09 09:53:25)
Lista wiadomości