logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 11 marca 2010r.

  Protokół nr  6  / 2010/ V

z posiedzenia Rolnej, Ochrony Środowiska,

Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 11 marca 2010 r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:00.

Godzina zakończenia posiedzenia: 18.20.

Obecni członkowie Komisji:  Elżbieta Łowicka - Przewodnicząca (E.Ł.)

Krzysztof Bartosik - członek (K.B.)

Jacek Latos  -  członek, (J.L.)

Wojciech Janczewski - członek, (W.J.)

Józef Wasyl -  członek (J.W.)

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka

Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad także poprzez ogłoszenie w BIP.

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:  Tadeusz Zimny - Zastępca Wójta Gminy,

Marek Ratajczak - Inspektor w WIOś,

Wiesław Biały - przedstawiciel WODR,

Roman Tomaszewski - przedstawiciel rolników z terenu Gminy;      

(lista obecności stanowi zał. nr 1  do protokołu)

Porządek obrad  Komisji Rolnej :

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie.

3. Sprawa doradztwa rolniczego w naszej Gminie.

4. Wydanie opinii w sprawie zamiany gruntów z PZW.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Łowicka otworzyła posiedzenie Komisji Rolnej, po czym przedstawiła porządek obrad. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Przewodnicząca Komisji przywitała obecnych na dzisiejszym posiedzeniu członków Komisji oraz przybyłych gości.

Przewodnicząca Komisji Rolnej stwierdziła, że na ostatniej sesji Rady Gminy projekt nr 3 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie nie uzyskał aprobaty radnych i nie został uchwalony, stąd na dzisiejsze posiedzenie Komisji zaproszono pana Marka Ratajczaka, inspektora do spraw ochrony środowiska o omówienie projektu i zaproponowanie takich zmian, które pozwolą uchwalić nowy regulamin. Projekt wcześniej nie był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnej.

Pan M. Ratajczak zaczął swe wystąpienie od stwierdzenie, że przedstawiony na ostatniej sesji Rady Gminy projekt dostosowuje regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie do nowej ustawy dotyczącej baterii i akumulatorów. Powodem zamieszania wokół dotychczasowych regulaminów jest zapis ustawy mówiący o wygaśnięciu ważności regulaminów z dniem wejścia w życie ustawy. Prawnicy twierdzą jednak, że do czasu uchwalenia nowych regulaminów stare nadal obowiązują. Jeśli jednak interpretować wprost zapisy ustawy, to od kilku miesięcy nie posiadamy aktu prawa miejscowego, jakim jest regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie. Zmiany zaproponowane w nowym regulaminie dotyczą nowych sytuacji, bądź dostosowania się do nowych przepisów prawa (poprzedni regulamin został uchwalony 28 marca 2006 roku).

Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu (systemu) odbioru i składowania odpadów komunalnych, ponieważ jak wiadomo, nasze składowisko jest nieczynne. Odpady z terenu naszej Gminy są transportowane na inne składowiska oraz do zakładu zagospodarowania, wszystkie inne zmiany dotyczą przepisów o bateriach i akumulatorach.

Kolejno, w paragrafie 1 rozdziału I został zmieniony podpunkt D - dotyczy utrzymania, budowania i modernizowania z zastosowaniem najnowszych technologii instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach zakładu zagospodarowania odpadów ZZO. Chodzi o to, że zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami jesteśmy przypisani, jak każda zresztą Gmina, do zakładu zagospodarowania odpadów.

Następnie w punkcie 2, podpunkcie c była uprzednio mowa o składowisku odpadów, teraz proponuje się wprowadzenie zapisu „eksploatatora punktu przeładunkowego odpadów komunalnych". Wiadomo, że w chwili obecnej nie mamy już składowiska, lecz punkt przeładunkowy. Komisja zaaprobowała proponowaną zmianę.

W paragrafie 3 obok zapisu „odpadów budowlanych" wprowadza się zapis „i odpadach z remontów" - to także zapis zgodny z nową ustawą, choć oba rodzaje odpadów to odpady tego samego rodzaju. W punkcie l tego samego paragrafu proponuje się dodanie zapisu „w tym baterie i akumulatory" do definicji odpadów niebezpiecznych. Komisja przyjęła proponowane zmiany.

Następne zmiany dotyczą rozdziału II opisującego wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. W podpunkcie e proponuje się zapis „prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytych  baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów" (dodano tekst podkreślony).

Duże zmiany proponuje się w punkcie 3, traktującym o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązaniu właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku przez:

a) oczyszczanie chodnika , położonego wzdłuż nieruchomości , z błota, śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń. Obowiązek ten winien być realizowany poprzez usunięcie śniegu w sposób umożliwiający przejście pieszych, nie powodujący zakłóceń w ruchu drogowym oraz ograniczeniu śliskości chodnika

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i wspólnotowej uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego (np. podwórzy, przejść, bram, itp.),

 

Pani E. Łowicka oraz pan J. Latos (oraz radni na ostatniej sesji) mieli  wątpliwości co do zapisu „chodnik położony wzdłuż posesji". Pan M. Ratajczak stwierdził, że chodzi o każdy chodnik położony wzdłuż naszych działek i tłumaczenie mieszkańców, że między chodnikiem a jego płotem jest 20-to centymetrowy pas trawy nie będzie w tym wypadku skuteczne. W tym wypadku chodnik ten jest chodnikiem leżącym wzdłuż posesji i należy stosować proponowane wyżej zapisy regulaminu, ponieważ jeśli coś ma być pasem zieleni, to powinno być zapisane w planie miejscowym, powinna to być wyodrębniona działka. U nas nie ma tego typu zapisów, więc nie powinno być problemów w egzekwowaniu przepisów regulaminu. Nie używamy tutaj sformułowania „przylegający do granicy", by uporządkować ewentualne wątpliwości mieszkańców i żeby unikać nadinterpretacji przepisów . Nie można nam tutaj zarzucić stosowania przepisów niezgodnych z ustawą.

W paragrafie 4 proponuje się dodanie sformułowania „do gruntu", zapis ten zdeterminowany jest ustawą prawo wodne. Pani E. Łowicka zapytała, co w przypadku, gdy rolnikowi mimo woli dostanie się coś zakazanego do gruntu. Pan M. Ratajczak powiedział, że wody gruntowe nie należą do rolnika, więc konieczne będzie przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Pan J. Latos zapytał o mycie aut na posesji, pan M. Ratajczak odparł, że bez koniecznych urządzeń (np. myjni, odstojników) takie mycie jest zakazane nawet dla podmiotów prywatnych.

Pani E. Łowicka wystąpiła z sugestią, by egzekwować przepisy  mówiące o tym, że : „Inwestorzy z chwilą rozpoczęcia budowy zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz odpadów z placu budowy, z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych". Często bowiem zdarza się, że po wykonanej inwestycji zostaje bardzo dużo śmieci, których nie ma komu uprzątnąć.

Kolejna zmiana polega na dopisaniu w paragrafie 6, dotyczącym zakazu umieszczania plakatów, reklam, nekrologów, ogłoszeń, afiszy itp. poza miejscami wyznaczonymi tj. tablice i słupy ogłoszeń. Jeśli właściciel posesji wyrazi zgodę, możemy coś powiesić na jego płocie. Do plakatów nadają się słupy ogłoszeniowe.

W rozdziale III, paragrafie 7, punkcie 12 proponuje się dopisanie „składowanie w systemie workowym" - chodzi o selektywną zbiórkę odpadów powstałych na terenie nieruchomości. Komisja zaaprobowała dodany zapis.

Kolejne zmiany dotyczą paragrafu 8, gdzie zapisane są zbiórki odpadów, w punkcie 6,7, i 8 proponuje się kolejno dodanie zapisów:

„Odbiór odpadów problemowych w tym odpadów niebezpiecznych wyłonionych ze strumienia odpadów komunalnych zapewnia system objazdowej zbiórki przeprowadzanej przez mobilny punkt odbioru odpadów zgodnie z wcześniej ogłoszonym harmonogramem.

Odbiór baterii i akumulatorów zbieranych  w gospodarstwach domowych w ramach selektywnej zbiórki na terenie Gminy odbywa się w punktach odbioru  wyznaczonych na terenie gminy oraz w ramach zbiórki odpadów problemowych.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewnia system objazdowej zbiórki przeprowadzanej przez mobilny punkt odbioru odpadów zgodnie z wcześniej ogłoszonym harmonogramem oraz wyznaczony gminny punkt odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego".

Jak wiadomo, wszystkie te systemy działają u nas, trzeba było tylko te zadania usankcjonować. Komisja poparła proponowane zapisy.

Następna zmiana ma miejsce w paragrafie 12, gdzie mówi się, że: „Odpady komunalne transportowane są do punktu przeładunkowego w miejscowości Rumianek lub do innego miejsca określonego w zezwoleniach Wójta Gminy  wydanych podmiotom  gospodarczym posiadającym zgodę na odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych.

Składowanie i odzysk odpadów pochodzących z terenu gminy Tarnowo Podgórne do momentu powstania ZZO odbywa się poza terenem gminy , zgodnie z  umowami zawartymi przez uprawnione podmioty , posiadające decyzję Wójta Gminy".

Komisja zaaprobowała proponowany zapis projektu, ponieważ taki stan rzeczy już istnieje po zamknięciu naszego składowiska odpadów.

W paragrafie 14 proponuje się wprowadzenie nowego zapisu: „Odbiór odpadów biodegradowalnych  na terenie gminy w zabudowie jednorodzinnej odbywa się za pomocą worków ulegających biodegradacji oraz specjalnych pojemników przystosowanych do magazynowania bioodpadów". Komisja nie miała zastrzeżeń do propozycji.

W paragrafie 22, pkt. 1 pan M. Ratajczak zaproponował dodanie sformułowania: „zakaz nie dotyczy gospodarstw rolnych pobudowanych przed okresem uchwalenia ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach". Członkowie Komisji przystali na dodanie tego zapisu do projektu uchwały. W tym samym paragrafie, pkt. 2, podpunkt przyjęto zapis: „pobudowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Istotną sprawą jest paragraf 23, w którym po długiej dyskusji postanowiono wykreślić zapis „Miejsce chowu zwierząt gospodarskich nie może stwarzać uciążliwości dla osób dla osób korzystających z sąsiednich nieruchomości", pozostawiając jedynie jego część: „Miejsce chowu zwierząt gospodarskich w przypadku zabudowy wielorodzinnej na nieruchomości nie może stwarzać uciążliwości dla rodzin zamieszkujących przedmiotowy budynek".

Ostatnią zmianą omówioną na posiedzeniu, zaproponowaną w projekcie nowej uchwały jest propozycja wprowadzenia zapisu o obowiązkowej deratyzacji (paragraf 26), który ma posiadać następujące brzmienie: Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, obowiązkowej deratyzacji na terenie nieruchomości dwa razy do roku. Dodano też zapis o dodatkowej deratyzacji w razie wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne.

Komisja Rolna zaakceptowała pozostałe zmiany w projekcie uchwały, wynikające z obowiązujących już przepisów nowej ustawy i aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Przewodnicząca Komisji Rolnej zapytała pana M. Ratajczaka o jego opinię na temat wniosku o zamianę gruntów z PZW i połączenia dwóch istniejących stawów w Batorowie. Chodzi o oddanie Gminie innej drogi w zamian za drogę między stawami. Inspektor odparł, że ta droga już w chwili obecnej droga między stawami nie istnieje na mapach, jest to grobla między dwoma stawami. Propozycja jest sensowna, pan M. Ratajczak opowiada się za zamianą gruntów przede wszystkim ze względów porządkowych, tzn. teren leży na uboczu, często są tam wyrzucane odpady. Jeśli oddamy go w ręce PZW, to po pierwsze oni o te grunty zadbają, po drugie uzyskają zbiornik wodny, do którego w ramach posiadanej karty będą mieli dostęp wszyscy członkowie PZW. Zyskalibyśmy dodatkowy akwen i miejsce rekreacji, np. dla młodzieży, która miałaby gdzie legalnie łowić ryby. Jak najbardziej należy tę sprawę uporządkować, nadanie zarządcy dla akwenu wyjdzie nam na pewno na dobre, szczególnie po stracie jeziora Kierskiego. Na istniejącym terenie nie ma już żwiru, tak naprawdę istniejąca grobla została usypana z odpadów powstałych w wyniku działalności żwirowni. Pan M. Ratajczak jest zdecydowanym zwolennikiem zamiany gruntów. Przewodnicząca poprosiła o dopilnowanie, by zniknęły z ulic, chodników i rowów śmieci, które nagromadziły się po całej zimie. Pan M. Ratajczak obiecał, że stanie się to już w najbliższych dniach.  Pani E. Łowicka podziękowała panu M. Ratajczakowi za wyczerpujące wyjaśnienia.

Następnie Komisja Rolna zajęła się sprawą przedstawioną przez pana Wiesława Białego, przedstawiciela WODR, oraz pana R. Tomaszewskiego.  Pan R. Tomaszewski w imieniu rolników prosi, by zwrócić się do Marszałka Województwa w sprawie utrzymania etatu doradcy naszych rolników, w razie gdyby zaistniały plany co do jego likwidacji. Pan W. Biały powiedział, że doradcą jest już od wielu lat (28), Wójt Gminy zapewnił mu za symboliczną opłatą lokal w Ośrodku Zdrowia. Pan W. Biały jest bardzo zadowolony z dotychczasowej pracy i współpracy z tutejszymi władzami i rolnikami, jednak obawia się o swój etat w przyszłości, dlatego na dzisiejsze posiedzenie Komisji Rolnej z prośbą o napisanie do Marszałka pisma w sprawie o utrzymanie etatu. Przewodnicząca oraz członkowie Komisji popierają stanowisko doradcy, tym bardziej że w strukturach Urzędu Gminy służby rolnej nie posiadamy, jednakże przed napisaniem pisma do Marszałka chciałaby znać opinię WODR w tej sprawie. W związku z tym poprosiła, by WODR wystosował do Urzędu Gminy bądź do Komisji Rolnej pismo w sprawie sytuacji teraźniejszej i przyszłej w odniesieniu do etatu doradcy rolników. Wtedy Komisja zastanowi się, w jakiej formie  ewentualnie zwrócić się do Marszałka, gdyż na dzień dzisiejszy nie zna zamierzeń dotyczących utrzymania bądź nie etatów doradcy rolników. Oficjalne stanowisko Komisji Rolnej jest więc następujące : popierają utrzymanie etatu doradcy rolników, jednak chcą znać plany co do jego przyszłości.

Komisja Rolna przyjęła także stanowisko w sprawie zamiany gruntów z PZW Poznań - w oparciu o opinię pana M. Ratajczaka oraz po uprzedniej rozmowie z sołtysem Batorowa - jeśli nadal będzie droga dojazdowa do pól to Komisja Rolna przychyla się do przedmiotowej zamiany. Oczywiście nowa droga powinna być na tyle utwardzona, by swobodnie nią przejechać (zostanie zachowana ciągłość drogi, czyli stan dotychczasowy).

 

Posiedzenie Komisji protokołowała:

Katarzyna Antos

                                                                        

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-03-18 09:29:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-03-18 09:29:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-03-18 09:29:32)
Lista wiadomości