logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 24 lutego 2010r.

  Protokół nr   5   / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 24 lutego  2010 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Jozef Szewczyk- radny

Juliusz Gustowski - radny

Józef Grajek - radny

Urszula Ludwińska - radna

Ewa Jurasz - radna

Jacek Stypiński - radny

Prowadzący obrady : Ewa Noszczyńska Szkurat przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:                Tadeusz Czajka

               

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 02 marca 2010 roku

3. Sprawozdanie z działalności wójta.

4. Wolne głosy i wnioski

5. Zamknięcie obrad.

 

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Noszczyńska Szkurat  otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 2 marca  2010 roku

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

 

1. Omówienie materiałów na sesję w sprawie:

 

- regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej - projekt 1

Pan S. Walter dodał, że  komisja edukacji  stwierdziła, że  jest zgodne z wymogami które przewiduje ustawa o systemie oświaty i nagrodach  dla pracowników oświaty .

Do projektu uchwały żadnych zastrzeżeń nie wniesiono.

 

- składek na rzecz Stowarzyszenia LGD „Dolina Samy"- projekt 2

Projekt uchwały był rozpatrywany na komisji budżetowej. Uwag nie wniesiono.

 

- utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - projekt 3

Pani Ewa Noszczyńska- Szkurat dodała, że  zostały wprowadzone poprawki na skutek zmiany ustawy . Pan Marek Ratajczak inspektor WIOŚ wyjaśni podczas sesji Rady Gminy.

 

- udzielenia pomocy rzeczowej - projekt 4

Omówił Pan wójt- dotyczy przekazania samochodu do Solecznik. Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

- uchwalenia Regulaminu użytkowania skateparków na terenie gminy Tarnowo Podgórne projekt 5

Pan wójt dodał, że  miejsca są ubezpieczone. Pan J. Gustowski uważa, w pkt III zamiast „upoważnione osoby..." powinno być „organy uprawnione do kontroli"

 

- przeprowadzenia prac sanitarnych i pielęgnacyjnych w Alei Batorowskiej i Swadzimskiej w Swadzimiu będących Pomnikiem Przyrody - projekt 6

Uchwała będzie omawiana podczas sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

- zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą - projekt 7, dot. najmu lokalu użytkowego w Ceradzu Kościelnym . Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

- oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu - projekt 8

Projekt uchwały omówił pan wójt-  ogłaszamy przetarg na zarządcę targowiska , teren  zostanie utwardzony, postawione będą  toalety. Całość terenu  jest już rozdysponowana Pan B. Ciepielewski uważa, że podczas sesji przedstawiono , które tereny w tym obszarze są terenami gminnymi .

Pan Jacek Stypiński dodał, że występuje tam konflikt między  gminą a panią Łakomą . Kiedyś proponowaliśmy na tym terenie powstanie ośrodka zdrowia . Teraz jest coraz więcej głosów aby powstał komisariat policji.

 

- kupna działek w Lusowie - projekt 9

Projekt uchwały omówił pan wojt. Pan J.Grajek dodał, że analizował mapę i zauważył, że  nie ma wyznaczonych dróg  głównych . Pan wójt uważa, że  geodezyjnie te drogi są pewnie wytyczone, ponieważ taki jest podział tych działek.

Opinia: podczas sesji należy kompleksowo wyjaśnić dojazdy do działek.  

 

- kupna działki w Swadzimiu - projekt 10, dot. działki o nr 167 o pow. 1.8700 ha.

 Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

 

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych - część Lusowo - projekt 11

Członkowie komisji zapoznali się z treścią w/w uchwały oraz z uwagami złożonymi przez Jarosława Kawickiego i Aleksandrę Wiatr ws rozszerzenia obszaru objętego zmiana planu  o dz. 477/2 i 477/1 położonych w Lusowie przy ul. Grzybowej  o zmianę przeznaczenia ww działek z terenu rolnego bez prawa zabudowy na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Do treści uchwały uwag nie wniesiono .

 

- zmiany uchwały Nr XLIII/418/2009 z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa - projekt 12

 

Omówiła pani E. Noszczyńska Szkurat. Nowym sołtysem wsi Swadzim został pan Rafał Jabłoński.

 

3.Sprawozdanie z działalności wójta

 

Członkowie komisji zadawali pytania panu wójtowi w sprawie odszkodowania na rzecz pana Kornela Novaka za grunty położone w Tarnowie Podgórnym , w sprawie sprzedaży dzierżawionej działki zabudowanej przedszkolem przez pana Pawickiego, w sprawie pisma dot. umorzenia poboru opłaty rocznej przez firmę Jakon.

 

4.  Wolne głosy i wnioski

Pan G. Leonhard  uważa, że ustawianie reklam świetlnych , takich jak w Przeźmierowie na ulicy Rynkowej przy zjeździe z wiaduktu jest bardzo niebezpieczne dla uczestników ruchu jak również uciążliwe  dla osób mieszkających w sąsiedztwie.

Członkowie komisji uważają, że powinna być zorganizowana osobna sesja w sprawie polityki mieszkaniowej na terenie naszej gminy, remontów, czynszów, planów inwestycyjnych w tym zakresie.

 

 

5.Posiedzenie członków wspólnych  komisji zostało zakończone przez panią Ewę Noszczyńska- Szkurat- przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnej

                                                                              Elżbieta Łowicka                            

                                                                              Przewodniczący Komisji Gospodarczej

                                                                              Bogusław Ciepielewski                              

                                                                              Przewodniczący Komisji Budżetowej

                                                                              Grzegorz Leonhard                       

                                                                              Przewodniczący Komisji Edukacji

                                                                              Stanisław Walter                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-03-18 09:27:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-03-18 09:27:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-03-18 09:27:39)
Lista wiadomości