logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 10 lutego 2010r.

  Protokół nr  4 / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki, oraz

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 10 lutego 2010 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Krzysztof Bartosik - radny,

Wojciech Janczewski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Józef Wasyl -radny

Urszula Ludwińska - radna

Juliusz Gustowski - radny

 

Prowadzący obrady : Bogusław Ciepielewski - przewodniczący Komisji Inwestycyjnej Rady      Gminy Tarnowo Podgórne. Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:            

Tadeusz Czajka - wójt gminy Tarnowo Podgórne

Bogumiła Walkowiak   

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wizja lokalna terenów w Rumianku

3. Sprawa budowy domów dla osób niepełnosprawnych

  1. Pismo Polskiego Związku Wędkarskiego ws sprzedaży gruntu.

5. Wniosek mieszkańców ul. Budowlanych w Baranowie

6. Sprawa ul. Czereśniowej w Przeźmierowie - udrożnienie przejścia.

7. Zakończenie posiedzenia

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Bogusław Ciepielewski   otworzył posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawił porządek obrad. Poinformował, że głównym tematem posiedzenia komisji będzie rozpatrzenie złożonych wniosków, omówienie wizji lokalnej w miejscowości Rumianek.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2. Wizja lokalna terenów w Rumianku.

Pan B. Ciepielewski wyjaśnił, że członkowie komisji udali się do Rumianka w celu przeprowadzenia wizji w terenie w sprawie  pana Kaliszana, który złożył wniosek  o zmianę przekształcenia terenu. Pan Andrzej Kaliszan w dniu 9. 04.2008 roku złożył wniosek dot. działki pod hurtownie warzyw i owoców - o odrolnienie i przeznaczenie pod działalność gospodarczą o charakterze nieuciążliwym  dla środowiska. W lipcu 2008 r. pan wójt odpowiada , że powyższy wniosek skierował do komisji rewizyjnej rady gminy, który został przez wójta zaopiniowany negatywnie. Pani E. Łowicka dodała, że na komisji rolnej wniosek również nie został rozpatrzony pozytywnie.  W sierpniu 2008 r. na wniosek pana Kaliszana pan wójt przedstawia uzasadnienie - wydano negatywna opinię z uwagi na lokalizację działki w obszarze chronionego krajobrazu- zgodnie z uchwałą Rady Gminy  wpisany jest zakaz prowadzenia działalności przemysłowej. Następnie pan Kaliszan 19.01.2009 r.  wnosi zażalenie na opieszałość urzędu. Urząd Gminy udzielił informacji, że wniosek został rozpatrzony negatywnie, jednocześnie że planujemy przystąpić do kompleksowej zmiany studium oraz że ze zmianami będzie mógł pan Kaliszan ponownie złożyć wniosek .

W dniu 9.03.2010 r. pan Kaliszan napisał pismo do pana wójta informujące, że wskazana działka jest położona poza terenem jakiejkolwiek zabudowy , bonitacja gleby klasa V i VI

że działka jest poza terenem zabudowy mieszkaniowej,  najniższa klasa gruntów, że obszar chronionego krajobrazu jest najniższą formą ochrony przyrody , który pozwala przy pewnych warunkach na realizacje inwestycji. Obecnie zrealizowana została  hurtownia warzyw i owoców w stanie surowym otwartym, wnieśli o zmianę przeznaczenia w studium  uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w kierunku aktywizacji gospodarczej lub o zmianę bądź o wydanie warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji.  Następne pismo pana Kaliszana jest z dnia 7.01.2010 - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do Rady Gminy . Pan wójt odpowiedział 19.01.2010 że  pismo będzie mogło być rozpatrzone przez Rade Gminy  po wskazaniu jakiej uchwały Rady Gminy powyższe wezwanie dotyczy. W dniu 31.01.2010 pan Kaliszan składa pismo do Urzędu Gminy i Rady Gminy informujące że wezwanie do   usunięcia naruszenia prawa    dotyczy uchwały na mocy której tworzy  się  obszar chronionego krajobrazu . Powyższa uchwała ogranicza prawo wykonywania prawa własności przez właścicieli nieruchomości. Zaznacza, że Urząd Gminy zezwolił na budowę w 1991   roku hurtowni warzyw i owoców  na działce 138/8  . Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej 92

Pani Elżbieta Łowicka dodała, że obszar chronionego krajobrazu był uchwalany w 1997 roku , kupując ten teren nowy właściciel wiedział, znał jego cel i przeznaczenie i w tym kontekście jego prawa nie zostały naruszone. Pani U. Ludwińska uważa, że czasem  hurtownia warzyw i owoców może bardziej zaszkodzić  środowisku niż np. magazyn produktów pakowanych.

Pan J. Latos uważa,  że  na podstawie istniejącego  prawa nie można tam nic zrobić, ale  jeśli złoży wniosek do studium  i planiści uznają ze można wyłączyć teren , postawią warunki, to możemy to rozważyć.

Członkowie Komisji uważają , że należy poinformować pana Kaliszana, że na przełomie  maja i czerwca br będzie wyłożony projekt , wtedy będzie mógł złożyć uwagi do studium . 

 

3. Sprawa budowy domów dla osób niepełnosprawnych

Na posiedzeniu obecna była pani Bogumiła Walkowiak, która złożyła pismo ws budowy  mieszkań dla niepełnosprawnych (typu hostel),  przekazanie gruntu który  należały do Gminy, byłyby to mieszkania typu kawalerki ok. 20,  użytkowane tylko przez osoby niepełnosprawne . Pani Walkowiak jest  związana ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych , działa od wielu lat , m Inn. w Stowarzyszeniu Roktar.  Jednym z działań Roktaru było zamierzenie zaadaptowania budynku po byłym więzieniu w Rokietnicy, jednak nie można było  tego przejąć. Temat osób niepełnosprawnych  to nie tylko warsztaty terapii , ale tez jest  istotne stworzenie miejsc gdy zabraknie im osób najbliższych , powstaje problem, nawet gdy rodzina zostawi lokum, dom to  dla osób niepełnosprawnych jest niemożliwe  utrzymanie i egzystencja. Rodzice tych osób chcieliby zapewnić im możliwość egzystowania w życiu dorosłym. Powstałby dom pod pewną opieką. Na zachodzie to dobrze funkcjonuje . Często są to domy wybudowane przez zainteresowanych w systemie TBS.. Czy można by było stworzyć takim dom na terenie naszej Gminy, w takim domu powinny być pomieszczenia socjalne dla obsługi.  Czy jest możliwość żeby stowarzyszenie otrzymało taki teren  który  należałby do Gminy, i jednocześnie powstałby dom dla takich osób.  Musi być również  świetlica , stołówka i pokoje z aneksem i łazienką. Pani Walkowiak zwróciła się  z prośbą o pomoc w realizacji takiego zamierzenia, przy doradztwie  , projekcie.  Takie osoby są dowożone na warsztaty terapii zajęciowej , muszą również wychodzić na zewnątrz, posiadają renty socjalne niskie, utrzymanie samodzielne nie jest możliwe, musielibyśmy przyjąć ze koszty  związane  z utrzymaniem  musiałyby być  dostosowane do dochodów, inaczej zostaną bez środków do życia.

Pan W. Janczewski dodał, że temat jest mu znany , jednak gmina nie posiada obiektu do adaptacji . Pan. J. Gustowski nadmienił, że gmina pod zabudowę wielorodzinną wiele gruntów nie ma , natomiast mieszkańcy naszej gminy otrzymują pomoc w formie finansowej bądź lokalowej. Pan wójt poinformował, że projekt jest mu znany , sam pomysł jest godny poparcia ale brakuje bliższych szczegółów, chciałem uzyskać opinie co do samego celu, idei, czy jest aprobata dla takiego przedsięwzięcia. Czy w takim kierunku powinniśmy iść , jeśli tak będziemy szukać możliwości. Na adaptacje nie ma sensu szukać obiektów.  O wszystkich mieszkańcach należy pamiętać,  aby stwarzać lepsze warunki. Trzeba należycie  temat wybadać,  możliwości prawne i finansowe. Pan Gustowski dodał, że powinien być przedstawiony pewien montaż finansowy. Pan Bartosik natomiast uważa, że gmina powinna podjąć ten temat, ale nie jest pewien czy stowarzyszenie uniesie ciężar prowadzenia tego przedsięwzięcia. Pan wójt dodał, że wstępnie można zadeklarować że jeśli pani Walkowiak znajdzie projekt sfinansowania przedsięwzięcia to gmina mogłaby się przygotować z gruntem

Opinia: członkowie komisji uważają, że z tematem powinni być zaznajomieni wszyscy radni , który wyrażą swoją wolę. Komisja traktuje temat jako zasygnalizowanie pewnego projektu.

 

4. Pismo Polskiego Związku Wędkarskiego ws sprzedaży gruntu.

Pani E. Łowicka poinformowała, że PZW Okręg Poznań  złożył wniosek z dnia 10.09.2009 r. ws sprzedaży pasa gruntu rozdzielającego dwa akweny zlokalizowane na działce nr 12/3 w granicach działek nr 31/2 i nr 9 , o pow. 1469 m2 znajdującej się w zasobach gminy Tarnowo Podgórne - w miejscowości Batorowo

 Droga nie jest geodezyjnie wydzielona ale jest wrysowana , ponieważ opinia była negatywna wiec PZW zwrócił się o zamianę gruntów. Są dwa stawy, które  przedzielone są droga, chcą połączyć w jeden akwen  a drogę przenieść poza staw. jest szansa na uporządkowanie stawów, robi się tam obecnie wysypisko śmieci. PZW dąży do uporządkowania terenu, udostępnienia dla wędkarzy bez dodatkowych opłat.

Opinia: Członkowie komisji uważają, że należy dokonać wizji w terenie, jednakże idea jest jak najbardziej słuszna.

 

5. Wniosek mieszkańców ul. Budowlanych w Baranowie .

Pan K. Bartosik poinformował, że zwrócili się do niego mieszkańcy  tego budynku, przedstawili pewne fakty, złożyli wnioski o wykup na własność mieszkań, twierdzą, że mieli obietnicę wykupu od pana wójta, w tej chwili maja obawy co do własnej przyszłości, czują się oszukani i zagrożeni. Pan wójt wyjaśnił, że sytuacja tam  miała różny przebieg. Znajdują się tam mieszkania socjalne, posterunek policji . Oceniając  jest to budynek w miejscu strategicznym, grunt jest cenny,  wartościowy, sprzedaż nie wchodzi w rachubę, dzisiaj najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby firma Agrobex , planując budowę wieżowca , wybudowała zamiennie mieszkania dla tych lokatorów.

Pani U. Ludwińska uważa, że nie ma podstaw do składania wniosków  na wykup  mieszkania ponieważ nie było takiej uchwały,  te mieszkania stały się komunalnymi , bo część lokatorów nie zgodziła się na kupno i  nie wszyscy spełniali  warunki.

Pan wójt dodał, że  nie jest to jedyne miejsce  w naszej gminie. Mieszkania  komunalne są dla ludzi o niższych uposażeniach, ci mieszkańcy  mogą otrzymać korzystniejsze warunki do zamieszkania (nowe mieszkania), i to  tez w Baranowie, na razie jest to zasygnalizowanie tematu lecz na pewno nie będziemy mieszkań przeznaczać pod wykupienie . Gmina ma prawo decydować o swojej własności.

 

6. Sprawa ul. Czereśniowej w Przeźmierowie - udrożnienie przejścia.

Członkowie komisji po raz kolejny analizowali dokumenty dot. postawienia płotu - ogrodzenia na gruncie gminnym przez pana Jakubca.  Wg mapy szklarnie i dom pana Jakubca powstały na terenie gminnym, ogrodzenie natomiast jest postawione w granicy ścieżki.  Pani U. Ludwińska zasugerowała, aby zaprosić pana Jakubca na posiedzenie komisji, aby wyjaśnił i dostarczył dokumenty. Stan rzeczywisty nie został przez w/w zalegalizowany . Po raz kolejny członkowie komisji uważają , że w celu realizacji wniosków o udrożnienie przejścia ,  sprawę powinien rozstrzygnąć właściwy sąd- ustalenie stanu faktycznego.

Członkowie komisji zawnioskowali , aby Wydział Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił wstępny projekt podziału tych terenów, oraz wypis z księgi wieczystej dla działki  o nr 494/6

 

7.Zakończenie posiedzenia

Po wyczerpaniu tematów pan. B. Ciepielewski - Przewodniczący Komisji Gospodarczej zakończył i zamkną posiedzenie Komisji Rolnej oraz Komisji Gospodarczej

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

                                                           Bogusław Ciepielewski

                                                           Przewodniczący Komisji Gospodarczej

 

                                                           Elżbieta Łowicka

                                                           Przewodnicząca Komisji Rolnej

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-03-03 09:35:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-03-03 09:35:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-03-03 09:35:23)
Lista wiadomości