logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 3 lutego 2010r.

  Protokół nr  3 / 2009/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 3 lutego 2010 roku

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, salka konferencyjna

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:  

Ewa Noszczyńska - Szkurat Przewodnicząca Rady Gminy .

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ewa Jurasz- radna  

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Józef Grajek - radny

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Juliusz Gustowski- radny

Jacek Stypiński- radny

Jozef Szewczyk- radny

Urszula Ludwińska - radna

Prowadzący obrady : Ewa Noszczyńska Szkurat przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka - wójt Gminy   

Natalia Piechota inspektor  Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego UG Tarnowo Podg.

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 9 lutego

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Noszczyńska Szkurat  otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 9 lutego 2010 r.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

Projekt nr 6

W sprawie  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra i konieczności ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie

Omawiała Natalia Piechota

 

§ 1

Uwagi wniesione  przez firmę NORDO Sp. z o.o.

Treść uwagi: Dopuszczenie możliwości sytuowania lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego w kondygnacji parteru.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 2

Uwaga wniesiona przez Irenę Górecką.

Treść uwagi:

  • 1. Przeznaczenie działek o nr 28/8, 24/9, 24/11 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.
  • 2. Wytyczenie dojazdu z drogi publicznej - obwodnicy Tarnowa na działki nr 28/8, 24/9, 24/11.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych uwag w całości.

 

§ 3

Uwaga wniesiona przez firmę PPI POLAND Sp. z o.o.

Treść uwagi: Możliwość wydzielenia działek o pow. 800m2 na terenie 147MN.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych uwag w całości.

Na wskazanym terenie występują bardzo płytko wody gruntowe . Nie ma również dobrych warunków na odprowadzenie wód. W tegorocznym budżecie nie są zaplanowane środki na takie zadanie

 

§ 4

Uwaga wniesiona przez Lucynę i Macieja Kierzek.

Treść uwagi: Zmiana przebiegu drogi 112 KDW, tak aby kończyła się na rowie melioracyjnym 10ZP/WS jak droga 114KDW.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi pod warunkiem przesunięcia drogi wzdłuż działki.

§ 5

Uwaga  wniesiona przez Hannę i Zbigniewa Lubka.

Treść uwagi: Przesunięcie przebiegu drogi 109 KDW w kierunku południowym - na południową granicę działek nr 566/11 i 565/7 lub oznaczenie terenu ww. działek jako działki o minimalnej pow. 800m2. ponieważ obecnie nie spełniają one parametru minimalnej powierzchni 1500m2.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych uwag w całości.

 

§ 6

Uwaga wniesiona przez Agnieszkę Schon i Dietricha Schon.

Treść uwagi: Wniosek o zmniejszenie minimalnych powierzchni działek budowlanych  na terenach 144MN i 145MN na działki o pow. od 800m2 do 1200m2 zgodnie za załącznikiem graficznym.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych uwag w całości.

 

§ 7

Uwaga wniesiona przez Justynę i Michała Szydłowskich.

Treść uwagi: Dopuszczenie lokalizacji własnych ujęć wody oraz zbiorników bezodpływowych na terenach 2MN-3MN, ponieważ na tym odcinku  w ul. Szkolnej nie ma uzbrojenia.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych uwag w całości.

 

§ 8

Uwaga wniesiona przez Arkadiusza Stefańskiego.

Treść uwagi: Dopuszczenie lokalizacji własnych ujęć wody oraz zbiorników bezodpływowych na terenach 2MN-3MN, ponieważ na tym odcinku  w ul. Szkolnej nie ma uzbrojenia.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych uwag w całości.

 

§ 9

Uwagi wniesione przez Pawła Budwiga.

Treść uwagi:

1. Dla 29MN/U, 27MN/U i 20U przy ulicy Poznańskiej należy przeanalizować możliwość wprowadzenia obowiązującej linii zabudowy.

2. Ograniczenie intensywności zabudowy na terenach 7MW, 9 MW-16MW przez określenie maksymalnej powierzchni zabudowy jednego budynku wielorodzinnego na 360m2 oraz zaprojektowanie terenu usług celu publicznego.

Uwaga 1 - Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

Uwaga 2 - Uwzględniono uwagę w części, dot określenia max powierzchni zabudowy na 360 m2 , pozostałej części uwagi nie uwzględniono.

 

§ 10

Uwagi wniesione  przez Urszulę Ludwińską.

Treść uwagi:

1. Zawężenie dopuszczonych na terenie 25U rodzajów działalności przez wykluczenie działalności magazynowej.

2. Brak precyzyjnego określenia zabudowy na terenach rolniczych w paragrafiw 12 .

3. Oznaczenie na rysunku planu terenu placu zabaw przy ul. Ogrodowej jako terenu zieleni urządzonej.

 

Uwaga 1 - Członkowie komisji uwzględnili wniesioną uwagę.  

Uwaga 2 - Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

Uwaga 3 - zostanie wyjaśniona podczas sesji Rady Gminy

§ 11

Uwaga wniesiona przez Michała Serwańskiego.

Treść uwagi: Wprowadzenie możliwości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej na terenie 22MN, 23MN.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 12

Uwagi wniesione  przez Kazimierza Kowalskiego i  Grażynę Kowalską.

Treść uwagi:

1. Zmniejszenie stref zieleni 1ZP/WS.

2. Do czasu wybudowania kolektora sanitarnego umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej z bezodpływowymi zbiornikami ścieków lub przydomowymi, biologicznymi oczyszczalniami ścieków.

Uwaga 1 - wyjaśniona podczas sesji Rady Gminy

Uwaga 2 - Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 13

Uwaga wniesiona przez Krzysztofa Golę.

Treść uwagi: Dopuszczenie  korzystania ze zbiornika bezodpływowego.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 14

Uwaga wniesiona przez Wojciecha Mockiewicza.

Treść uwagi: Dopuszczenie  korzystania ze zbiornika bezodpływowego.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 15

Uwaga wniesiona przez firmę Vector Sp. z o.o.

Treść uwagi: Dopuszczenie  korzystania ze zbiornika bezodpływowego

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 16

Uwaga  wniesiona przez Elżbietę i Józefa Adamek.

Treść uwagi: Możliwość realizacji na działce nr 550 zabudowy mieszkaniowej, umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej lub upraw specjalnych.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 17

Uwaga  wniesiona przez firmę Usługi Geodezyjne Marcin Adamek.

Treść uwagi: Możliwość realizacji na działce nr 550 zabudowy mieszkaniowej, umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej lub upraw specjalnych.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 18

Uwaga wniesiona przez Stanisławę Bogdziun, Władysława Bogdziun.

Treść uwagi: Do czasu wybudowania kolektora sanitarnego w ulicy Szkolnej (1KDL) umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej z bezodpływowymi zbiornikami na ścieki lub przydomowymi, biologicznymi oczyszczalniami ścieków.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

.§ 19

Uwaga wniesiona przez Magdalenę Karłyk.

Treść uwagi: Likwidacja drogi 19KDW na działce nr 1068/6.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

§ 20

Uwagi wniesione przez Zygfryda Głuchego.

            

Treść uwagi:

1. Dopuszczenie realizacji jednego budynku garażowego i jednego budynku gospodarczego na terenie 5MN/U.

2. Wprowadzenie niezależnego dojazdu od strony ul. 23 Października, do terenów oznaczonych 3U oraz 5 MN/U.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych   uwag.

 

§ 21

Uwaga wniesiona przez Wiesława Woszaka.

Treść uwagi: Zmniejszenie minimalnej powierzchni działki  na terenie 135 MN  na 1000m2.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 22

Uwaga  wniesiona przez firmę B&W Developer sp. z o.o.

Treść uwagi: Wydzielić z działki 266 teren pod stację transformatorową.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 23

Uwaga wniesiona przez Barbarę Cieślak i Marka Cieślak.

Treść uwagi:  Zaplanowanie skrzyżowania drogi wewnętrznej 3KDW z ul. Szkolną (1KDL) bez naruszenia działki nr 303/2.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 24

Uwaga wniesioną przez Marzenę i Mieczysława Meisner

Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia terenu i dopuszczenie realizacji dwóch budynków  mieszkalnych na działce nr 159/3.

Członkowie Komisji uwzględnili wniesioną  uwagę.

 

§ 25

Uwaga  wniesiona przez Hannę Wielądek.

Treść uwagi:

1. Usunięcie z projektu dróg osiedlowych na terenie działek nr 1679/1-1679/11.

2. Dopuszczenie możliwości zabudowy bliźniaczej i szeregowej o wielkości działek - 500m2-600m2.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 26

Uwaga  wniesiona przez Grzegorza Wasielewskiego.

Treść uwagi: Możliwość realizacji zabudowy szeregowej wzdłuż ulic 120 KDW, 121 KDW, 122 KDW, 123 KDW.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionej  uwagi.

 

§ 27

Uwaga  wniesiona przez Ilonę Górną.

Treść uwagi:

1. Przeprowadzenie drogi od ulicy Rokietnickiej do drogi 106KDW, która możliwa będzie obsługa komunikacyjna projektowanych działek na terenie 129MN.

2. Zmniejszenie szerokości ww. drogi wewnętrznej do 8m.

3. Zmiana minimalnej wielkości działek na 800m2.

Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych uwag w całości.

§ 28

Uwagi  wniesione przez firmę Jakon Inwest sp. z o.o.

Treść uwagi:

1. Zmiana zapisu dotyczącego minimalnej liczby miejsc postojowych 2 na lokal mieszkalny przez dodanie zapisu „w tym miejsce w garażu".

2. Dla terenu 148MN zmiana linii zabudowy od ulicy Rolnej jak w decyzji o warunkach zabudowy tj. 8m.

3. Zniesienie zapisu dotyczącego ilości obsługiwanych działek przez drogi wewnętrzne.

4. Zmniejszenie na terenie 148MN udziału zieleni w działce z 60% na 30%.

5. Zmiana wielkości działek z 1500m2 na 800m2.

6. Zmiana lokalizacji drogi 100 KDW poza obszar 148 MN i dostosowanie linii zabudowy od drogi do wydanych pozwoleń.

7. Uwzględnienie lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej zgodnie z decyzją o lokalizacji celu publicznego;

8. Dopuszczenie parkingu nadziemnego kilkukondygnacyjnego na terenach 9MW-17MW.

 

1. Należy uszczegółowić zapis ws miejsc postojowych

2. Należy sprawdzić linie zabudowy aby było spójne na całym terenie

3. Do 8. Członkowie Komisji nie uwzględnili wniesionych uwag.

 

§ 29

Uwagi  wniesione przez firmę P.H.U Trans Serwis Henryk Furmaniak.

Treść uwagi: Ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 30m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 92 dla obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.

Na posiedzeniu obecna była pani Dorota Zborowska - która reprezentowała w/w firmę.

Pan wójt wyjaśnił, że jeśli uzyskają decyzje z GDDKIA,  Rada Gminy będzie mogła przychylić się do wniesionej uwagi.

Uwaga zostanie rozpatrzona podczas sesji Rady Gminy w dniu 9 lutego br.

Projekt nr  7

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu - w rejonie ulicy Morwowej.

Projekt uchwały omawiała Natalia Piechota . W dyskusji wzięli udział właściciele terenu. Uważają, że  wywołanie planu zamyka im drogę do  rozwoju.  Inwestycja będzie oparta na zabudowie ekologicznej. Zabudowa rezydencjonalna  na działce o powierzchni  . od 1.500 m2  do 3000 m2

Członkowie Komisji uznali, że rozstrzygnięcie nastąpi podczas sesji Rady Gminy w dniu 9. 02. br.

 

Projekt nr 8  

W sprawie  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Batorowie - w rejonie ulicy Widok

Projekt uchwały omawiała Natalia Piechota .

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt negatywnie.

Projekt nr 9

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług we wsi Sady, działki nr 61/1, 61/2, 62/2

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt nr 3

W sprawie kupna działki w Przeźmierowie - dot. działki nr 311/4 o pow. o,0107 ha

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt nr 4

W sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Projekt nr 5

W sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Projekt nr 1

W sprawie nadania imienia Gimnazjum w Baranowie

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt nr 2

W sprawie  rezygnacji z odszkodowania tytułem przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne na cele budowy Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S-11

Omówił pan  wójt Tadeusz Czajka

Członkowie komisji zapoznali się z treścią uchwały .

 

 

3.Wolne głosy i wnioski

 

Pani E. Noszczyńska Szkurat przypomniała zebranym radnym o składaniu wniosków  (zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne).

Pani E. Łowicka poinformowała, że na komisji rolnej omawiana była sprawa Ew. sprzedaży drogi między stawami w Batorowie . Nie jest tez wyjaśniona sprawa utwardzenia drogi nowopowstałej . Komisja nie wydała żadnej opinii, musi być przeprowadzona wizja lokalna.

 

4.Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 19.00 przez panią Ewę Noszczyńską Szkurat- przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo Podgórne .

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-02-25 08:47:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-02-25 08:47:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-02-25 08:47:10)
Lista wiadomości