logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 21 stycznia 2010r.

  Protokół nr  2 / 2010 / V

z posiedzenia członków Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 21 stycznia  2010 r.

 

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka  przewodnicząca  Komisji Rolnej .

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:            

Tadeusz Zimny - zastępca wójta Gminy Tarnowo Podgórne     

Andrzej Korpik- inspektor WIOŚ

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zieleni - sprawy bieżące.

3. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Łowicka   otworzyła posiedzenie  Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie plany nasadzeń, ochrona zieleni, analiza monitoringu, realizacja projektu bezpieczna gmina.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zieleni - sprawy bieżące.

Obecny na posiedzeniu komisji pan Andrzej Korpik - inspektor ds. ochrony przyrody Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska poinformował, ze wizja zieleni (nasadzenia) będzie związana z prowadzonymi inwestycjami  na terenie naszej gminy ( park im. Wojkiewicza, ul.Poznańska w Tarnowie Podgórnym - po wykonaniu drugiego etapu będzie przy ulicy wykonywana zieleń. . Na rok bieżący  mamy zaplanowane wykonanie  i rewaloryzacja parku 700 lecia w Tarnowie Podgórnym , przeniesienie placu zabaw , miejsce pod scenę, urządzenie parku przy ul. Olszynowej w Przeźmierowie , zagospodarowanie  terenu wokół Urzędu Gminy  , urządzenie parku Muśnickiego w Lusowie, składamy tu wniosek  o dofinansowanie i  czekamy za rozstrzygnięciem konkursu , kontynuacja zagospodarowania  parku w Przeźmierowie - nasadzenia,  a  także zagospodarowanie  terenu wokół stawu w Sadach , zagospodarowanie plaży w Lusowie, jak inwestycja oczywiście  będzie zakończona.

Planujemy zakup wież  kwiatowych do obsadzania kwiatami, uporządkowanie placu zabaw w Chybach po wykonaniu dróg. Pani E. Łowicka zapytała kto realizuje zadania, czy firmy zewnętrzne czy TP-KOM.  Pan A. Korpik wyjaśnił, że  TP Kom  wygrał przetarg na bieżące utrzymanie zieleni , koszenie , przycinanie grup krzewów, na zadania urządzania parku są ogłaszane  przetargi,  jest ogólnie zalecane aby zadania komasować w jedno . Pani E. Łowicka zapytała, czy w przetargach oznaczane są wielkości  krzewów,  doniczek, czy jest wcześniej badany grunt, podłoże dla sadzonych kwiatów czy krzewów.  Pan Korpik wyjaśnił że w każdej specyfikacji  jest określany gatunek, wielkość , pojemnik, w przypadku nasadzeń przy drogach ciężko jest zrobić badanie gruntu  dla każdego drzewa, nie kupujemy bardzo wymagających roślin, są one  objęte trzyletnią pielęgnacją , jest określone, ze drzewa maja być wymieniane z całą bryłą korzeniową.  Wykonawca sadząc ma obowiązek wymienić podłoże.  Pani E. Łowicka dodała, że w parku w Tarnowie Podgórnym jest wiele ubytków wśród zieleni.  Pan A. Korpik stwierdził, że niestety mamy pecha ponieważ było za mokro , do tego doszła spływająca woda od strony banku , ale  rośliny będą wymienione wiosna, będzie rozrzedzony grunt. Ogłoszone przetargi i treść specyfikacji zawsze umieszczone są na stronie internetowej urzędu. Na pytanie pana Wasyla o park na Olszynowej pan Korpik wyjaśnił , że będą tam urządzone miejsca wypoczynkowe  , rekreacyjne . Pan Janczewski zapytał o prace w parku 700- lecia w Tarnowie Podgórnym, czy jest to już ostateczny etap końcowy , czy jeden z kolejnych etapów

ponieważ w planach jest polaczenie parku z terenami strzelnicy, wiąże się to z konkretnym planem, polaczeniem, ścieżką, duktem dla  pieszych . Pan Korpik odpowiedział, że w projekcie jest uwzględnione przejście w kierunku Tp-Kom , planowane są nasadzenia, wykonanie alei , pozostałe nasadzenia będą wykonane krzewami . W tej chwili jest wystarczająca ilość drzew, jednak stopniowo należy eliminować topole . Krzewy niskopienne są lepsze  dla zapewnienia bezpieczeństwa, park jest bardziej przejrzysty.  Pan K. Bartosik dodał, że nasadzona zieleń jest zadbana w sposób właściwy, firmy dbają o porządek, współpraca  jest dobra. W okolicach ul. Rynkowej i parku w Przeźmierowie powinna być ciekawsza koncepcja nasadzeń , należy jednak bardziej zadbać o wygląd parku. Pan Korpik wyjaśnił że temat będzie kontynuowany  przy okazji zagospodarowywania parku przy ul. Olszynowej . Pan Janczewski zwrócił uwagę na potrzebę uporządkowania terenu w Baranowie w okolicach gimnazjum, boisk. Rośnie tam dzika roślinność, należy ustalić granice terenów gminnych, jest to teren rozległy, który musi mieć projekt razem z punktem widokowym

NA pytanie pani E. Łowickiej ws powierzchni lasów pan Korpik poinformował, że na terenie gminy lasów jest ok. 10 ha , największym skupiskiem jest teren o pow. ok. 3 ha w Lusowie .Nie mamy gruntów, które mogłyby być  przeznaczone pod zalesienie , w obecnych  są kontynuowane  prace porządkowe, w planach są tereny przeznaczone  pod zalesienie ale są to tereny prywatne . Pan Janczewski  zapytał o prace przeprowadzane w parku w Jankowicach . Pan Korpik wyjaśnił, że została jeszcze do wykonania wycinka drzew, w tym roku zajmiemy się warstwą podszytową , przycięciem krzewów, pielęgnacja drzew, kwestia ścieżek - jest to etap końcowy.

Pani E. Łowicka przedstawiła sprawę wykupu, zamiany drogi między stawami . Wędkarze zaproponowali   wydzielenie drogi i zrobienie objazdu. Pani Łowicka uważa, że wcześniej komisja musi zapoznać się z przeznaczeniem terenu, należy dokonać wizji lokalnej .

Pan Janczewski  zauważył, że skoro wydobywano kruszywo ze stawów , to dlaczego pozostawiono drogę między stawami . Droga między stawami jest gminna , należy szczególnie wyjaśnić  sprawę pod względem własnościowym . Pan Bartosik zapytał czy jest opracowana koncepcja nasadzeń kwiatów, ponieważ z nasadzeń sezonowych nie jesteśmy jednak zadowoleni. Wizytówką gminy jest również ul. Rynkowa w Przeźmierowie . Pan Korpik uważa, najlepiej jest jednej firmie zlecić całoroczna pielęgnację zieleni, całościowo, kompleksowo. Ze strony Urzędu Gminy jest nadzór nad pracami.

Pani Łowicka przedstawiła wniosek Rady Sołeckiej w Jankowicach  z 12 stycznia br ws wydzierżawienia wędkarzom stawów w Jankowicach . Uważają, że przyczyni się to do lepszej integracji , rozwoju  i rekreacji mieszkańców.  Wędkarze płacą składki, z tych składek  zajęliby się zarybianiem pod okiem fachowca . Jednakże komisja uważa, że powinny być formalnie dopracowane szczegóły prawne umowy , Jednakże jest przeciwna dzierżawie stawów.

W dalszej  części posiedzenia pan T. Zimny zastępca wójta omówił  zagadnienia z zakresu monitoringu gminy , wskazał na najważniejsze miejsca wymagające monitorowania  ( 11 punktów) . Centrum monitoringu mieścić się będzie w Straży Gminnej , podgląd w komisariacie policji. Wykonanie odbywać się będzie w dwóch etapach . Przetarg ogłoszony zostanie w marcu lub kwietniu br.  Pan T. Zimny poinformował również o pracy Straży Gminnej , która przeprowadziła wiele projektów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa . Strażnicy działają sprawnie  , czasem niekonwencjonalnie, szybko starają się realizować zgłoszenia.

Następnie dyskutowano o najważniejszych sprawach dot polepszenia bezpieczeństwa na terenie Gminy, ulicach, miejscach do parkowania, ograniczeniach prędkości, czystości ulic.  

 

3.Posiedzenie Komisji zostało zakończone o godz. 17.30 przez panią Elżbietę Łowicką- przewodniczącą Komisji Rolnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

Koniec 17.30

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-02-12 12:11:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-02-12 12:11:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-02-12 12:11:12)
Lista wiadomości