logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2010r.

  Protokół nr    1  / 2010/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 13 stycznia 2010 roku

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Ewa Noszczyńska Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy   

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Jozef Szewczyk- radny

Urszula Ludwińska - radna

Prowadzący obrady : Ewa Noszczyńska Szkurat przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:   Tadeusz Czajka

               

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 19 stycznia 2010 roku

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Noszczyńska Szkurat  otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 19 stycznia 2010 roku

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2.  Omówienie materiałów na sesję.

 

- projekt uchwały nr 1  ws zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

omówił pan wójt Tadeusz Czajka.

Komisja rolna jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie

 

- projekt nr 2  ws przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora lusowskiego i rzeki Samy - częśc Rumianek - dla obszaru nIR6AG

Omówił pan wójt Tadeusz Czajka. Dot .budynku starej rzeźni. Aktualnie jest nowy właściciel, produkcja nie będzie wpływać na warunki ekologiczne oraz środowisko . Pani E. Łowicka zapytała czy właściciel będzie miał obowiązek podłączenia się  do kanalizacji. Pan E. Noszczyńska Szkurat poinformowała, że na sesji Rady Gminy zostanie przedstawiona mapa  aby pokazać przebieg Samy i obszaru chronionego krajobrazu .

Komisja inwestycyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwagą , aby pojawił się zapis aby docelowo właściciel terenu podłączył się do kanalizacji.

 

- projekt nr 3 ws zezwolenia na zawarcie umowy dzierżawy w formie bezprzetargowej - dot. działki nr 909/1 o pow. 780 m2 i 1/66 o pow. 90m2 w Przeźmierowie na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Pan B. Ciepielewski zaznaczył , że już wcześniej był przeciwny wydzielaniu działki.

W związku z tym , że uchwała Rady Gminy z dnia 11.09.2007 r. nr 19/07 mówi o wydzierżawieniu  terenu nie większego niż 800 m2 sprawa zostanie wyjaśniona podczas obrad sesji .

 

- projekt nr 4 ws kupna działek w Tarnowie Podgórnym  - dz. nr 735/8 o pow. 0,0836 ha oraz nr 735/10 o pow. 0,0420 ha i 735/12 o pow. 0,0459 ha

Pan J. Latos zapytał o warunki wykupu i uzbrojenia tego terenu . Pan wójt poinformował, że jest to uzależnione od wysokości opłaty adiacenckiej  i od wzrostu wartości. Sieć sanitarną buduje TP KOM.

Komisja inwestycyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

- projekt nr 5 ws kupna działek w Ceradzu Kościelnym - dot. dz. nr 94/5 o pow. 0,0587 ha i nr 94/7 o pow. 0,0118 ha .

Omówił pan  wójt Tadeusz Czajka .

Komisja inwestycyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Sprawozdanie z działalności wójta.

Członkowie komisji zadawali panu wójtowi pytania ws projektu lądowiska dla samolotów ratowniczych na terenie gminy Tarnowo Podgórne, odtworzenia dojazdu do działki nr 348- przedłużenie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Lusowie, przydziału mieszkań socjalnych, wydłużenia terminu spłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2009 rok, podłączenia budynku biurowo usługowego  w Baranowie ul. Budowlanych do sieci kanalizacji deszczowej, umieszczania reklam w pasie drogowym . Pan wójt wyjaśnił , że będziemy zwracać się do właścicieli o usunięcie reklam, które znajdują się w pasie drogowym. Pani U. Ludwińska przypomniała , że miała być stworzona baza reklam, należałoby właścicieli  obciążyć karami  zgodnie z kodeksem cywilnym za bezumowne korzystanie . Następnie pan B. Ciepielewski zapytał jaka jest procedura wobec wykonawców za niewłaściwe wykonanie inwestycji np.: w Lusowie w muzeum brakuje wentylacji, sala gimnastyczna w Baranowie ma złą akustykę, pojawiają się problemy przy rozbudowie szkoły w Lusówku. Pan wójt wyjaśnił, że od projektanta można jedynie wyegzekwować to że nie ujął tego w projekcie inwestycji.

Następnie poruszono sprawę remizy strażackiej w Lusowie. Wójt , rada i sołtys są zorientowani, wystosowali pismo, problemem jest to , że zespół Lusowiacy ćwiczą w świetlicy,  wykorzystują pomieszczenia  na garderobę,  które są bardzo ciasne. W sąsiedztwie jest remiza ,  mieli wcześniej do dyspozycji  jeden garaż. Punktem spornym są tez działki ,  przeprowadzono  rozmowy i na ta strażnice miejsce byłoby przy świetlicy , można by wygospodarować pomieszczenie na bibliotekę.

Cykl: rozbiórka budynku mieszkalnego znajdującego się w głębi, miejsca na parkingi, optymalny czas : 2010 koncepcja,  2011 projekt , 2012 budowa, pod warunkiem ze w 2011 wybudujemy budynki komunalne.

Członkowie komisji poruszyli również sprawę koncepcji nasadzeń w parku im. Kanikowskiego w Przeźmierowie. Pan G. Leonhard stwierdził,  że  obserwując nasadzenia -rośliny nie są ładne, krzewy nie są zadbane. Pan U. Ludwińska dodała, że jeśli robimy nasadzenia  projektant powinien zwracać  uwagę na uwarunkowania dla danej rośliny.

W dalszej części omawiano temat przebudowy nawierzchni targowiska gminnego w Przeźmierowie , zakazu połowu z odki na jeziorze lusowskim oraz budowy ciągu pieszo rowerowego z Lusówka do Rozalina.

 

3.Wolne glosy i wnioski

Pan W. Janczewski  - prosi o uporządkowanie nazwy ul. Wypoczynkowej (od gimnazjum do ulicy Szamotuskiej.  Widnieje ul. Wypoczynkowa, a Edison i camping podają ulicę Nad jeziorem

Pan E. Łowicka poruszyła sprawę odśnieżania. Tworzą się paradoksy, kto inny odsnieża chodniki, ktoś inny drogi.  Po przejechaniu pługu z powrotem chodnik jest zasypywany, na przejściach  są hałdy śniegu, nie wszyscy właściciele odśnieżają.  Pan W. Janczewski uważa, że TP KOM powinno otrzymć zlecenie utrzymania ścieżki przy akademii rolniczej  na ul. Szamotulskiej

 

4.Posiedzenie wspólnych komisji zostało zakończone przez panią Ewę Noszczyńską Szkurat- przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-02-12 12:07:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-02-12 12:07:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-02-12 12:07:30)
Lista wiadomości