logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2009r.

  Protokół nr   28 / 2009/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 28 grudnia 2009 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Józef Grajek - radny

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

 Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Juliusz Gustowski- radny

Ewa Jurasz- radna

Jacek Stypiński- radny

Józef Szewczyk - radny

Urszula Ludwińska - radna

Prowadzący obrady : Ewa Noszczyńska Szkurat przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka - wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Ewa Noszczyńska Szkurat - Przewodnicząca Rady Gminy           

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 30 grudnia 2009 roku

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia

Pani Ewa Noszczyńska Szkurat -  otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 30.12.2009 r. 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2. Omówienie materiałów

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok -  projekt  1

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tarnowo Podgórne na 2010 rok - projekt  2

projekty uchwał zostały przyjęte przez członków komisji bez uwag .

- sprzedaży działek w formie przetargu-  projekt  3

dot. działek  nr 1118/6, 1118/2, 1118/9 położonych w Przeźmierowie , omówił pan wójt Tadeusz Czajka .

Pani U. Ludwińska zwróciła uwagę ze działki są duże i może zaistnieć sytuacja ze zostaną wtórnie podzielone na mniejsze.  . Natomiast pani E. Jurasz uważa, że  ze sprzedażą należałoby poczekać do wiosny,  być może zmieni się sytuacja gospodarcza w kraju.

Opinia: Członkowie komisji budżetowej jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

- sprzedaży działek w formie przetargu -  projekt  4 dot. dz. nr 238/8 oraz 238/7 położonych w Lusowie . Omówił pan wójt Tadeusz Czajka

Pan J. Grajek - przy rondzie miały być sprzedane lub  wydzierżawione tereny pod   budowę pływalni. Są tam posadzone świerki kto będzie płacił odszkodowanie. Tam był kiedyś rów odprowadzający wodę z terenu,  co roku stoi tam wiosna woda, trzeba ostrzec ludzi,  aby budowali się na fundamentach wyżej położonych. Pan wójt wyjaśnił, że przetarg się odbył. Firma umowę podpisała, podejmują działania zmierzające do realizacji przedsięwzięcia.

Innych uwag członkowie komisji nie wnieśli.

- sprzedaży działek w formie przetargu -  projekt  5 - dot.  działek o nr 21/8 , 21/10 położonych w Swadzimiu. Omówił  pan wójt Tadeusz Czajka - teren obecnie dzierżawiony jest  przez firmę Introl.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono .

 

- sprzedaży działek w formie przetargu -  projekt   6- dot. działek o nr 371,  373,  377/1,  w Przeźmierowie . Omówił pan wójt Tadeusz Czajka. Jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

Pan B. Ciepielewski- uważa, że są wytyczone za duże działki, oddanie jedynego placu inwestycyjnego w takiej długości jest niezasadne. Ten rynek miał być zwieńczony budynkiem lub zabudową skierowaną do ul. Orzechowej.   Należy wycofać i zmniejszyć liczbę działek oraz ich powierzchnię.  Jest  przeciwny takiemu podziałowi . Uważa, aby działki były z dwoma frontami: od targowiska i od ulicy Składowej.  Uważa, że projekt powinien być wycofany z obrad sesji Rady Gminy. Pan wójt wyjaśnił, że plan na to nie pozwala, opisuje linie zabudowy ,  jest to teren dosyć istotny , nie będzie trudny ,  do sprzedaży .  Pan J. Gustowski dodał, że przy tej zabudowie nie należy terenów zagęszczać, a dojazd od strony rynku traci na wartości . Na posiedzeniu komisji obecny był pan P. Kaczmarek - kierownik WZPGiN , który wyjaśnił , że wg planu fronty mogą być z dwóch stron.  Pan G. Leonhard również  był przeciwny  sprzedaży tych działek , uważa, że należy wycofać projekt , dopóki nie zostanie wyjaśniona sprawa z rynkiem w Przeźmierowie.

Sprawa zostanie wyjaśniona  podczas sesji rady Gminy.

- sprzedaży działki w formie przetargu -  projekt  7 - dot. działki nr 1158/1 w Tarnowie Podgórnym . Omówił pan wójt Tadeusz Czajka -  działka jest w sąsiedztwie budownictwa jednorodzinnego, w planie jest zabudowa wielorodzinna .

Pani. U. Ludwińska uważa,  że jest to jedyna większa działka gminna , z potrzebami na żłobek, dom starców, zadania Gminy się zwiększają. Pan S . Walter-  jeśli powstaną bloki będzie problem z parkowaniem

Projekt uchwały zostanie omówiony podczas Sesji Rady Gminy.

- sprzedaży działki w formie przetargu -  projekt  8, dot. działek o nr 625/10/ 625/11, 625/12 położonych w Lusowie .

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- sprzedaży działki w formie przetargu -  projekt  9. Dot. działki 1378/2 w Tarnowie Podgórnym

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- sprzedaży działki w formie przetargu -  projekt  10, dot. działki o nr 941 w Przeźmierowie

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- sprzedaży działki w formie przetargu -  projekt  11, dot. działki o nr 9/6 w Przeźmierowie

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- sprzedaży działek w formie przetargu - projekt  12, dot. działki o nr 97/3, 97/6 w Rumianku (budynek obecnej świetlicy wiejskiej )

Projekt uchwały zostanie omówiony podczas obrad sesji Rady Gminy

 

- pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego - projekt  13

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi - projekt  14, omówił pan wójt Tadeusz Czajka

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- zmiany uchwały nr XLI/394/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - projekt  15, omówił pan wójt, Tadeusz Czajka

 Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- zmiana uchwały o budżecie gminy na rok 2009 - projekt  16, omówił pan wójt Tadeusz Czajka , dodał, że będą jeszcze autopoprawki, które zostaną przedstawione podczas sesji Rady Gminy.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

-ustalenia wydatków, które nie wygasają  wraz z upływem roku 2009 - projekt  17, omówił pan wójt Tadeusz Czajka , dodał, że będą jeszcze autopoprawki, które zostaną przedstawione podczas sesji Rady Gminy.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- budżetu  Gminy  Tarnowo Podgórne na rok 2010 - projekt  18

Pani E. Jurasz zapytała, w którym miejscu jest wpisany  plac zabaw w Chybach który musi być wykonany przy modernizacji ul. Kwiatowej i Ogrodowej. Pan wójt wyjaśnił że  place zabaw zostaną w  jednym przetargu wystawione, jeśli zabraknie pieniędzy , zwiększymy środki na zadanie . Pani E. Jurasz - nie ma wpisanej budowy parkingu przy ul. Kasztanowej.  Pan wójt-  zleciliśmy wykonanie dokumentacji, natomiast sprawę budowy mola , wyjaśni podczas obrad sesji Rady Gminy .  

- odmowy wykonania wezwania Kancelarii Prawnej SWS - Spółka Komandytowa do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale nr L VIII/565/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne - projekt 19

Sprawa dot. prywatnego przedszkola, zostanie szczegółowo omówiona podczas  sesji Rady Gminy.

- Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2010.

Pani E. Noszczyńska Szkurat poinformowała, że zostanie wniesiona poprawka . Sesja Rady gminy odbędzie się m.in. 2 marca a nie 3 marca 2010

 - Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej, Edukacji, Budżetowej, Rolnej, Inwestycyjno-Gospodarczej na rok 2010.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

- Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

- Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Członkowie komisji zadawali pytania panu wójtowi  w sprawie odprowadzenia wód, organizowania  i administrowania targowiskiem  w Przeźmierowie, w sprawie terenów w Górze, rozliczenia Orlików, monitoringu Orlików,  

 

3. Wolne głosy i wnioski

Pan J. Grajek poinformował ( ws opracowań monografii gminy)  że ok. 50 procent materiałów - opracowań nie nadaje się do umieszczenia w monografii gminy. Wnosimy o poprawki  , a otrzymujemy te same materiały . Czasami

Informacje odbiegają od rzeczywistości. Uważam,  ze nie można dopuścić do wydania bubla, należy opierać się na autentyzmie.

 

4.Posiedenie komisji wspólnych zostało zakończone przez panią Ewę Noszczyńska Szkurat - przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

Przewodnicząca Komisji Rolnej Elżbieta Łowicka                            

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Bogusław Ciepielewski                              

Przewodniczący Komisji Budżetowej Grzegorz Leonhard                       

Przewodniczący Komisji Edukacji Stanisław Walter                           

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-01-14 10:58:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-01-14 10:58:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-01-14 10:58:30)
Lista wiadomości