logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 2 grudnia 2009r.

  Protokół nr    26  / 2009/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 2 grudnia 2009 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Józef Grajek - radny

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

                                               Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Ewa Jurasz- radna

Jacek Stypiński- radny

Urszula Ludwińska - radna

Prowadzący obrady : Jacek Latos  vice  przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka - wójt Gminy Tarnowo Podgórne        

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 8 grudnia 2009 roku

3. Wolne głosy i wnioski - sprawozdanie z działalności wójta .

4. Rozpatrzenie wniosków

5. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Jacek Latos vice przewodniczący Rady Gminy otworzył posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformował, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 8 grudnia     2009.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2.  Omówienie materiałów na sesję.

 

Projekt nr 1 - w sprawie zatwierdzenia taryf Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Omówił pan wójt Tadeusz Czajka.  Zaproponowane stawki uwzględnione są w projekcie budżetu .   Stawka za wodę do celów bytowych  2,97 zł (poprzednio 2,87 zł)  jest  niż w Poznaniu .  

Pani U. Ludwińska  zawnioskowała aby rozszerzyć taryfę : do celów ogrodowych i do celów przemysłowych. Aby wprowadzić  politykę oszczędzająca wodę , uważa, aby stawka poboru wody do celów przemysłowych była wyższa . Jeśli wodę pobiera przedsiębiorstwo do produkcji to nie jest to cel bytowy.

Pan wójt wyjaśnił, że z firmami zawarte są odrębne umowy , choć oprócz myjni nie mamy na terenie gminy firmy która wykorzystywałaby wodę do celów technologicznych, produkcyjnych . Uzyskał informację od prezesa E. Sobańskiego , który nie dostrzega problemu z uwagi  na brak takiej firmy, nie ma  takiego precedensu, nie zauważył aby jakaś spółka  stosowała inne stawki.

Pan G. Leonhard dodał, że ubolewa, że nie ma na posiedzeniu prezesa spółki, chciałby wiedzieć np.  jak rośnie ilość ścieków w ciągu roku, w jaki sposób odbywać się będą rozliczenia TP-KOM z Aquanetem. Pan wójt odpowiedział, że  na sesji Rady Gminy pan prezes będzie obecny i udzieli informacji, oraz zostanie sprawdzona możliwość wprowadzenia taryfy za pobór wody dla celów przemysłowych - pod względem prawnym.

Opinia : sprawa zostanie wyjaśniona podczas sesji Rady Gminy

 

Projekt nr 2 - w sprawie  sprzedaży działki w formie bezprzetargowej - dot. dz. nr 1074/7 o pow. ha w Tarnowie Podgórnym

Omówił pan wójt. Działka położona jest  przy ul. Szkolnej . pozostałe przyległe grunty zostały uregulowane.

W związku z brakiem quorum członków  komisji inwestycyjnej opinia zostanie podjęta na sesji Rady Gminy.

 

Projekt nr 3 w sprawie ha w Lusowie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości - dot. dz. 267/1 o pow. 0,1385 ha.

Omówił pan wójt . - dotyczy fragmentu drogi zajętej  na pas drogowy.

Opinia : Członkowie komisji budżetowej jednogłośnie zaopiniowali projekt pozytywnie.

 

Projekt nr 4 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierane przez niektórych inkasentów

Omówił pan wójt.

Opinia : Członkowie komisji budżetowej jednogłośnie zaopiniowali projekt pozytywnie.

 

Projekt nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/396/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

Omówi pan wójt.

Pani U. Ludwińska poprosiła o przedstawienie wykonania planu, zaangażowania na koniec listopada 2009 roku

 Opinia : Członkowie komisji rolnej  jednogłośnie zaopiniowali projekt pozytywnie.

 

Projekt nr 6  w sprawie realizacji projektu PN.: Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego wspólnie z Województwem Wielkopolskim

Omówił pan wójt.  Proponujemy przystąpienie do programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Dotyczy osób wykluczonych. Zostało wybranych 40 rodzin. Nasz koszt do każdej rodziny  wynosi 415,93 zł rocznie  ( w sumie ok. 20.000 rocznie)Tą grupę osób wybrał OSP w Tarnowie Podgórnym  . G. Leonhard   uważa ze nie wszyscy Internet musza posiadać. Natomiast Pani U. Ludwińska sądziła że jest to  program w kierunku aktywacji zawodowej bezrobotnych.  K. Bartosik dodał, ze lepiej byłoby wspomóc takie rodziny poprzez salki komputerowe lub świetlice.  Pan Józef Grajek uważa że to lobby przemysłowe wymusza na rządzie  podejmowanie takich propozycji. Jest przeciwny takiej polityce.

E. Łowicka  - W większości rodzin kryterium dochodowe  ma się nijak do faktycznie posiadanego, tacy ludzie nie mają żadnych oporów moralnych.   Gdyby tym programem byli objęci  ludzie młodzi niepełnosprawni ale bezrobotni to takim ludziom należy pomóc odnaleźć się , szukać nowej szansy.  Nie jest przekonana do tego programu. Pani E. Jurasz dodała , żeby te 40 rodzin poprosić,  żeby cos zrobili  na rzecz Gminy . Pan wójt odpowiedział , że  nie możemy wprowadzać dodatkowego kryterium . G. Leonhard- są  dwa wymiary tego aspektu : pierwszy  - fajnie byłoby uczestniczyć w programie, chciałbym zobaczyć jakie są potrzeby w zakresie wykluczenia. Internet nie jest niezbędnym do życia, niektóre osoby nigdy nie będą korzystać z Internetu.

J. Latos .zapytał czy  można by tę uchwalę odsunąć na 2 3 miesiące i zrobić rozeznanie jaki jest odzew.

W. Janczewski  - jest wiele osób które nie zgłaszają się do OPS, nie występują o mieszkania,  jeśli zabezpieczymy środki to skrzywdzimy innych i będzie większe rozgoryczenie. Pan wójt odpowiedział, że nie wie do kiedy jest termin złożenia, wiedza pracowników OPS pozwoli wyselekcjonować tych którym ten program  pomoże. Pan J. Latos -  sprawa zostanie wyjaśniona podczas sesji Rady Gminy.

 

Projekt nr 7  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach  pomiędzy ul. Szamotulska i jeziorem kierskim oraz w Baranowie w rejonie  ulic Kasztanowej  i Wierzbowej

Omówił pan wójt:   jest duży napór wniosków o wydanie warunków zabudowy. Są rożne wystąpienia, w oparciu o sąsiedztwo. Niezbędne jest aby stworzyć plan przestrzenny . Pan K. Bartosik uważa, że

najpierw powinny odbywać się dyskusje, rada powinna  podać najważniejsze  parametry, wskazówki do planu  itp. Ponadto, pani U. Ludwińska dodała, że radni powinni otrzymać analizę, wizje, szczegółowe informacje , jakie będą rozważania i parametry. Pani E. Jurasz - ta część Chyb będzie budzić kontrowersje, ale wnioski są już pewnie jakieś złożone. Uważa, aby  zabezpieczyć teren pod ewentualną szkolę, świetlice ponieważ mieszkańców przybędzie .

Latos. Procedury uchwalania sa prowadzone zgodnie z ustawa.  Osoby zainteresowane powinny zgłaszać wnioski i swoje racje. Na sesji Rady Gminy uchwała zostanie zaopiniowana

Projekt nr 8 w sprawie przystawienia do opracowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - zalesienie w  rejonie ul. Prostej

Omówił pan wójt : teren w studium przeznaczony jest pod zalesienie, właściciele terenu  wystąpili o 77 budynków .

Członkowie komisji rolnej jednogłośnie wyrazili opinie pozytywną ( za zalesieniem)

 

Projekt nr 9 w sprawie kupna działek w Baranowie - dot dz. nr 11/24  i 12/89

Omówił pan wójt - dotyczy  wytyczenia ul. Wypoczynkowej na wysokości hali i boiska  w Baranowie

W związku z brakiem quorum członków  komisji inwestycyjnej opinia zostanie podjęta na sesji Rady Gminy.

Projekt nr 10 w sprawie kupna działek w Sierosławiu

Omówił pan wójt - na ul. Prostej -  pośrodku jest  aleja kasztanowa, przy poszerzeniu zmieszczą się dwa pasy. W związku z brakiem quorum członków  komisji inwestycyjnej opinia zostanie podjęta na sesji Rady Gminy.

 

Projekt nr 11 w sprawie nadania nazw ulic w Ceradzu Kościelnym

Uwag do projektu uchwały członkowie wspólnych komisji nie wnieśli.

 

Projekt nr 12 w sprawie zmiany uchwały nr XX/132/95 z dnia 7 listopada 1995 roku dot . nadania nazw ulic

Omówi pan wójt. Uwag do projektu uchwały członkowie wspólnych komisji nie wnieśli.

 

Projekt nr 13 w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości dot.  dz.  557 o pow. 0,5,, ha w Tarnowie Podgórnym .

Omówił pan  wójt.  Pani U. Ludwińska poprosiła o wyjaśnienia : kto zasypał rów,  na jaki wniosek, jak to się dzieje ze rowy bez wiedzy zostają zasypywane, chciała by znać procedurę ,  przepustowość musi mieć ok. 1 metra średnicy .

Projekt uchwały zostanie zaopiniowany podczas sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Projekt nr 14 w sprawie współdziałania z innymi gminami

Omówił pan wójt . Współdziałanie ma charakter informacyjny. 5 gmin które są położone wzdłuż drogi S 11 zamierza podpisać porozumienie którego celem jest informowanie  o przebiegu inwestycji i  występującymi konfliktami

Projekt uchwały zostanie zaopiniowany podczas sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Projekt nr 15 w sprawie zmiany uchwały o budżecie Gminy na 2009 rok

Omówił pan wójt T. Czajka - jest to  porządkowanie wykonania planu , inwestycji  ze środków niewygasających.  Sprawozdania  z wydatków niewygasających będzie przygotowane niebawem .

Większość  pieniędzy trafiło na wydatki majątkowe.

Opinia zostanie wydana podczas posiedzenia komisji budżetowej w dniu 7 grudnia 2009 roku.

Projekt nr 16 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Omówił pan wójt . Opinia zostanie wydana podczas sesji Rady Gminy.

 

Projekt nr 17 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr III/285/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice  - dla terenów położonych w centrum Jankowic.

Omówił pan wójt - ten projekt obejmuje 2 obszary w Jankowicach . I- obejmuje podwórze byłego gospodarstwa rolnego,  II -obejmuje część Edmundowa i jego otoczenia. Jest wystąpienie z przeznaczeniem  na cele mieszkaniowe.  Sprawa wymaga uzgodnienia  z konserwatorem a są zaskarżenia ws rozbiórki, ze względu na ta trudność proponuje się podzielić na dwie części 

W związku z brakiem quorum członków  komisji inwestycyjnej opinia zostanie podjęta na sesji Rady Gminy.

 

3.Wolne głosy i wnioski - sprawozdanie z działalności wójta .

Członkom komisji zostało przedstawione kwartalne sprawozdanie  o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego  Rb-NDS

 

Sprawozdanie z działalności wójta Gminy

Pan J. Stypiński ws realizacji miejsca dla młodzieży uprawiającej ekstremalne kolarstwo uważa, że należy zasięgnąć  opinii okolicznych sąsiadów. Usytuowanie aktualnej górki powinno być inne.

Pani U. Ludwińska  ws dot. Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym  - płytek położonych na podeście - uważa że   maty antypoślizgowe nie spełniają swojej roli . Pn wójt dodał, że budynkiem zarządza TP-KOM. Pan W. Janczewski zadał pytanie z czyjej inicjatywy zaproponowano projekt przebudowy ul. Szamotulskiej w Baranowie , pan wójt odpowiedział że wpływały uwagi dot.  trudności w włączeniu się do ruchu. Pani E. Łowicka  zapytała w sprawie sporu pomiędzy gminą i ANR.. Pan wójt wyjaśnił , że  gmina otrzymała grunt od wojewody, założyła księgę wieczystą, dokonała wpisu, żadnych ruchów nie podejmowała ANR,  przegrywaliśmy sprawy, są wykonywane oceny , operaty, będziemy próbować się porozumieć. Droga sadowa jest już zakończona. Pan J. Latos dodał, że  nie znamy powierzchni tych. Pani E. Łowicka - w sprawie dotyczącej Stowarzyszenia LGD Dolina Samy - czy możemy poczynić kroki aby wystąpić ze stowarzyszenia , powołać własne. nieruchomości. Pan wójt wyjaśnił, ze wystąpić  możemy , ale nie będziemy mogli być beneficjentami .

 

Wolne glosy wnioski

Pan W. Janczewski : ws pana Dominika Geldnera z Baranowa, który  zwracał się kilkakrotnie ze swoim problemem , dopatruje się braku działania odpowiedzialnych służb:

- ul. Wypoczynkowa 42 - gmina budując kanalizacje, ułożyła sieć  wyżej , nie może podłączyć się do kanalizacji, jest 1 metr różnicy

-  sprawa wejścia dzikich zwierząt na teren osiedla, lisów które zaczynają atakować zwierzęta domowe ,  zgłosił sprawę do Straży Gminnej , Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła Łowieckiego, nikt nie chce podjąć działań

- posesja jego jest regularnie  zalewana, powodem jest złe wykonanie zieleni na terenie ulicy, rosną krzaki, zielony pas wypełniony jest korą, spływająca woda  zatyka deszczówki, woda się spiętrza i zalewa jego posesje. Widzi bezczynność służb , oznajmił ze będzie interweniował  u pana wójta. 

 

4.Rozpatrzenie wniosków

Wniosek pani Tatjany Borowej i Anny Rybickiej ws osiedlenia się na terenie gminy jako rodzina repatriantów.

Sprawę omówił pan wójt : jest to trudny problem który  wiąże się z mieszkaniem. Wnioski omówione zostaną na oddzielnym  posiedzeniu komisji inwestycyjnej  i budżetowej

 

Pismo Magdalena Tomczyk za pośrednictwem Kancelarii Prawnej  ws wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr LVVVV/565/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009 roku w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Sprawę omawiał pan S. Walter: w ostatniej noweli uchwały wpisano ze wójt ma prawo zapytania na co zostało przeznaczone środki finansowe pochodzące z dofinansowania . Z tym nie zgadza się właścicielka przedszkoli.  Uważam, że  jeśli gmina wydaje środki ma oprawo wiedzieć ich przeznaczeniu .

 

5.Zamkniecie

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz 18.40 przez pana J. Latosa - Vice-przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Protokół sporządziła

E. Neumann

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-12-18 14:13:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-12-18 14:13:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-12-18 14:13:34)
Lista wiadomości