logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 12 listopada 2009r.

  Protokół nr  24 / 2009/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 12 listopada  2009 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Józef Grajek - radny

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

                                               Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Juliusz Gustowski- radny

Ewa Jurasz- radna

Jacek Stypiński- radny

Urszula Ludwińska - radna

Prowadzący obrady : Ewa Noszczyńska Szkurat przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:

Tadeusz Czajka - wójt Gminy Tarnowo Podgórne   

Piotr Kaczmarek - kierownik WZPGN

Izabela Walińska - BOP

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 17 listopada 2009 roku

3. Wolne głosy i wnioski - sprawozdanie z działalności wójta .

4. Zamknięcie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Noszczyńska Szkurat  otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 17 listopada    2009.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2.  Omówienie materiałów na sesję.

 

Projekt nr 14

Ws udzielenia pełnomocnictwa do zastępowania Rady Gminy Tarnowo Podgórne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi A.D Szczublińskich na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Projekt omówiła pani Izabela Walińska .

Opinia: Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie

 

Projekt nr 1

Ws wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Projekt nr 2

Ws wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pani E. Łowicka zapytała czy przedsiębiorcy mają trudności z odbiorem nieczystości . Pan wójt odpowiedział że nie ma problemu  z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem  nieczystości ciekłych.

Pani U. Ludwińska zadała pytanie ws spalarni zwierząt. Pani Ewa Jurasz dodała, że nie wolno lokalizować  spalarni  po zachodniej części aglomeracji poznańskiej.

Opinia: Członkowie komisji rolnej jednogłośnie zaopiniowali projekty  uchwał pozytywnie.

 

Projekt 3

Ws stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

Pan wójt wyjaśnił ze stawki podatku nie są maksymalne. Założyliśmy że będą regulowane raz w ciągu kadencji. Wszelkie wskaźniki zostaną podane w projekcie budżetu na 2010 r.

Opinia: Członkowie komisji budżetowej jednogłośnie zaopiniowali projekt  uchwał pozytywnie.

 

Projekt nr 4

Ws zwolnień od podatku od nieruchomości.

Pani E. Noszczyńska Szkurat poinformowała ze z-ca komendanta wojewódzkiego  policji zwrócił się o zwolnienie od  podatku od nieruchomości  wykorzystywanych przez policje , (przeznaczonych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego  - budynek komisariatu)

Wójt dodał, że  do tej pory załatwiałem te sprawy poprzez  umorzenie.

Pani E. Noszczyńska - Szkurat poruszyła temat ws  podatku od  urządzeń kanalizacyjnych . Pojawia się taki problem z rozmowie z prezesem.

Pan G. Leonhard poinformował, ze  na najbliższej komisji budżetowej tj, 16.11.2009 r. będzie ten temat szerzej i wnikliwiej omawiany. 

 

Projekt 5

Ws stawek podatku od środków transportowych

Opinia: Członkowie komisji budżetowej jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt 6

Ws ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2010.

Omówił pan wójt. Stawka się nie zmienia. Proponujemy utrzymanie stawki na dotychczasowym poziomie.

Opinia: Członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Projekt nr 7

Ws zmiany uchwały nr LI/511/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku ws przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi.  .

 B. Ciepielewski- jest kilka problematycznych spraw , jak np. droga między Lusowem a Lusówkiem , Rozalinem. Jest drogą powiatową a przypomina krajobraz księżycowy. Pan wójt wyjaśnił , że uchwała jest niezbędna, ponieważ część zadań przesuwa się na początek przyszłego roku

 Pan B. Ciepielewski dodał, że dobrze by było wysłuchać opinii radnych ,  przedstawicieli  innych gmin dot. przejęcia od Powiatu dróg.

Pan wójt wyjaśnił, że jezdnie z poboczami wykonuje powiat, który nie inwestuje w chodniki i drogi pieszo rowerowe.  Ul. Nową w Lusowie realizuje Powiat a gmina dokłada środki . Realizujemy w całości Sady- Lusowo i drogę do Rozalina , chodnik Góra- Tarnowo Podg.  został wykonany naszym kosztem a poszerzenie i nowa nawierzchnia kosztem powiatu.

Ela Łowicka-  w związku z  ta budową chodnika - od wielu lat składany jest przez Radę Sołecką w Tarnowie Podgórnym wniosek  o przesuniecie na przepuście na ul.23 Października  zabezpieczenia. Pan wójt wyjaśnił  , że prowadzimy rozmowy z Zarządem Dróg powiatowych żeby uwzględnić w modernizacji. Ta modernizacja obejmuje cały odcinek  drogi powiatowej - od ul. Szkolnej aż  do granicy z Kaźmierzem - powiatem szamotulskim. Jest to zadanie w cyklu dwuletnim.

Opinia: Członkowie komisji inwestycyjnej jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt nr 8

Ws zmiany uchwały nr XL/394/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku ws przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Opinia : Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt nr 9

Ws nadania nazw ulic w Lusówku

Opinia: Członkowie komisji nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.

 

Projekt nr 10

Ws sprzedaży działki w formie przetargu - dot. dz. o nr 209/2 o pow. 0,0658 ha oraz działki o nr 209/3 o pow. 0,0564 ha w Wysogotowie .

Projekt uchwały omówił pan wójt. Wyjaśnił , że  w 2008 r zakupiliśmy działkę z pasem drogowym żeby uporządkować  zaszłość. To była zwyczajowa droga, położono pełne uzbrojenie, właścicielka  doszukała się , ze jest to jedna działka. Rozmowy długo trwały, wykupiliśmy całość, aby wydzielić drogę i sprzedać część.

Opinia: Członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

 

Projekt nr 11

Ws kupna działek w Chybach  -

Opinia: Pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 3 osoby, jedna osoba wstrzymała się w głosowaniu. (Głosowała komisja budżetowa)

 

Projekt 12

Ws zmiany uchwały o budżecie gminy  na 2009 rok.

Omówił pan wójt.

Opinia: Członkowie komisji budżetowej jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt nr 13

Ws programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok .

 Pan wójt wyjaśnił, że w tym roku chcemy przeprowadzić konkurs , aby jeszcze w roku bieżącym podpisać umowy z organizacjami , aby już od 1 stycznia mogli korzystać ze środków.  Pojawiły  się nowe organizacje  które  oczekują dofinansowania:  orkiestra Da Capo , OSP, Wnioski  w formie preliminarzy przekroczyły 1.150 tys. zł  .Na 2009 była kwota  przeznaczona 515 tys. zł. Odbyłem spotkanie z organizacjami  , przedstawiłem sytuacje, że  dofinansowanie będzie na poziomie 2009 roku z małymi wyjątkami. Przedstawię swoja propozycje , opinię preliminarzy.

Zadanie stworzenia systemu zasad dofinansowania organizacji dostał zastępca. będzie to bardzo trudne zadanie , rozróżnienia  charakteru danej organizacji. Są tacy, co nie korzystają z bazy, pozostałe w różny sposób realizują swoje zadania. Na pewno nie zdążymy przygotować systemu do konkursu. Ale procedurę zachowujemy . Komisja wyda opinie, dokona wyboru. Na ten moment,  poziom odniesienia będzie do 2009 roku. Dodatkowo pan wójt udzielił informacji nt orkiestry Da Capo, która działa  na zasadzie stowarzyszenia, prezesem jest pani W. Zyburska. W związku z zaistniałym konfliktem czynione były starania  do przekonania młodych ludzi żeby zostali w młodzieżowej  gminnej orkiestrze . Jako gmina udostępniliśmy  orkiestrze Da Capo  świetlice w Wysogotowie, dostaną dofinansowanie . Gminna orkiestra która od roku funkcjonuje, nie reprezentuje  jeszcze takiego wysokiego poziomu, wystąpią w  2010 r w europejskim konkursie orkiestr. Gminna orkiestra jest na budżecie Gminy.

Konkurs ogłoszony powinien być w następnym tygodniu, aby w tym roku podpisać z organizacjami  umowy .

3.Wolne głosy i wnioski - sprawozdanie z działalności wójta .

Członkowie komisji zadawali pytania panu wójtowi  ws rozprawy w Sądzie Pracy dot. pana M.Łoś,   ws budowy ul. Świerkowej i Kwiatowej w Przeźmierowie , kanalizacji ulic w Chybach

 

Pan J. Gustowski zaproponował  aby kierownicy powiadamiali radnych o zakończeniu inwestycji na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Pan E . Łowicka ws  regulaminu użytkowania parku  im Wojkiewicza dodała,  że nie ma koszy na śmieci ani  pojemników na psie nieczystości . Zwróciła również uwagę, aby inaczej wykonać odwodnienie ul. Leśnej w Jankowicach .

 

4.Posiedzenie członków wspólnych komisji zostało zakończone  przez panią Ewę Noszczyńska Szkurat- Przewodniczącą Rady Gminy .

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

 

 

                                                                              Przewodnicząca Komisji Rolnej

                                                                              Elżbieta Łowicka                           

 

 

                                                                              Przewodniczący Komisji Gospodarczej

                                                                              Bogusław Ciepielewski                              

 

 

                                                                              Przewodniczący Komisji Budżetowej

                                                                              Grzegorz Leonhard                       

 

 

                                                                              Przewodniczący Komisji Edukacji

                                                                              Stanisław Walter                           

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-12-18 14:09:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-12-18 14:09:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-12-18 14:09:16)
Lista wiadomości