logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 27 października 2009r.

  Protokół nr 23/2009/V

z posiedzenia połączonych Komisji Inwestycyjno-Gospodarczej

Rady Gminy Tarnowo Podgórne oraz Komisji Rolnej

odbytego w dniu 27 października  2009 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14.00-17.20.

Obecni członkowie Komisji: Bogusław Ciepielewski - przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Gospodarczej

                                               Elżbieta Łowicka - przewodnicząca Komisji Rolnej

                                               Wojciech Janczewski - wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                               Jacek Latos - wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                Józef Szewczyk - członek Komisji

                                               Urszula Ludwińska - członek Komisji

                                                Krzysztof Bartosik - członek Komisji

                                               Józef Wasyl - członek Komisji

                                               Juliusz Gustowski - członek Komisji

                                  

Prowadzący obrady : Bogusław Ciepielewski- przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Gospodarczej, Elżbieta Łowicka - przewodnicząca Komisji Rolnej

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący stwierdzili quorum wymagane do odbycia obrad,

Temat : realizacja budowy ścieżek rowerowych (zreferuje J. Gustowski), omówienie planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku

Goście: Tadeusz Czajka - Wójt Gminy,

             Natalia Piechota - Inspektor w WZPiGN         

     

Plan pracy Komisji Rewizyjnej :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie tematu planu zagospodarowania przestrzennego terenów na północnej stronie drogi Lusowo-Lusówko na wschód od Osiedla Morskiego.

3. Informacja dotycząca ceny skupu żyta w związku z podatkiem rolnym.

4. Omówienie sprawy inwestycji firmy „Agrobex".

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał zgromadzonych członków oraz gości, po czym poprosił panią N. Piechotę o przybliżenie tematyki wniosku o przekształcenie terenów położonych po północnej stronie drogi Lusowo-Lusówko na wschód od Osiedla Morskiego. Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dość intensywnej) na działkach posiadanych działkach. Jest to niezgodne z naszym studium, w którym teren ten jest terenem rolnym. Z uwagi na to, że doszukać by się tu można sąsiedztwa, decyzja SKO mogłaby być ostatecznie niekorzystna dla nas. Jedynym skutecznym narzędziem zablokowania tej inwestycji było wywołanie miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Dlatego plan został wywołany, wybrano już projektanta. Przedstawiciel Inwestora złożył właśnie pismo, że zostanie wycofany wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, jeśli zrezygnujemy z tego planu miejscowego. Istnieje oczywiście oczekiwanie, że w przyszłości bliższej lub dalszej studium zostanie zmienione korzystnie dla Inwestora. Plan jest zgodny ze studium, i jak po raz drugi podkreśliła pani N. Piechota, stanowi jedyną możliwość zapewniającą, że teren nie zostanie zagospodarowany w sposób, którego sobie nie życzymy. Jeśli w przyszłości radni uznają, że jednak chcemy mieć więcej terenów mieszkaniowych w okolicy jeziora lusowskiego, to plan może zostać przecież zmieniony.

Przy okazji obecności na posiedzeniu Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej poprosił panią N. Piechotę o przyniesienie rysunków konkursowych na zagospodarowanie centrum (rynku) Przeźmierowa. Pani N. Piechota obiecała dostarczyć te rysunki w najbliższym czasie. Konkurs przedstawiał wizję zarówno zagospodarowania jak i zabudowy tego terenu. Gdyby znalazł się inwestor, musimy pomyśleć o przeniesieniu targowiska na teren wskazany w wizji konkursowej. Pani N. Piechota wskazała na mapie, na którym terenie targowisko w ogóle może powstać. Pan B. Ciepielewski wspomniał o tym dlatego, że na terenie centrum powstanie Komisariat Policji, który w przyszłości zapewne zniknie z ul. Budowlanych w Baranowie. Stanie się tak zapewne w wyniku planów firmy „Agrobex", która ma zamiar wykupić budynek komunalny, wybudować dla obecnych mieszkańców nowe mieszkania a na tym terenie postawić wieżowce, które byłyby „bramą" Poznania. Dobrze więc byłoby wcześniej pomyśleć o przyszłej siedzibie dla Komisariatu Policji.  Za budynkiem komunalnym w kierunku żwirowni Irma „Agrobex" już posiada własne tereny, wykupienie naszych mogłoby stworzyć możliwość wybudowania dużego osiedla.

Pan B. Ciepielewski poruszył też tematykę budowy boiska „Orlik". Radni nie mają zastrzeżeń do obiektu, choć pan J. Wasyl chętnie widziałby na nim bieżnię.

Gościem Komisji był pan Jedliński, przedstawiciel Inwestora z terenów wcześniej omawianego terenu rolnego na północy jeziora lusowskiego. Przybył na posiedzenie, by przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu. Wcześniejsze spotkanie miało miejsce z Przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo Podgórne i odbyło się w kontekście wywołania planu miejscowego dla interesujących nas terenów w Lusówku (uchwała z lipca 2009 roku). Jak przyznał pan Jedliński plan był odpowiedzią na ruch ze strony Inwestora - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ma powierzchnię około 7 ha, na dzień dzisiejszy jest rolniczą. Działanie ze strony Gminy było błyskawiczne, zaraz po złożeniu wniosku został wywołany plan. Po jego wywołaniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącą Rady Gminy, która zasugerowała, by przede wszystkim spotkać się z członkami Komisji Rolnej i Inwestycyjnej w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania. Złożyliśmy pismo, które na celu miało głównie spowodowanie wstrzymania prac nad planem miejscowym, my wycofalibyśmy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wiadomo, że na rynku nieruchomości wystąpiło zjawisko nadpodaży, ale może za jakiś czas Inwestor mógłby liczyć na możliwość zabudowy mieszkaniowej na tym terenie. Pani E. Łowicka zapytała o wielkość ewentualnych działek, pan Jedliński odparł, że minimalna powierzchnia działki to 3 tysiące metrów kwadratowych dla działek rolnych i 1 metrów kwadratowych dla działek budowlanych. Po ostatecznym podziale powstałoby 85 działek. Pan J. Szewczyk zapytał pana jedlińskiego, czy wracając z dzisiejszego posiedzenia, którego jest gościem mogliby zajrzeć w pobliże omawianego terenu, ponieważ pan J. Szewczyk jako radny Lusówka zna miejscowość i tę sprawę a ma wiele wątpliwości, ponieważ teren leży przy głównej trasie Lusowo-Lusówko, a już  w tej chwili z Lusówka nie można się wydostać. Kolejne prawie 100 domów nie polepszy sytuacji. Dopóki nie rozwiążemy problemu drogi powiatowej Lusowo-Lusówko, to ten kierunek będzie tylko pogarszał sytuację wszystkich mieszkańców. Na dzień dzisiejszy istniejąca infrastruktura nie nadaję się więc do tego, by zwiększać intensyfikację ruchu. Jako radny i mieszkaniec Lusówka pan J. Szewczyk chciałby się wstrzymać z opinią do momentu rozwiązania powyższych zagadnień.

Pan B. Ciepielewski zapytał, czy Inwestor zamierza budować domy i je sprzedawać, czy też sprzedawać działki indywidualnym nabywcom. Pan Jedliński odparł, że obie możliwości wchodzą w grę, choć na początku był zamysł typowo deweloperski. Pan B. Ciepielewski nie ukrywa, że łatwiej się rozwiązuje problemy z mniejszą ilością osób, rozmowy z kilkudziesięcioma właścicielami mogłyby nie być najłatwiejsze.

Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Gospodarczej podziękował panu Jedlińskiemu za przybycie i obiecała, że radni podejmą w najbliższym czasie decyzję w omawianej sprawie - pozytywną lub negatywną, ale będzie to decyzja Rady Gminy. 

Po wyjściu pana Jedlińskiego Przewodniczący Komisji chciał podjąć głosowanie w tej sprawie, jednak Wójt Gminy poprosił, by tego nie robić, ponieważ radni zdecydowali o przeznaczeniu tego terenu podejmując uchwałę w sprawie wywołania planu miejscowego dla niego.

Pani E. Łowicka zajęła głos i stwierdziła, że podtrzymuje swoje zadnie, jakie wyraziła głosując za przystąpieniem do planu miejscowego, ponadto dobrze mieć trochę wolnej przestrzeni na terenie Gminy a dokładani, jak wcześniej powiedział pan J. Szewczyk kolejnych samochodów do i tak strasznie zatłoczonego Lusówka byłoby w tej chwili niemądre. Pozostali członkowie Komisji Inwestycyjno-Gospodarczej i Rolnej poparli stanowisko Przewodniczącej Komisji Rolnej.

Komisja Inwestycyjno-Gospodarcza przystąpiła do omawiania poruszonej wcześniej sprawy „Agrobexu". Wójt Gminy potwierdził, że firma przygotowuje się do inwestycji w postaci budowy biurowca. Teren firmy przeznaczony jest pod działalność gospodarczą. „Agrobex" posiada tutaj dwie koncepcje - budowa biurowca na posiadanym terenie, druga natomiast zakłada wykup od Gminy gruntu komunalnego, budowę alternatywnych mieszkań dla obecnych lokatorów budynku przy ul. Budowlanych, wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i po powiększeniu w wyniku tych działań terenu o około ¼, wybudowanie obiektu modułowego. Projekt przygotowuje poznańska firma Sipińscy. Pan K. Bartosik stwierdził, że jeśli nie zostanie wykupiony budynek komunalny, to stworzy się poważny problem komunikacyjny. Ponadto istnieje tutaj problem wód opadowych, ale to będzie już problem Inwestora.

Przewodnicząca Komisji Rolnej przedstawiła informację uzyskaną od Kierownika Wydziału Finansowego pani A. Wiśniewskiej,  w sprawie wysokości ceny skupu żyta w latach 2005-2009.

 

                                                   I n f o r m a c j a

 dot.: wysokości  ceny skupu 1 q żyta w latach  2005-2009

 

 

Rok

Przeciętna  cena skupu 1 q żyta podana przez Prez. GUS

Wysokość podatku roln.za 1 ha przel.

Cena skupu żyta przyjęta przez RG Tarnowo Podg.

Wys. podatku roln. za 1 ha przel. w Tarnowie Podg.

2005

37,67

94,18

33,45

83,63

2006

27,88

69,70

27,88

69,70

2007

35,52

88,80

27,88

69,70

2008

58,29

145,73

36,00

90,00

2009

55,80

139,50

36,00

90,00

 

 

            Średnia cena  skupu  1 q żyta za III kw. 2009 r. podana przez Prezesa GUS    (Komunikat  Prezesa GUS  z dn. 19.10.2009 r. ) dla celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok  wynosi - 34,10 zł.

Obliczony  na tej podstawie podatek rolny w roku 2010 wyniósłby - 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 

Po krótkiej dyskusji Komisja Rolna przyjęła wysokości kwot podane przez GUS stosunkiem głosów: 4 osoby za, 1 przeciw (Jacek Latos). Oznacza to, że wpływy do przyszłorocznego budżetu zmniejszyłyby się o kwotę 24 tysięcy złotych.

Członkowie obu Komisji przystąpili następnie do rozpatrzenia prośby Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu o sprzedaż pasa gruntu rozdzielającego dwa akweny zlokalizowane na działce 12/3 w Batorowie w granicach działek nr 31/2 i nr 9 o powierzchni 1469 m². Związek chce uporządkować teren poprzez stworzenie łowiska wędkarskiego wraz z kompleksowo przygotowaną infrastrukturą. Wójt negatywnie ustosunkował się do prośby. Radni także nie są zdania, by pozbywać się dróg, dlatego opinia obu Komisji jest negatywna.

W końcowej części posiedzenia radni podjęli temat budowy budynku komunalnego w Sadach. Pan J. Gustowski chciałby wiedzieć, jakie przesłanki zadecydowały o tym, by takie umiejscowienie było najwłaściwsze. Wójt stwierdził, że to po prostu bardzo dobra lokalizacja i sąsiedztwo.

 

Protokół sporządziła

Katarzyna Antos

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-12-18 14:04:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-12-18 14:04:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-12-18 14:04:47)
Lista wiadomości