logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 14 października 2009r.

  Protokół nr     22 / 2009/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Komisji Budżetowej,

Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 14 października     2009 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Józef Grajek - radny

Stanisław Walter - przewodniczący Komisji Edukacji

                                               Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Grzegorz Leonhard - radny, przewodniczący Komisji Budżetowej

Juliusz Gustowski- radny

Jacek Stypiński- radny

Jozef Szewczyk- radny

Urszula Ludwińska - radna

Prowadzący obrady : Ewa Noszczyńska Szkurat przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:           

           

Tadeusz Zimny - zastępca wójta Gminy Tarnowo Podgórne                   

Jacek Kowalak - dyrektor Gminnej Jednostki Óświatowej

Natalia Piechota inspektor  Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego UG Tarnowo Podg.

Elżbieta Szymkowiak- sołtys Wsi Wysogotowo

Marian i Halina Grzegorzewicz, Dariusz Korbanek, Marcin Szymkowiak, Szymon Zujewski, Joanna Jodełka , Izabela Pietrzak Abucewicz

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza materiałów na sesję w dniu 20 października 2009 roku

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Noszczyńska Szkurat  otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 20 października   2009.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

2.  Omówienie materiałów na sesję.

 

- udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne- projekt 1

Projekt uchwały omówił pan J.  Kowalak. . Ustawa upoważnia gminę do kontroli dotacji i sposobu naliczania i rozliczania. Po konsultacjach z prawnikami ta uchwala będzie już poprawna. Choć nie można powiedzieć czy wojewoda jej nie zakwestionuje . nie powinniśmy wliczać do dotacji środków uzyskanych z unii europejskiej (commenius .) Projekt uchwały zostanie zaopiniowany podczas sesji.

 

- zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach - projekt 2

Omówiła pani E. Noszczyńska - Szkurat:  W tej sprawie wpłynęła negatywna opinia Rady Sołeckiej w Baranowie.

Wszyscy obecni radni byli przeciwni  lokalizacji tego typu działalności na terenie Gminy.

 

- kupna działek w Sierosławiu - projekt 3

Projekt uchwały omówiła Natalia Piechota . Są to tereny przeznaczone pod drogę .

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

 

- nadania nazwy ulicy - projekt 4

Projekt uchwały omówiła Natalia Piechota .

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

 

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Wysogotowie, w rejonie ulic Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej - projekt 5

Natalia Piechota- przybliżyła historie planu . W wyniku uwzględnienia  uwag , zostały wprowadzone  tereny mieszkaniowe  usługowe, przy ul. Wierzbowej na terenie istniejącej zabudowy siedliskowej wprowadzono funkcje usługowo mieszkaniową,  na terenach przy ul. Wierzbowej i Batorowskiej ,  są następujące  ustalenia: na jednej działce  można zlokalizować  jeden budynek o funkcji usługowej o maksymalnej powierzchni zabudowy 400 m2 , lub jeden budynek mieszkalny jednorodzinny  z dopuszczeniem budynku garażowego bądź gospodarczego , do tego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej , która będzie mogła zajmować więcej niż 30 procent jednak nie więcej niż 400 m2.

Reasumując albo jeden  budynek  usługowy o max powierzchni  400 m2, który będzie mieszkaniem dla właściciela albo budynek mieszkalny w którym będzie działalność usługowa przekraczająca 30% powierzchni jednak też nie więcej niż 400 m2. Układ komunikacyjny został bez zmian.

Na posiedzenie wspólnych komisji zostali zaproszeni mieszkańcy  Wysogotowa, których powitała pani Przewodnicząca Rady Gminy , prowadzenie komisji przejął pan B. Ciepielewski .

Pan N. Piechota wyjaśniła że do projektu uchwały wpłynęło sto uwag, dwojakiego rodzaju.

Dwie pierwsze uwagi (pani M. Zakens i pana A. Przewoźnego ) dotyczą protestu przeciw zlokalizowaniu na działkach 188/7 i 188/6 drogi wewnętrznej i propozycją zakończenia drogi placem do zawracania . Drugi punkt tej uwagi do uściślenie typu funkcji usługowych planowanych na terenie 1MN/U-8MN/U, 1U-3U. Pan wójt odrzucił te uwagi .

Druga grupa uwag - 98 uwag - składa się z 3 części . Punkt pierwszy dot. zmiany części tekstowej i graficznej planu poprzez włączenie do już istniejących terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna (oznaczonych symbolem MN) przyległych terenów aktualnie w planie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową (oznaczonych symbolami od 4MN/U do 8MN/U) oraz dodanie nowy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejsce terenów aktualnie w planie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową (oznaczonych symbolami od 1 MN/U do 3 MN/U). Drugi punkt uwagi dotyczy zmiany części tekstowej i graficznej planu  poprzez uchylenie wszelkich postanowień planu odnoszących się do terenów oznaczonych symbolami MN/U). Trzeci punkt uwagi dotyczy uzupełnienia § 8 części tekstowej planu poprzez wyraźne wskazanie że na terenach oznaczonych symbolem MN obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej (tj. zakaz lokalizacji usług) w zakresie hotelarstwa, gastronomii, rozrywki i innej działalności uciążliwej.

Elżbieta Szymkowiak - jestem właścicielem działki ale występuje jako sołtys wsi.  - nie jest prawdą że wnioski złożyły osoby nie związane z Wysogotowem . Wszyscy są  właścicielami  nieruchomości  w Wysogotowie ale w  innych rejonach , którym zależy aby wieś miała konkretny charakter, są to osoby również z rady soleckiej która mówi jednym głosem. Skoro Wysogotowo  ma tyle zainwestowanych i niezainwestowanych gruntów przeznaczonych  pod działalność gospodarczą  cześć A, B, C po wschodniej  części  ul. Wierzbowej , co dziwne , myślę, że to jakieś przeoczenie ,bo ul Wierzbowa po stronie Skórzewa w dziwny sposób w planie zagospodarowania przestrzennego, który był uchwalany całkiem niedawno bo w  2007 roku  pomiędzy ulicami :  Bukowską a Grzybową ,  znajduje się nawet pas wytyczony pod mieszkaniówkę ok. 50 m , oddzielony wyraźną strefą wysokiej zieleni po to aby maksymalnie  chronić gospodarstwa  we wschodniej  części  ul. Wierzbowej. Niezrozumiałym  jest dla mnie fakt, że w tej chwili w tym planie jest proponowana  przestrzeń pod działalność  gospodarczą.  - podczas gdy jeśli chce się prowadzić działalność gospodarczą, działalność usługową nie  trzeba zapisu w planach , wystarczy, że będzie się stosowało prawo budowlane, które dopuszcza w istniejących obiektach , w budynkach mieszkalnych przeznaczenie 30 procent powierzchni pod działalność gospodarczą.  A nam chodzi aby tu gdzie jest dużo mieszkańców ( nie jest prawda, że jest to teren zainwestowany usługowo) owszem na samym narożniku ul. Bukowskiej handlują państwo płotami betonowymi  , poza tym tutaj wszędzie znajdują się gospodarstwa rolne istniejące, chociaż pan Korbanek prowadzi tutaj działalność gospodarczą, ma siedzibę ,jest firma kurierska ,  ale nie ma innej żadnej działalności gospodarczej  i jest świetlica .Nie jest prawdą że tutaj jest jakakolwiek działalność gospodarcza oprócz tej  związanej z ulicą Bukowską. Na dzień dzisiejszy  nie ma żadnej działalności  gospodarczej w rozumieniu prawa przy Batorowskiej, owszem istnieje obiekt pod nr 10 - państwa Grzegorzewiczów , którzy bez zgody prowadzą działalność  gospodarczą.  Wnioskuje , aby była tu działalność  gospodarcza  nieuciążliwa w rozumieniu prawa budowlanego -do 30 procent budynków mieszkalnych . Tutaj  powinna być mieszkaniówka która  dopuszcza prowadzenie działalności  gospodarczej .

Urszula Ludwińska -: prawo pozwala każdemu mieszkańcowi Gminy odnieść się planu zagospodarowania  przestrzennego. My jednak na plan nie patrzymy  całościowo. Mamy XXI wiek powinniśmy dbać aby był ład przestrzenny. Chciałabym widzieć urbanistę który sprawdza to wszystko dookoła. Kiedyś mogliśmy poznać autora planu. Nigdy do końca nie wiem czy plan który ma rada uchwalić jest dobry czy zły. Powinniśmy dążyć do jakiejś harmonii żeby nie było tak, że  ulica rozdzielała dwie rożne funkcje.

Anna Garczyńska z Rady Sołeckiej Wysogotowa zapytała- czy jest przewidziana maksymalna wysokość budynków gospodarczych .Pani N. Piechota odpowiedziała, że 10 m do  najwyższego punktu dachu przy czym maksymalna  wysokość budynku garażowego albo gospodarczego - 5,5 m , maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki i 60% minimalna powierzchnia zieleni .

Pan Dariusz. Korbanek : ja i cała reszta mieszkańców,  którzy nie podpisali się pani Szymkowiak pod uwagami do planu  uważamy,  że plan jest dobry . Odnośnie tych wszystkich 98 uwag złożonych przez panią Elżbietę Szymkowiak , nie jest tak że to mieszkańcy mają jakieś obiekcje czy uwagi. Pani  Szymkowiak wykorzystuje funkcję jaką pełni sołtys,  zbiera podatki, podsuwa ludziom pisma do podpisu , opowiada nieprawdziwe fakty dotyczące tego planu , i stad znalazły się te 98 uwag. Na potwierdzenie tego dzisiaj złożyliśmy w kancelarii kilka dokumentów  opisujących sytuacje , że pani sołtys wprowadza w błąd mieszkańców. Ci , co nie złożyli uwag  oni się z tym zgadzają, nie mają problemów , uważają że jest ok. Pani Szymkowiak składała uwagi własnoręcznie sama zbierała podpisy wśród ludzi którzy  nie rozumieją planu.

Pan E. Szymkowiak : słowa pana Korbanka są absolutnie nieprawdziwe . Każdy z właścicieli gruntów w Wysogotowie, który podpisywał uwagę  miał doskonałą wiedze czego dotyczy plan, jakiego rejonu, czego dotyczy uwaga. Spotykałam się z głosami , uwagami że jak to jest możliwe żeby mieszać działalność  gospodarczą  z mieszkaniówką. Po za tym mieszkańcy Wysogotowa są narażeni na uciążliwości z tytułu działalności gospodarczej  we wszystkich rejonach. Nie można już robić im czegoś takiego  aby jeszcze w tej części gdzie jest dużo skupisk mieszkańców dodatkową  strefę która będzie generowała ruch, gdzie Wierzbowa i Batorowska -przygotowana jest pod 3,5 tony. Nie wyrażamy my mieszkańcy absolutnie zgody aby zmieniać tonaż. W listopadzie 2008 roku były po raz pierwszy składane uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego tej części  Składali je również, pan Korbanek i inni  mieszkańcy Wysogotowa gdzie w swojej uwadze  zwracali uwagę na możliwość  prowadzenia niewielkiej  nieuciążliwej działalności.  Nie wiem co się stało po 20 stycznia 2009 kiedy było na radzie  głosowanie uwag planu zagospodarowania przestrzennego , gdzie została przegłosowana uwaga aby faktycznie - radni poszli na rękę mieszkańcom-  była mieszkaniówka , żeby nie było działalności gospodarczej  mimo ze myśmy o to nie wnioskowali .  Myśmy wnioskowali o to  aby nie było uciążliwej działalności  gospodarczej w tym gastronomicznej hotelarskiej i rozrywkowej. Chciałabym przypomnieć  że zależy mi bardzo  aby ten wizerunek  Wysogotowa przestał być wizerunkiem Wysogotowa , a tutaj jest pobożne życzenie dla potencjalnych mieszkańców . Nam nie chodzi o potencjalnych mieszkańców. Nam  chodzi o tych mieszkańców którzy mieszkają w Wysogotowie. Nie chcemy mieć więcej uciążliwości związanych z przemysłem , te zakłady które są, akceptujemy je, ale nie chcemy niczego więcej.

Pan Bogusłąw Ciepielewski - Na dzień dzisiejszy powinniśmy wybrać takie rozwiązanie które usatysfakcjonuje wszystkie strony . Do końca  jednak nie da się zadowolić wszystkich.

Joanna Jodełka : Nie zgadzam się ze stwierdzeniem że głosy rozdzielają się po połowie . Mówimy o najbliższym sąsiedztwie. Wszyscy okoliczni aprobują działalność  państwa  Grzegorzewiczów. Większość ludzi przy Batorowskiej jest za .

Izabela Pietrzak Abucewicz - przychodnia służy osobom bliskim w otoczeniu. Działalność gastronomiczna nie służy , Po drugie koniecznością  jest zgodność planu ze studium. Na terenie omawianego planu Studium przewiduje zabudowę mieszkaniowa. Natomiast plan dla części tego terenu  plan dopuszcza i funkcję mieszkaniową ale również usługową.  Ze cala działka może być pod zabudowę usługowa. Będzie sprzeczne ze studium  niezgodne z prawem .Po drugiej stronie ulicy wierzbowej jest  pas - przeznaczony wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową, w studium tez jest teren oznaczony symbolem M6, skoro po drugiej stronie ul. Wierzbowej ten sam teren został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa zgodnie ze studium to zastanawiające jest ze po drugiej stronie ulicy miała by być funkcja i mieszkaniowa i usługowa. Pierwotne założenia planu były takie  , - na całym obszarze objętym planem  była zabudowa mieszkaniowa. Nie było żadnego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową i pod usługi. Prace nad planem zostały cofnięte jakby do wstępnej fazy tylko dlatego ze   Rada gminy uwzględniła uwagi  na mocy których miał być  zakaz prowadzenia  działalności  uciążliwej (gastronomia, hotele i rozrywka) Potem okazało się ze wbrew pierwotnym założeniom  - na tym terenie nie zakazano, ale dalej :  dopuszczono równolegle zabudowę  mieszkaniową  i wprowadzono usługową.

Natalia Piechota : Jest to nieprawda. Studium z uwagi na swoją skale przedstawia główne założenia i idee przeznaczenia a plan miejscowy jest po to aby doprecyzować funkcje. W  naszym studium sa określone  funkcje dominujące.  Wprowadzony jest zapis ze dla funkcji dominującej dopuszcza się zapis funkcji uzupełniających , komplementarnych. Jest normalna rzeczą  i praktykowana ze w studium wprowadza się rozróżnienia. Plan może wprowadzić funkcje odmienne. O stwierdzeniu zgodności  studium z planem decyduje wojewoda.

Izabela Pietrzak- Abucewicz : Zgodnie z legendą w studium teren ten oznaczony jest symbolem M, który oznacza zabudowę mieszkaniową . Uwagi które zostały złożone sugerują, że co do zasady mają tam być tereny mieszkaniowe , przy czym zgodnie z prawem budowlanym do 30% powierzchni budynku może być przeznaczone pod usługi za wyłączeniem działalności uciążliwej .

Juliusz Gustowski  : wg mnie jest to zgodne ze studium. Ogólnie, wśród wielu lat pracy w samorządzie z roku na rok takich sytuacji spornych  jest coraz więcej, w skali Gminy jest ich bardzo dużo. Czy  ta działalność gastronomiczna  jest uciążliwa?  . jeśli ten plan przewiduje w pasie mieszkaniowe z usługami to nie widzę problemu żeby nie umożliwić. Ten obiekt tam stoi i funkcjonuje. Jesteście państwo bardzo  podzieleni, Nie możemy tak podchodzić do sytuacji. Będę głosował za uchwaleniem tego planu w takim kształcie.

Jozef Grajek : powtarzają się te same problemy. Dla przykładu w Lusowie w trzech miejscach odbywają się imprezy, od 20 lat nie było protestów. ,  nawet wobec innych usług.  Pozwólmy każdemu żyć , to nie będzie uciążliwości.  Idźmy inną droga, nie hamujmy rozwoju. Będę glosować za tym planem .

Marian Grzegorzewicz. „Od dwóch lat mieszka syn z żoną  i dzieckiem . Nie są zameldowani do dzisiaj , żyją jak  w próżni, ponoszą nakłady na inwestycje, działalność jest zamknięta od roku. Problem dotyczy jednej   rodziny Grzegorzewicz.  Reszta to jest kupa bzdur opowiadanych ludziom . Posiadam  pisma od dwóch mieszkańców którzy zostali totalnie wprowadzeni w błąd, że będzie tam dom publiczny, że budowane jest bez żadnej zgody. Chciałbym aby dzieci mogły mieszkać, prowadzić działalność  , zameldować, my nie możemy prowadzić działalności bo jedna osoba powiedziana w pewnym momencie ze nie wolno ,Pani Szymkowiak ciągle używa pojęcia że jest to uciążliwa działalność. Jest to najnormalniejsza działalność.  Pod hasłem ogólnym ekologii spokoju pani nadużywa wobec ludzi, a oni totalnie  zostali wprowadzeni w błąd.

Koreanek : Czyli jeśli zrobimy tak jak chce pani Szymkowiak -  robimy typową zabudowę mieszkaniową , a co z budynkami gospodarczymi skoro nie będzie można nic prowadzić.

Pani U. Ludwińska: ogólnie ten plan mi się nie podoba, zadała pytanie czy państwo dopuszczą działalność polegającą np. na  klinkieru, betonu

Natalia Piechota:  tereny usługowe nie są przeznaczone pod produkcje.

W.  Janczewski: nad planem długo pracujemy, jesteśmy przekonani , ze plan wprowadza drobne funkcje usługowe. W Niemczech w małych miejscowo są wszystkie funkcje, produkcja biomasy, apteki,  restauracje, dom opieki. Te społeczności sobie poradziły. To teraz znaczy że tej malej usługowej działalności nie pozwolimy prowadzić?  . O placu zabaw tez nie będzie mowy bo hałasują,. W tym planie jest wszystko zgodne i nie narusza uciążliwości.

Elżbieta Łowicka: uważam ze owszem są tereny usługowe, mieszkaniowe, usługowe , tereny zainwestowane, , ale tam są gospodarstwa, jest ziemia, gdybyśmy odnieśli się do studium które  jest wyznacznikiem kształtowania terenów, miała być tam mieszkaniowa i tak głosowałam kiedy ten plan uchwalaliśmy. Nie jestem za mieszaniem funkcji. Z tego tytułu rodzą się konflikty  które  nie jest łatwo uspokoić. Pan Grzegorzewicz jest prawnikiem, z materiałów miał pan pozwolenie na budynek  jednorodzinnego , później wniosek pan składał o zmianę, sadze ze nie powstałby ten problem gdyby nie pana sprawa. Powinna tam być mieszkaniówka z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności  gospodarczej w granicach budynku 30% . z żadnej strony działalności  nie było, to myśmy zmienili. W studium nie było.

Ewa Noszczyńska Szkurat- - nie dyskutujmy o konkretnych przypadkach personalnie. Rozważamy dwie uwagi do nowo wyłożonego planu. Pojawił się problem czy zapis w planie jest zgodny ze studium i czy jesteśmy za  tym żeby była wprowadzona działalność usługowa w tych miejscach wskazanych.

Nie ma znaczenia jaka działalność usługowa, czy tylko dotyczące budynku, czy tak jak w planie. . Czy działalność  hotelowa jest uciążliwa ? dyskutujmy czy chcemy mieć połączone funkcje.  I czy zapisy planu są zgodne ze studium.

Natalia Piechota: zapis  jest zgodny ze studium

Elżbieta  Szymkowiak - sołtys -złożone zostały przez 98 osób uwagi. Nie wykluczamy zupełnie działalności   usługowej. Nikt nie złożył takiej uwagi.  Ale złożyliśmy uwagę żeby to były usługi  nieuciążliwe , obsługujące osiedle, wybudowanie w dopuszczalnym przez prawo budowlane zakresie czyli 30% budynku.  Dopuszczeniu apteki, fryzjera, Uciążliwej działalności hotelarsko- gastronomiczno-rozrywkowej  mówimy nie.

Jodełka J- Przecież państwo Grzegorzewicz pytali okolicznych sąsiadów o możliwość zlokalizowania tego typu działalności. Nikt nie był przeciwny.  Nie było problemu dopóki pani sołtys nie kupiła sobie tam działki.

Pani Garczyńska : Wysogotowo składa się praktycznie z działalności  gospodarczej. Mieszkam 35 lat. Nie ma dróg pomiędzy działalnością gospodarcza,  nie ma infrastruktury,  oświetlenia, fundujemy sobie znowu działalność usługową. buduje się hale o wysokości 10 m . Wsi należy się część  pod mieszkaniówkę .

U. Ludwińska: marzeniem jest aby przyjąć standardy że usługi są dla obsługi mieszkańca , a nie produkcja . np. w Suchym Lesie, dopuszczone  są usługi do obsługi mieszkańców. Są wykluczone usługi które działają  na zewnątrz i generują hałas.  Musimy myśleć przez własny pryzmat, wprowadzać ład przestrzenny, uściślijmy usługi, nie produkujmy planu który ma caly wachlarz możliwości, żeby można było wiedzieć co można prowadzić. Warto robić szczegółowe plany , musi być wszystko zapisane.

Ewa Noszczyńska Szkurat -  dyskutujemy o planach, wysłuchaliśmy zainteresowanych, wiemy jakie jest zdanie zainteresowanych.  Dyskusja i głosowanie odbędzie się  na najbliższej sesji Rady Gminy. - zgadzam się ze kiedys były konsultacje, bo plan tworzył się na naszych oczach. Nie wszystkie uwagi było można wykorzystać. Na pewno pozwalało na zaznajomienie się z problemem. Uważam, że należy częściej spotykać się z projektantami aby unikać problemów.  Z projektantami. Na tym dyskusja została zakończona, Pani przewodnicząca poinformowała że decyzja zapadnie na  najbliższej Sesji Rady Gminy.

 

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Rynkowej w Przeźmierowie - dla działki nr 383  - projekt 6

Omówiła Natalia Piechota .

Opinia: Członkowie komisji inwestycyjnej  większością głosów zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej - część „A" w rejonie ul. Olszynowej, Wierzbowej i Sojowej dla działek o nr ewidencyjnych 3/5,  3/6 - projekt 7

Omówiła Natalia Piechota .

Opinia: W głosowaniu brałli udział członkowie komisji inwestycyjnej : 1 osoba zaopiniowała pozytywnie, 1 osoba była przeciw, 1 osoba wstrzymała się.

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo - rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 -dla działek nr 28/12,  29/6, 29/8,  206,  207/3,  207/4,  207/5,  212/4 - projekt 8

Omówiła Natalia Piechota.

Opinia : członkowie komisji gospodarczej jednogłośnie (trzy osoby) zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

 

- zezwolenia na dzierżawę nieruchomości - projekt 9

Omówiła Natalia Piechota.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

 

- zmiany uchwały o budżecie gminy na 2009 rok- projekt 10

Projekt uchwały przedstawił pan G. Leonhard , o wyjaśnienia poprosił pana wójta Tadeusza Czajkę.

Głosowanie nad projektem odbędzie się podczas sesji.

 

- nadania nazwy ulicy w Chybach- projekt  nr 11

Omówiła Pani Natalia Piechota

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag

 

- nadania nazw ulic w Lusówku- projekt 12

Omówiła Pani Natalia Piechota

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag

 

- Członkowie wszystkich komisji zapoznali się z informacją nt złożonych oświadczeń majątkowych radnych Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2008.

Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Tarnowo Podgórne  za III kwartał 2009r. 

3. Wolne głosy i wnioski

Pani Ewa Noszczyńska Szkurat przypomniała radnym o składaniu zapytań do wójta gminy, które należy skłądac w Biurze Obsługi Rady i Wójta.

 

4.Zakończenie

Obrady połączonych komisji zostały zakończone i zamknięte przez Przewodniczącą rady Gminy Tarnowo Podgórne o godzinie. 18.00

 

Protokół sporządziła                                         Bogusław Ciepielewski

 

Elżbieta Neumann                                            Elżbieta Łowicka

                                                                       Grzegorz Leonhard

                                                                       Stanisław Walter

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-12-18 14:02:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-12-18 14:02:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-12-18 14:02:48)
Lista wiadomości