logo
logo bip
Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy
  • Ustawa z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz.U.2018.994 z późn.zm.
Art. 19. 1Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
      
Art. 24h.(35)  
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1)radny - przewodniczącemu rady gminy,
  •  Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.(tekst jednolity)  Dz.U.2018.1260 z późn.zm.
Art. 4. 
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za podmioty określone w art. 1, zwane dalej "pracodawcami samorządowymi", dokonują:
  1)  (3) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący - wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa - w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego organu stanowiącego ich wynagrodzenia,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2000 r. W sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Dz.U.00.66.800
§ 1. Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez przewodniczącego rady gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady.
§ 2. 1. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. Czynności, o której mowa w ust. 1, w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.
  • Uchwała Nr LXV/1040/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia  25 września 2018 r. Statut Gminy Tarnowo Podgórne. 
§ 18. Przewodniczący Rady wyłącznie organizuje jej pracę i prowadzi obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
§ 4. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych wciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny.
§ 6. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania swych zadań jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady oraz nie przewidziane w planie pracy, a zwołane przez Przewodniczącego z zachowaniem zasad określonych w§9.
3. Plan pracy przygotowuje Przewodniczący Rady przy współudziale Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczących Stałych Komisji przedstawia go Radzie do akceptowania do końca stycznia roku, którego plan dotyczy.
§ 9. 1. Projekt porządku obrad, miejsce, termin oraz godziny rozpoczęcia sesji ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem Gminy.
2. Sesje Rady odbywają się we wtorki o godz. 16°° w siedzibie Urzędu Gminy. Z ważnych przyczyn Przewodniczący może wyznaczyć inny dzień oraz godzinę obrad sesji, a także z ważnych przyczyn, miejsce obrad.
§ 10. 1. O terminie sesji zwyczajnej zawiadamia się jej członków pisemnie co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem.
2. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, planów społeczno-gospodarczych oraz rozpatrzenia sprawozdań z ich wykonania zawiadamia się radnych co najmniej na 10 dni przed terminem sesji.
3. W sytuacjach nagłych i szczególnie uzasadnionych Przewodniczący może zwołać sesję z dwudniowym wyprzedzeniem.
4. W zawiadomieniu o sesji podaje się miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz porządek obrad.
5. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
6. Zawiadomienie o miejscu i terminie obrad podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy na trzy dni przed sesją w sposób przyjęty zwyczajowo.
7. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ustęp 1, 2 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, a Przewodniczący wyznacza jej nowy termin. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego lub Komisję tylko na początku obrad.
§ 12. Posiedzenie sesji otwiera, przewodzi jej i zamyka obrady Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności, bądź gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach Wiceprzewodniczący.
§ 13. 1. Sesję otwiera, zamyka, przerywa i wznawia Przewodniczący wypowiadając odpowiednią formułę:
"Otwieram sesję", "Zamykam sesję", "Przerywam sesję", "Wznawiam sesję".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.
§ 16. 1. Interpelacje i wnioski składają radni w sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.
2. Odpowiedzi na interpelacje udziela: Przewodniczący Rady, Przewodniczący właściwej Komisji Rady, Zarząd, bądź wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.
§ 20. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
§  21. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący obrad może zwrócić mu uwagę, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
3. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.
§ 22. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:
a) stwierdzenia quorum,
b) wycofanie określonego tematu z porządku obrad,
c) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,
d) zamknięcie listy mówców,
e)  ustalenia czasu wystąpienia dyskutantów,
f)  tajnego głosowania,
g) przeliczenia głosów,
i) ogłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu,
j) przestrzeganie regulaminu obrad,
k) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.
3. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie.
4. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący obrad udziela głosu:
a) Wójtowi,
b) radcy prawnemu lub rzeczoznawcy w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.
§ 23. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie bezpośrednio zainteresowanej lub właściwemu sołtysowi, o ile Rada Gminy się temu nie sprzeciwi.
2. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 24. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący obrad przerywa sesję i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.
§ 29. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", Przewodniczący zarządza przerwę, a po jej zakończeniu ponowne głosowanie.
3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad ewentualnie przy pomocy wskazanych przez siebie radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
§ 32. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść uchwały w sposób, aby jej redakcja była przejrzysta i nie budziła wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów uzyskuje zgodę na kandydowanie, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory.
§ 36. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.
§ 42. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Radę i kieruje jej obradami.
2. W przypadku, gdy Przewodniczący nie może pełnić swojej funkcji, zastępuje go Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swojej funkcji i jest ze swojej pracy przed Radą systematycznie rozliczany.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2003-06-24 16:47:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2003-07-03 11:20:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Sobańska (2018-11-22 10:58:57)