logo
logo bip

WZP.6220.60.2018                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 19.09.2018r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie hali magazynowo-produkcyjnej w miejscowości Sady przy ul. Poznańskiej 16D, na działkach o nr ewid. 86/19 i 86/20 obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte dnia 17.09.2018r. na wniosek Pana Rafała Kubiaka i Marcina Madura, ul. Poznańska 16D, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożono dnia 17.09.2017r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 22.10.2018r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-09-21 09:48:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-09-21 09:48:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-09-21 09:49:21)