logo
logo bip

WZP.6721.17.2014

    

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, przy ulicy Skórzewskiej

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, przy ulicy Skórzewskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym
o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2017-01-11 13:01:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2017-01-11 13:01:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-01-11 13:12:19)