logo
logo bip

WZP.6220.21.2020                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18.12.2020r.

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)

 

Postanawiam

 

Zawiesić wszczęte na wniosek Kancelarii Urbanistycznej Sp. z o.o. Sp. K., ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań z dnia 23.07.2020r. postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurową wraz z planowanym układem dróg i niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr ewid. 233 obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne – do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem WZP.6220.21.2020 z dnia 18.12.2020r. pociąga z mocy prawa obowiązek zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 5a ustawy ooś) uważa się za wycofane i daje podstawę do umorzenia wszczętego postępowania.

 

Pouczenie

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Wójy Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-12-21 09:40:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-12-21 09:40:26)