logo
logo bip
WZPGN. 7624-53/10                                                      Tarnowo Podgórne, dnia 17.11.2010r.    

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachorazo przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji magazynu na warsztat – serwis maszyn rolniczych na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 66/1 i 66/2 w miejscowości Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.Niniejsze postępowanie zostało wszczęte dnia 03.08.2010r. na wniosek Domu Handlowego Henryki i Pawła Korbanków, ul. Piaskowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.            Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożono dnia 16.10.2010r.Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.Wójt Gminy jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 17.11.2010r. do 07.12.2010r.Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-11-17 14:08:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-11-17 14:07:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-11-17 14:08:05)