logo
logo bip
Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 Zarządzenie nr 206/2009

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 23 listopada 2009r. 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe   

        Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/588/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok, zarządzam co następuje: 

§ 1

1.    Ogłaszam otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku.

2.    Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią.  

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie lokalnej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 Pobierz: załącznik