logo
logo bip
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum JankowicNa podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  w związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXIII/ 285 /2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum Jankowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22.03.2010r. do 12.04.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 29.03.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2010r.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.   Wójt Gminy Tarnowo PodgórneTadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-03-15 14:35:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-03-15 14:35:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-03-15 14:35:34)