logo
logo bip

WZP.6721.8.2013                                                                                                                                                                                Tarnowo Podgórne, 2013-12-10                         

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Tarnowie Podgórnym, Lusowie i Sadach

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Tarnowie Podgórnym, Lusowie i Sadach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.01.2014 r. do 04.02.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 27.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
o godz.16:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
 
rysunek planu
tekst planu