logo
logo bip
Ogłoszenie  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  w związku z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LI/500/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.04.2010r. do 23.04.2010r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 12.04.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.   

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka