logo
logo bip
WZP.6721.4.2012                                                                    
 
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej - część A (Chyby)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz.1235 ze zmianami) w związku z uchwałami Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXII/246/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku, Nr XXXII/389/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku oraz Nr XLV/565/2013 z dnia 26 marca 2013 roku oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.496.2013.5 z dnia 5 grudnia 2013 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.02.2014 r. do 24.03.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 10.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2014 r.
Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.