logo
logo bip

WZP.6721.1.2011                                                                                                                            Tarnowo Podgórne, 2011-06-03

    OGŁOSZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy Jeżynowej Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ul. Jeżynowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.06.2011r. do 11.07.2011r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 27.06.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 15:00.Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2011r.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.  

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-06-15 14:14:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-06-15 14:14:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-06-15 14:14:34)