logo
logo bip
WZP.6721.2.2014


OBWIESZCZENIE

 

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W BATOROWIE I SWADZIMIU - W REJONIE ULIC: WIDOK, STEFANA BATOREGO I NAD STAWEM

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały Nr LXII/806/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w spawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Batorowie
i Swadzimiu, w rejonie ulic: Widok, Stefana Batorego i Nad Stawem.
Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje obszar o powierzchni około 180,5 ha, położony w Batorowie - po wschodniej stronie ulicy Widok i północnej stronie ulicy Stefana Batorego oraz w południowej części Swadzimia.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-03-12 08:29:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2014-03-12 08:30:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2014-03-13 08:30:11)