logo
logo bip
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert - sport kwalifikowany
 

 

Zarządzenie nr 158/2009

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 8 września 2009 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na przedsięwzięcie z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

         Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 z 2005 roku, poz. 1298 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXXVI/343/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2008 roku w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, zarządzam co następuje:

 

§ 1

  • 1. Ogłaszam otwarty konkurs na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na przedsięwzięcie z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.
  • 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia ijest jego integralną częścią.

 

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 158/2009

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

                 z dnia 8 września 2009 roku

 

Ogłoszenie

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego przez klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 ze zm.).

 

 

Zadanie 1: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach w sporcie kwalifikowanym dla zawodników klubów sportowych działających w Gminie w dyscyplinie koszykówka męska

 

Termin realizacji zadania: od 30.09.2009 do 15.12.2009

 

Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 14 zawodników biorących udział w treningach i zawodach sportowych z ramienia klubu, którego siedziba mieści się w Gminie, prowadzenie zajęć przez trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami, dostęp do odpowiedniej bazy treningowej, ubezpieczenie uczestników.

 

Na realizację wyżej wymienionego zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 45.000 zł

 

Zadanie 2: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach w sporcie kwalifikowanym dla zawodników klubów sportowych działających w Gminie w dyscyplinie kolarstwo

Termin realizacji zadania: od 30.09.2009 do 15.12.2009

 

Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 8 zawodników biorących udział w treningach i zawodach sportowych z ramienia klubu, którego siedziba mieści się w Gminie, dostęp do odpowiedniej bazy treningowej, ubezpieczenie uczestników.

 

Na realizację wyżej wymienionego zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 20.000 zł

Zadanie 3: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach w sporcie kwalifikowanym dla zawodników klubów sportowych działających w Gminie w dyscyplinie piłka nożna męska

Termin realizacji zadania: od 30.09.2009 do 15.12.2009

 

Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 16 zawodników biorących udział w treningach i zawodach sportowych z ramienia klubu, którego siedziba mieści się w Gminie, dostęp do odpowiedniej bazy treningowej, ubezpieczenie uczestników.

 

Na realizację wyżej wymienionego zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 35.000 zł

 

Informacje dodatkowe:

 

Zasady przyznawania dotacji: wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18  stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) uczestniczący w sporcie kwalifikowanym.

Ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące warunki:

1) W przypadku gier zespołowych:

a) siedziba klubu mieści się w Gminie Tarnowo Podgórne;

b) klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy i uczestniczy w rozgrywkach wojewódzkich lub centralnych;

c) zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;

d)trenerzy i instruktorzy klubowi posiadający licencję trenera i instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego.

 

2) W przypadku dyscyplin indywidualnych:

a) siedziba klubu mieści się w Gminie Tarnowo Podgórne;

b) zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;

c) zawodnicy klubu są członkami kadry olimpijskiej lub narodowej w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów lub zawodnikami rokującymi perspektywy osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu sportowego;

d) trenerzy i instruktorzy klubowi posiadający licencję trenera i instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego.

 

Klub sportowy powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 

Termin składania ofert: do 22 września 2009 roku

 

Tryb wyboru oferty: decyzję w sprawie przyznania wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wparcia finansowego podejmuje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne na podstawie opinii Rady Sportu, według zasad określonych w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVI/343/2008 z dnia 14 października 2008 roku w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Oferty ocenia Rada Sportu Gminy Tranowo Podgórne. Rada może uzależnić rozpatrzenie oferty od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonej oferty.

 

Kryteria wyboru oferty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVI/343/2008 z dnia 14 października 2008 roku w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne obejmują w szczególności:

  • 1) znaczenie zgłoszonego w ofercie zadania dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
  • 2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,
  • 3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania (kosztorys ofertowy) w związku z zakresem rzeczowym oferty,
  • 4) możliwość realizacji zadania przez podmiot dotowany,
  • 5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

Zasady składania ofert określone zostały w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVI/343/2008 z dnia 14 października 2008 roku w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4) informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

Do konkursu dopuszczone mogą być jedynie wnioski zgłoszone na obowiązującym formularzu wraz z dołączonym kompletem wymaganych załączników, a przede wszystkim dokumenty obrazujące aktualny status prawny podmiotu. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 264 poz. 2207). Załączniki mogą być składane w postaci oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii.

Wymagane są następujące załączniki:

  • - aktualny odpis z właściwego rejestru,
  • - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Wnioski niekompletne pod względem formalnym, których wad nie usunięto w terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wnioskodawca winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Pobierz: Zarządzenie