logo
logo bip

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie

Strona internetowa: www.tarnowo-podgorne.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja Samorządowa

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy wykonania studium wykonalności dla projektu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusowie", w celu aplikowania o środki finansowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój  infrastruktury edukacji ogólnokształcącej,

dalej zwanego SW.

 

Dokument należy wykonać zgodnie z Instrukcją do sporządzenia SW dla działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji SW, których realizacja będzie wymagana na etapie procedury oceny projektu o dofinansowanie.

 

Zamawiający posiada następującą dokumentację dotyczącą projektu:

- dokumentacja budowlano-wykonawcza

- kosztorysy

- pozwolenie na budowę

- prognozy demograficzne dla Gminy Tarnowo Podgórne dla celów oświatowych

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

do 30 dni od dnia zawarcia umowy

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu SW zgodnego z przedmiotem zamówienia.

 

V.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW:

-formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z reprezentacją określoną w dokumencie rejestrowym,

-odpis z właściwego rejestru potwierdzającego zdolność prawną wykonawcy do występowania w obrocie prawnym zgodnym z przedmiotem zamówienia,

-wykaz wykonanych SW wraz z adresem, numerem telefonu, datą wykonania oraz nazwą projektu beneficjenta dla którego wykonane zostały opracowania (należy wymienić tylko opracowania, które stanowiły załącznik do projektów, na które zawarto umowy o dofinansowanie) wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zadania.

 

Oferty nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu oświadczeń oraz dokumentów lub oferty zawierające braki formalne będą odrzucane.

 

V. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:

CENA - 96 %

TERMIN WYKONANIA - 4 %

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

 

Przyznawane liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

 

a)   cena oferty - ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, wynikająca z formularza ofertowego. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

 

C=(Cmin/Cx)*96 pkt.

gdzie,

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx - cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia

 

b)   termin opracowania SW - ocenie zostanie poddany zaoferowany w ofercie długość terminu opracowania SW. Termin opracowania SW liczony jest w dniach kalendarzowych. 

Minimalny termin opracowania SW - 14 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy,

Maksymalny termin opracowania SW- 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie termin wykonania krótszy niż 14 dni, od dnia zawarcia umowy, termin ten będzie wiążący dla wykonawcy, jednakże do oceny ofert w kryterium „termin opracowania SW" zostanie przyjęty termin minimalny zawarty w niniejszym ogłoszeniu, tzn. 14 dni kalendarzowe  od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli wykonawca zaproponuje w ofercie termin opracowania SW dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

 

T=(Tmin/Tx)*4 pkt.

gdzie,

T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin opracowania SW

Tmin - termin minimalny w oferowanych ofertach

Tx - termin oferowany w badanej ofercie.

 

VII. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia: 17.06.2016r.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w pokoju nr 19, faksem, pocztą elektroniczną na adres mailowy: fu@tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną do kontaktu jest;

Justyna Krynicka, Główny specjalista ds. funduszy unijnych, pok.19, tel. (61) 89 59 271, mail: fu@tarnowo-podgorne.pl

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego

2. Projekt umowy z wykonawcą

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2016-06-10 09:52:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2016-06-10 09:52:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2016-09-22 10:50:22)