logo
logo bip
WZP.6220.15.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 30.05.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fabryki Imperial Tobacco. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 276/3, 276/5, 277/3, 277/5, 278/3, 278/5, 279/2 i 279/5 w miejscowości Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Imperial Tobacco Polska S.A., ul. Przemysłowa 1, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka