logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 6 lutego 2019 r.

WZP.6721.30.2018

WZP.6721.18.2015

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „A”.

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr  VI/76/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „A”.

 Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „A” jest potrzeba określenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy na terenach, dla których został uchylony obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani ww. dokumentem mogą zapoznać się z jego treścią w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115,  62-080 Tarnowo Podgórne oraz na urzędowej stronie BIP.