logo
logo bip
  WZP. 6721.22.2011                                        Tarnowo Podgórne, 7 grudnia 2011 roku

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przeźmierowie „Osiedle Ptasie" - dla działki 1476 - gmina Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XX/218/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przeźmierowie „Osiedle Ptasie" - dla działki nr 1476.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 9 stycznia 2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

                    Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                 mgr Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-12-08 09:23:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-12-08 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-12-08 09:23:07)