logo
logo bip
WZP.6220.1.2012                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 12.03.2012r.    

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachorazo przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu surowców wtórnych. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 1144/5 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte dnia 30.12.2011r. na wniosek Pana Arnolda Vogt, ul. Poznańska 153, 62-080 Tarnowo Podgórne.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożono dnia 07.03.2012r.Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.Wójt Gminy jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 02.04.2012r.Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

                      Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                      Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-03-12 09:17:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-03-12 09:17:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-03-12 09:18:35)